Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Of counsel PRK Partners s. r. o., Bratislava

Počet článkov autora: 35


Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 To 9/2019 zo 17. 12. 2020 (povinnosti člena orgánu právnickej osoby pri správe jej majetku bez osobitnej právnej úpravy, povinnosť splnomocnenca pri správe majetku zastúpeného)

Najvyšší súd neidentifikoval existenciu všeobecnej právnej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného predpisu, zmluvy alebo právoplatného rozhodnutia súdu, ktorá by obžalovaným (členovi štatutárneho orgánu a zmluvnému zástupcovi) prikazovala,...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 47/2022 z 22. 3. 2023 (zdanlivý člen družstva a vydržanie členského podielu)

Existenciu členstva v družstve nemožno vyvodzovať iba zo skutočnosti, že určitá osoba sa zúčastňuje členských schôdzí, vykonáva hlasovacie práva a samotné družstvo sa k nemu správa ako k členovi družstva (vedie ho v zozname členov a pozýva ho na č...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. z 26. 1. 2023 (súhlas druhého z manželov s nadobúdacími úkonmi, prevod obchodného podielu v BSM)

Zmyslu a účelu § 145 ods. 1 OZ zodpovedá taký výklad, podľa ktorého zmluva o prevode obchodného podielu, ktorou jeden z manželov ako nadobúdateľ na seba prevzal záväzok k úhrade kúpnej ceny za obchodný podiel, ktorý sa ešte len má nadobudnúť, sa b...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 163/2020 z 28. 2. 2020, R 18/2022 (zmluva s ochranným účinkom na tretie osoby)

I. Rozširovanie zmluvnej zodpovednosti aj na škodu, ktorá vznikla tretej osobe, je možné iba výnimočne, ak identita, resp. vymedzenie a ochrana tretej osoby museli byť druhej strane pri uzatváraní zmluvy známe.II. Banka, ktorá zmluvou so svojím kl...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 93/2018 z 27. 10. 2021, R 9/2022 (zodpovednosť správcu za zimnú údržbu bytového domu)

Prístupové schodisko ku dverám bytového domu a vstupná plocha pred nimi sú spoločnými časťami domu [§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov], ktorých zimnú údržbu je správca bytového domu povinný za...

Svěřenský (zverenecký) fond podľa českého práva a jeho účinky na Slovensku

V poslednom čase sa množia prípady, keď aj slovenskí občania majú záujem o založenie svěřenského (zvereneckého) fondu podľa českého práva. Ide pritom o právny inštitút, ktorý je kontinentálnemu právnemu vnímaniu cudzí, predpokladá totiž vloženie m...

Bezdôvodné obohatenie pri plnení na základe rozhodnutia, ktoré bolo neskôr zrušené

Nezriedka sa stáva, že právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu alebo aj správneho orgánu je následne zrušené. Často sa pritom na základe takéhoto právoplatného a vykonateľného rozhodnutia plnilo, či už dobrovoľne, alebo nútene. Ten, kto plnil n...