Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Splatnosť zmluvnej pokuty - započítanie - stret pohľadávok

Splatnosť zmluvnej pokuty – započítanie – stret pohľadávok
JUDr.
Andrea
Moravčíková
PhD.
Ak medzi účastníkmi nedošlo v zmluve k dohode o splatnosti zmluvnej pokuty, je potrebné posúdiť jej splatnosť podľa všeobecných ustanovení upravujúcich splatnosť záväzku obsiahnutých v § 563 Občianskeho zákonníka.
Splatnosť pohľadávky (zmluvnej pokuty), ktorá sa spája s povinnosťou vyzvať dlžníka, aby túto zaplatil, nastáva až momentom doručenia takejto výzvy dlžníkovi, resp. najskôr momentom, kedy sa dostala do sféry jeho dispozície.
Moment započítania
(a tak zániku) pohľadávok nastáva spôsobom predpokladaným § 580 Občianskeho zákonníka, teda momentom stretu
splatných
pohľadávok - pohľadávky žalobcu na zaplatenie časti ceny diela a pohľadávky žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty,
pričom týmto momentom je splatnosť neskoršie splatnej pohľadávky
.
(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. júna 2014, sp. zn. 1 M Obdo 6/2011)
Súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 0,5% denne zo sumy 11 791,16 eur odo dňa 26.11.2003 do 12.01.2004, zo sumy 11 400,43 eur od 13.01.2004 do 21.01.2004; ďalej zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 1 458,29 eur s úrokom z omeškania vo výške 0,5% denne zo sumy 4 444 eur od 30.12.2003 do 21.01.2004 a zo sumy 1 458,29 eur od 22.01.2004 do zaplatenia a vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Žalobca sa návrhom domáhal zaplatenia sumy 15 844,44 eur s úrokom z omeškania vo výške 0,5% denne zo sumy 16 235,16 eur od 29.08.2003 do 30.12.2003 a zo sumy 15 844,44 eur od 31.12.2003 do zaplatenia. Nárok bol uplatnený titulom pohľadávky žalobcu voči žalovanému na zaplatenie ceny diela. Zmluvu o dielo uzavreli žalobca ako zhotoviteľ so žalovaným ako objednávateľom a dielo mal žalobca ukončiť v termíne 30. júna 2003, na základe čoho vystavil žalovanému faktúry, ktoré tento uhradil len čiastočne. Žalovaný v konaní namietal, že dielo nebolo zhotovené riadne a včas a 30. júna 2003 nemohla byť vystavená konečná faktúra, keďže dielo bolo protokolárne prevzaté až dňa 25. novembra 2003 s vadami. Na základe existujúcich vád žalovaný realizoval zádržné právo a uplatnil si nárok na zmluvnú pokutu za obdobie od júla 2003 do novembra 2003 a túto voči žalobcovi započítal. Žalobca žalovanému v súvislosti s vykonaním prác na diele vystavil dve faktúry, pričom po dobropisoch a zápočtoch zostala medzi účastníkmi sporná suma 11 791,16 eur z faktúry č. 1 a suma 4 444 eur podľa faktúry č. 2. Sporným bolo aj vykonanie zápočtu zmluvnej pokuty žalovaného voči žalobcovi podľa faktúry č. 3 zo dňa 26.11.2003 s vyznačenou splatnosťou dňa 26.11.2003 na sumu 22 352,69 eur, pričom na zápočet si žalovaný uplatnil sumu zodpovedajúcu 11 400,43 eur. Zmluvnú pokutu si uplatnil s poukazom na zmluvu o dielo za 5 mesiacov omeškania s odovzdaním diela, čo predstavovalo sumu 22 352,69 eur za obdobie júl - november 2003. Žalovaný započítal aj na pohľadávku žalobcu z faktúry č. 2 čo do jej celkovej sumy 4 444 eur rovnako nárok na zmluvnú pokutu zo svojej faktúry č. 3. Žalobca tieto započítacie prejavy žalovaného neakceptoval a v konaní zostalo sporným ako právo na uplatnenie zmluvnej pokuty čo do jej podstaty a výšky, tak splatnosť úkonu započítania. Žalobca zápočty žalovaného neuznal s tvrdením, že nebol v omeškaní s odovzdaním diela žalovanému. Po vykonanom dokazovaní súd prvého stupňa dospel k záveru, že k zápočtu zo strany žalovaného došlo dôvodne. Z obsahu zmluvy medzi účastníkmi vyplýva, že žalobca sa zaviazal dielo ukončiť do 30. júna 2003 a v prípade nesplnenia termínu odovzdania diela mal žalovaný nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každý začatý mesiac omeškania. Práce na diele boli ukončené dňa 01.11.2003, kedy bola vykonaná prvá odborná prehliadka elektrického zariadenia a vyplynulo to aj zo znaleckého dokazovania. V súvislosti s prácami súd prvého stupňa navyše ustálil, že práce na nich boli ukončené dňa 02.10.2003 a žalobca bol v omeškaní aj s ukončením týchto prác. So vznesenou obranou neprimeranosti zmluvnej pokuty sa súd prvého stupňa vysporiadal a vyhodnotil ju ako účelovú, keďže dojednania o zmluvnej pokute sú ur
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).