Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Postúpenie pohľadávok z pohľadu ochrany citlivých údajov, bankového tajomstva, povinnosti mlčanlivosti a ochrany spotrebiteľa - 2. časť

V predchádzajúcej časti sa autor zameral na vplyv ochrany citlivých údajov na platnosť postúpenia pohľadávky. V tejto časti pokračuje hľadaním odpovede na otázku, ako vplýva ochrana spotrebiteľa na možnosti alebo na obmedzenia postúpenia pohľadávky z právneho vzťahu medzi podnikateľom a spotrebiteľom. Skúmanie uzatvára rozborom bezdôvodného obohatenia v prípade, ak dlžník plnil postupníkovi dlh, ktorého základom bol neplatný právny úkon, ako aj v prípade, ak sa plnilo postupníkovi, hoci postúpenie pohľadávky bolo neplatným.

Postúpenie pohľadávok z pohľadu ochrany citlivých údajov, bankového tajomstva, povinnosti mlčanlivosti a ochrany spotrebiteľa - 2. časť
doc. JUDr.
Kristián
Csach
PhD., LL.M.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, externý lektor Justičnej akadémie Slovenskej republiky a Of Counsel PRK Partners s. r. o.; Názory tu prezentované odzrkadľujú osobné názory autora. Príspevok je súčasťou riešenia projektu podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0518-11.
III. Ochrana spotrebiteľa a jej vplyv na možnosti zmluvne modifikovať postúpenie pohľadávky
Zjednodušene povedané, právo na ochranu spotrebiteľa nechráni spotrebiteľa pred dôsledkami vyplývajúcimi z právneho poriadku, ale iba pred určitými zmluvnými dojednaniami alebo správaním sa jeho protistrany. Vo vzťahu k zmluvným dojednaniam o postúpení pohľadávky je spotrebiteľ chránený v troch základných smeroch.
Po prvé, podľa § 53 ods. 4 písmeno b) OZ sa za neprimerané považujú také štandardné zmluvné podmienky, ktoré dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa. Po druhé, akákoľvek klauzula v zmluve, ktorá nebola individuálne negociovaná sa kontroluje aj podľa generálnej klauzuly neprijateľnosti § 53 ods. 1 OZ. Po tretie, podľa prevládajúceho výkladu § 54 ods. 1 OZ nie sú prípustné ani len individuálne dojednania, ktorými by došlo k odchýleniu sa od zákona v neprospech spotrebiteľa.
Podľa právnej úpravy sa postúpením pohľadávky nesmie zhoršiť právne postavenie dlžníka (§ 529 OZ). Pri postúpení pohľadávky dochádza iba k zmene v subjekte oprávnenom zo záväzkového vzťahu.1) Ak má postupca - podnikateľ voči spotrebiteľovi akékoľvek povinnosti (napríklad vyplývajúce zo zodpovednosti za vady či za škodu), nedochádza postúpením jeho pohľadávky voči spotrebiteľovi k zmene,2) tieto prípadné nároky sa ale prejavia v podobe námietok dlžníka zachovaných aj voči postupníkovi, a sú dokonca spôsobilé započítania aj keby ešte neboli splatné (§ 529 ods. 2 OZ). K zhoršeniu postavenia spotrebiteľa nemôže vôbec prísť v prípade tichej cesie (sčasti upravenej § 530 OZ), keďže v prípade, ak sa spotrebiteľovi postúpenie pohľadávky zámerne neoznámi,3) nedôjde ani len k faktickej zmene v jeho postavení. Tichý postupník si bez ďalšieho nebude môcť uplatňovať pohľadávku voči spotrebiteľovi a spotrebiteľ bude naďalej v pozícii, akoby bol zaviazaný voči postupcovi. To zohľadňuje aj európska a vnútroštátna legislatíva, a preto neukladá povinnosť o tichej cesii pohľadávky zo spotrebiteľského úveru informovať spotrebiteľa.4)
Upriamme teraz pozornosť na neprijateľný charakter prípadných dojednaní o postúpení pohľadávky. Neprimeranosť (značná nerovnováha ku škode spotrebiteľa) zmluvnej podmienky sa posudzuje s ohľadom na inak aplikovateľnú právnu úpravu.5) Preto klauzula, ktorá bez obmedzenia oprávňuje strany postúpiť vzájomné pohľadávky na akékoľvek tretie osoby je v podstate iba kopírujúca inak aplikovateľnú právnu úpravu, a preto nemá byť považovaná za neprijateľnú.
Sporná tak spravidla nebude klauzula, umožňujúca postúpenie pohľadávky, ale klauzula, ktorá obmedzuje alebo zakazuje možnosti postúpenia pohľadávky. V zmluvách so spotrebiteľom sú časté rôzne formy obmedzovania možnosti spotrebiteľa postúpiť pohľadávku voči podnikateľovi, hoci podnikateľovi sa takéto obmedzenie neukladá (tzv. jednostranné obmedzenie možnosti postúpiť pohľadávku). Napríklad podľa nemeckej judikatúry sú zákazy postúpenia pohľadávky v štandardných zmluvách platné, ibaže by podnikateľ nemal ochrany hodný záujem na zákaze postúpenia pohľadávky, resp. by prevážili záujmy spotrebiteľa na voľnej postupiteľnosti pohľadávky.6)
Jednostranné obmedzenie prevoditeľnosti vnímajú slovenské súdy prísne.7)Napríklad uvádzajú, že:
"Takáto zmluvná podmienka spôsobuje hrubý nepomer medzi právami a povinnosťami zmluvných strán (§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Výrazným spôsobom obmedzuje oprávnenie spotrebiteľa nakladať s pohľadávkou, ktorá mu potenciálne môže vzniknúť proti veriteľovi a nestanovuje žiadne podmienky, za ktorých môže veriteľ súhlas s postúpením odoprieť, pričom toto rozhodnutie je ponechané na svojvôľu veriteľa."
8) Zásadný nedostatok argumentácie je nesprávny právny následok. Právnym následkom neprijateľnosti štandardnej klauzuly je jej neplatnosť a na jej miesto tak nastupuje dispozitívna úprava. Dispozitívna úprava ale práve povoľuje každému veriteľovi postúpiť pohľadávku. Preto ak takúto klauzulu súd prehlási za neprijateľnú (a neskúmajme teraz, či odôvodnene), vyplýva z toho ten záver, že spotrebiteľ je oprávnený svoju pohľadávku postúpiť (neplatí pre neho zákaz postúpenia) a nie ten záver, že by mal veriteľ zakázané postúpiť pohľadávku. Inak povedané, neprijateľnosť jednostranného zákazu postúpenia pohľadávky je v tom, že spotrebiteľovi postúpiť pohľadávku neumožňuje a nie v tom, že veriteľovi postúpenie umožňuje.9)
Slovenské súdy ďalej osobitne kriticky vnímajú situáciu, ak podnikateľ postúpi pohľadávky na subjekt v zahraničí, pravidelne exotického pôvodu (karibský daňový raj).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).