Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Postúpenie pohľadávok z pohľadu ochrany citlivých údajov, bankového tajomstva, povinnosti mlčanlivosti a ochrany spotrebiteľa - 1. časť

V príspevku chceme poukázať na nedávne rozhodnutia vo viacerých štátoch Európskej únie, vrátane Slovenska a Českej republiky, ktoré dali rozdielne odpovede na otázku, či ochrana citlivých údajov v zmluvných vzťahoch vedie k obmedzeniu možnosti postúpiť pohľadávky z takýchto vzťahov (1. časť). Rovnako sa chceme zaoberať obmedzeniami možnosti postúpiť pohľadávku, ktoré vyplývajú z predpisov na ochranu spotrebiteľa (2. časť).

Postúpenie pohľadávok z pohľadu ochrany citlivých údajov, bankového tajomstva, povinnosti mlčanlivosti a ochrany spotrebiteľa - 1. časť
doc. JUDr.
Kristián
Csach
PhD., LL.M.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, externý lektor Justičnej akadémie Slovenskej republiky a Of Counsel PRK Partners s. r. o.; Názory tu prezentované odzrkadľujú osobné názory autora. Príspevok je súčasťou riešenia projektu podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0518-11.
Postupovanie pohľadávok najmä zo spotrebiteľských zmlúv sa stalo synonymom pre rôzne nekalé praktiky vymáhačských spoločností a ďalší právny inštitút tak získal v spoločnosti negatívne konotácie, ktoré sa zrejme spätne reflektujú do myslí orgánov aplikujúcich právo a vedú ich k snahám obmedziť postupiteľnosť pohľadávok (najmä, no nielen, voči spotrebiteľovi). Postúpenie pohľadávky ale môže predstavovať výhodné riešenie pre všetky zúčastnené strany. Postupca ako pôvodný veriteľ môže postúpením získať likvidné prostriedky a postupník získa výhľadovo rozdiel medzi nadobúdacou cenou a plnením dlžníka na túto pohľadávku. Postúpenie pohľadávky ale so sebou prináša aj potenciálnu ekonomickú výhodu pre dlžníka. Keďže postupník získa pohľadávku voči dlžníkovi za spravidla pomerne nízku cenu, môže byť motivovaný akceptovať aj nižšie plnenie dlžníka, keďže majetkovú stratu už realizoval postupca.
Postúpenie pohľadávky môže často zlepšiť finančnú situáciu veriteľa, a preto v nedávnom období posilňuje v zahraničných právnych poriadkoch snaha obmedziť účinky zákazov postúpenia pohľadávok najmä vo vzťahoch medzi podnikateľmi (B2B).1)
Zmluvné strany môžu mať ochrany hodný záujem aj na zmluvnom zákaze alebo obmedzení možnosti postúpenia pohľadávky. Predávajúci lístkov na rizikové športové podujatie môže mať záujem určitým spôsobom obmedziť možnosť, aby sa problematickí tiež diváci dostali k lístkom. Dlžník môže mať záujem na tom, aby mal povinnosť plniť len voči konkrétnemu veriteľovi, a osobitne na tom, aby sa pohľadávka voči nemu nerozdeľovala a nebol tak vystavený viacerým veriteľom naraz. Zákaz postupovania pohľadávok môže mať rovnaký zámer ako akýkoľvek zákaz ďalšieho nakladania s majetkovou hodnotou, a to predchádzanie vzniku sekundárneho trhu (napr. diaľničné známky, lístky na futbalový zápas). Napríklad sa uvádza záujem na tom, aby mali širšie masy dostupný prístup k určitej službe (napr. lacný lístok na futbalový zápas), a ak by sa pripustila možnosť postupovania, vznikol by buď sekundárny trh s lístkami, alebo nevyhnutnosť ponúkať lístky za trhovú cenu.2)
I. Zmluvné modifikácie a zákazy postúpenia pohľadávok všeobecne a následky ich porušenia
Podľa § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. Zmluvné strany si môžu zmluvne dohodnúť rôzne zákazy alebo obmedzenia postúpenia pohľadávky (tzv.
pactum de non cedendo
). Podľa prevládajúcej mienky vedie porušenie zmluvného obmedzenia možnosti postúpenia pohľadávky v zmysle § 525 ods. 2 OZ k absolútnej neplatnosti právneho úkonu - postúpenia pohľadávky, a to bez ohľadu na prípadnú dobrú vieru postupníka.3)
Pre posúdenie rozsahu a účinkov zmluvného zákazu alebo modifikácie možnosti postúpenia pohľadávky je relevantným výklad zmluvnej klauzuly. Najmä treba vždy posúdiť, či zmluvné strany uvedením určitého pravidla, týkajúceho sa postúpenia, zamýšľali vylúčiť možnosť postúpenia pohľadávky v iných prípadoch, alebo chceli iba zvýrazniť niektorú z možností postúpenia pohľadávky. Pri výklade zmluvnej klauzuly postupujeme podľa štandardných metód výkladu právnych úkonov.4)Najmä bude potrebné zmluvnú klauzulu vykladať v prípade pochybnosti v neprospech strany, ktorá ho navrhla (pravidlo výkladu contra
 proferentem
), resp. v prospech spotrebiteľa (§ 54 ods. 2 OZ). Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj "najvyšší súd") vo výsledku správne uzavrel, že zo zmluvnej klauzuly:
"Sporiteľňa môže svoju úverovú pohľadávku alebo jej časť postúpiť aj bez súhlasu dlžníka inej banke,"
vyplýva úplná regulácia možnosti postúpenia pohľadávky, nepripúšťajúca možnosť postúpiť pohľadávku inému subjektu, ako je banka.5)Je zaujímavé, že ak by zmluva v otázke postúpenia pohľadávky mlčala, tak by bola možnosť postúpiť pohľadávku nesporná. Preto je potrebné pozorne formulovať akúkoľvek
"pactum de cedendo"
,6) ak nemá byť jeho účinkom vylúčenie iného postúpenia pohľadávky.
Možnosť postúpiť pohľadávku môže byť vylúčená alebo obmedzená nielen zmluvným dojednaním, ale aj zákonným ustanovením. V tom prípade môžeme tiež vychádzať z neplatnosti postúpenia porušujúceho zákonný zákaz alebo obmedzenie.
Najprv preskúmame, či rôzne vyjadrená ochrana citlivých údajov (bankové tajomstvo, tajomstvo prepravovaných správ, obchodné tajomstvo či povinnosť mlčanlivosti) predstavuje zákonné alebo zmluvné obmedzenie či vylúčenie možnosti postúpiť pohľadávku.
II. Ochrana dôverných údajov, povinnosť mlčanlivosti, bankové, telekomunikačné či obchodné tajomstvo ako zákonný zákaz postúpenia pohľadávok?
V blízkom zahraničí prednedávnom rezonovala otázka, či ochrana osobných údajov, zmluvná alebo zákonná povinnosť mlčanlivosti či bankové tajomstvo obmedzuje možnosť postupovať pohľadávky súvisiacej s takto chráneným údajom. Je otázne, či z povinnosti chrániť citlivé údaje o svojom zmluvnom partnerovi vyplýva aj obmedzenie postúpiť pohľadávku voči zmluvnému partnerovi na tretie osoby. Môže sa banka "uzdraviť" postúpením svojich tzv. toxických (ale aj iných) pohľadávok na tretiu osobu? Môže advokát postúpiť pohľadávku na zaplatenie odmeny na tretiu osobu? Môže tak urobiť podnikateľ, ktorý uzatvoril zmluvu, podľa ktorej sú podmienky a rozsah vzájomných práv a povinností predmetom obchodného tajomstva? Bola a je iba otázkou času, kedy sa rovnaké otázky vznesú v našom právnom prostredí. Preto sa pokúsime načrtnúť smer interpretácie nám blízkeho zahraničia a navrhnúť do diskusie vlastný pohľad na postupiteľnosť týchto pohľadávok.
Zákon spravidla mlčí o vzťahu ochrany citlivých informácií a postupovania pohľadávky. Určitou výnimkou je § 92 ods. 8 prvá veta zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obdobnú úpravu obsahoval aj § 38 ods. 9 predchádzajúceho zákona č. 21/1992 Zb. o bankách. Skoro totožnú textáciu obsahuje aj § 43 ods. 13 zákona o elektronických komunikáciách.7) Preto začneme rozborom týchto ochranných mechanizmov. Pred samotným rozborom sa ale žiada zvýrazniť, že ide o právnu úpravu nezávislú od ochrany spotrebiteľa a uplatní sa aj vo vzťahu k podnikateľom. Obmedzeniam postúpenia pohľadávky z dôvodu ochrany spotrebiteľa sa budeme venovať v ďalšej časti príspevku.
a) Ochrana bankového tajomstva ako dôvod obmedzenia možnosti postúpiť pohľadávku
Vplyv porušenia bankového tajomstva na platnosť postúpenia pohľadávky je sporný. Zaujímavý je komparatívny prehľad, ktorý ukazuje značnú divergenciu odpovedí na túto otázku v európskom meradle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).