Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.

Počet článkov autora: 10


Zmluva o výkone funkcie a odborná starostlivosť orgánov obchodných spoločností podľa návrhu novelizácie Obchodného zákonníka

Navrhovaná novelizácia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka zamýšľa podstatným spôsobom zasiahnuť aj do právnej úpravy výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti a družstva. Autori analyzujú navrhovanú právnu úpravu a p...

Účastníctvo akcionárov v konaní o zrušenie akciovej spoločnosti ex offo súdom

Najvyšší súd SR uznesením sp. zn. 1 Obdo 52/2015 z 20.9.2016 zrušil uznesenie krajského aj okresného súdu a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Rozhodnutia boli vydané v konaní podľa § 200e ods. 1 písm. a) OSP (v súčasnosti zodpoved...

Založenie prekážky litispendencie ako procesná obštrukcia dlžníka

Založiť prekážku veci rozsúdenej v prípade, keď sa skôr podanou žalobou dlžník domáha, aby mu bola uložená povinnosť, ktorú teda uznáva, sám však dobrovoľne neplní, vo vzťahu k žalobe, ktorou sa žalobca ako veriteľ domáha uloženia povinnosti žalov...

Zodpovednosť správcu konkurznej podstaty - právny režim nároku

Nasledujúce riadky sú venované problematike žalôb proti konkurzným, resp. reštrukturalizačným správcom pri uplatňovaní nárokov vzniknutých v rámci konkurzného konania z dôvodu, že správca svoju funkciu nevykonával zákonom predpokladaným spôsobom, ...

Darovanie spoluvlastníckeho podielu a predkupné právo

Hoci sa predkupné právo podielového spoluvlastníka uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu darovacou zmluvou, nemožno z tohto automaticky dôvodiť, že spoluvlastníci sa môžu domáhať prevodu takejto nehnuteľnosti (spoluvlastníckeho podiel...

Čierny pasažier a premlčanie práv z prepravy

Občiansky zákonník v § 108 formuluje osobitný druh premlčacej doby, a to jednoročnú premlčaciu dobu vzťahujúcu sa na práva z prepravy. Formulácia tohto ustanovenia je širšia ako formulácia vzťahujúca sa na zmluvu o preprave podľa § 760 a nasl. Obč...

Moment splnenia diela - zhotovenie stavby

Prípadová štúdia vychádzajúca z veci právoplatne skončenej rozsudkom Okresného súdu v Lučenci zo 17. júna 2008, č. k. 14 Cb 130/2007-184 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. decembra 2008, č. k. 41 Cob 182/2008-206.