Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave                 Of counsel PRK Partners s. r. o., Bratislava

Počet článkov autora: 20


Neplatnosť a odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu z pohľadu korporačného práva a civilného procesu

V článku sa autor snaží odôvodniť, že ani v prípade neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu nedochádza automaticky k obnoveniu právneho stavu týkajúceho sa právneho predchodcu, skutočného spoločníka v obchodnej spoločnosti ako celku. Spoch...

Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 510/2016 z 19.1.2021 (nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka)

„45.1. ... podstatným dôvodom na eventuálny odklon od striktného uplatňovania zásady „nemo plus iuris“ musí byť výnimočnosť okolností, ktoré založia dobromyseľnosť nadobúdateľa s následkom jej prevahy nad ochranou pôvodného vlastníka. Nemožno v te...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Cdo 27/2017 z 27. 5. 2020 (potreba súhlasu manžela s prevzatím ručenia druhým z manželov podľa § 145 ods. 1 OZ)

Ustanovenie § 145 OZ sa vzťahuje na právne úkony týkajúce sa spoločných vecí, t. j. vecí, ktoré už sú súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva. Právna možnosť uzavierať zmluvy len jedným z manželov nie je existenciou bezpodielového spoluvlastníctv...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 11/2019 zo 17.7.2019, R 43/2019 (primeranosť zmluvnej pokuty určenej dennou sadzbou)

I.   Pre záver o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty z hľadiska uplatnenia moderačného práva súdu podľa ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka je rozhodujúca výška dohodnutej zmluvnej pokuty v čase porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. II...

Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

Pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 predstavuje obrovský šok pre ekonomiku a pre fungovanie podnikateľských subjektov. Prináša so sebou riziká, ako je kríza dopytu, druhotná platobná neschopnosť, obmedzená schopnosť pln...

Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia (2. časť)

Príspevok v dvoch častiach ponúka systematický prehľad povinností členov (štatutárnych) orgánov kapitálových obchodných spoločností a súkromnoprávnych následkov ich porušenia, najmä s ohľadom na rozhodovaciu činnosť slovenských súdov. V prvej čast...

Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia (1. časť)

Príspevok ponúka systematický prehľad povinností členov (štatutárnych) orgánov kapitálových obchodných spoločností a sú­kromnoprávnych následkov ich porušenia, najmä s ohľadom na rozhodovaciu činnosť slovenských súdov. V prvej časti sa autor sústr...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 80/2017 z 26.7.2018 (neprijateľnosť opt-out rozhodcovskej doložky)

Rozhodcovská doložka nevyvoláva nerovnováhu medzi účastníkmi konania a nie je spôsobilá viesť k značnej procesnej nevýhode jednej z procesných strán, ak bola žalobcovi daná možnosť výberu medzi tým, či o vzájomných sporoch z úverovej zmluvy bude p...

Zmluva o výkone funkcie a odborná starostlivosť orgánov obchodných spoločností podľa návrhu novelizácie Obchodného zákonníka

Navrhovaná novelizácia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka zamýšľa podstatným spôsobom zasiahnuť aj do právnej úpravy výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti a družstva. Autori analyzujú navrhovanú právnu úpravu a p...

Vymedzenie kogentnosti pravidiel súkromného práva v návrhu novelizácie Občianskeho zákonníka

Kogentnosť alebo dispozitívnosť právnych noriem je jednou z najzásadnejších otázok súkromného práva. Pochopiteľne, v civilizovanom svete zrejme panuje zhoda na tom, že princíp dispozitívnosti právnej úpravy ako reflexia privátnej autonómie je zákl...