Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Of counsel PRK Partners s. r. o., Bratislava

Počet článkov autora: 31


Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 163/2020 z 28. 2. 2020, R 18/2022 (zmluva s ochranným účinkom na tretie osoby)

I. Rozširovanie zmluvnej zodpovednosti aj na škodu, ktorá vznikla tretej osobe, je možné iba výnimočne, ak identita, resp. vymedzenie a ochrana tretej osoby museli byť druhej strane pri uzatváraní zmluvy známe.II. Banka, ktorá zmluvou so svojím kl...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 93/2018 z 27. 10. 2021, R 9/2022 (zodpovednosť správcu za zimnú údržbu bytového domu)

Prístupové schodisko ku dverám bytového domu a vstupná plocha pred nimi sú spoločnými časťami domu [§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov], ktorých zimnú údržbu je správca bytového domu povinný za...

Svěřenský (zverenecký) fond podľa českého práva a jeho účinky na Slovensku

V poslednom čase sa množia prípady, keď aj slovenskí občania majú záujem o založenie svěřenského (zvereneckého) fondu podľa českého práva. Ide pritom o právny inštitút, ktorý je kontinentálnemu právnemu vnímaniu cudzí, predpokladá totiž vloženie m...

Bezdôvodné obohatenie pri plnení na základe rozhodnutia, ktoré bolo neskôr zrušené

Nezriedka sa stáva, že právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu alebo aj správneho orgánu je následne zrušené. Často sa pritom na základe takéhoto právoplatného a vykonateľného rozhodnutia plnilo, či už dobrovoľne, alebo nútene. Ten, kto plnil n...

Rozhodnutia orgánov právnických osôb súkromného práva a ich súdny prieskum: mapa súčasného právneho stavu

V príspevku sa autor snaží mapovať súčasnú právnu úpravu vád (nedostatkov) rozhodnutí orgánov právnických osôb súkromného práva, právne následky týchto vád a možnosti ich autoritatívneho súdneho určenia. V nadväznosti na skôr prezentované názory o...

Vianočný zázrak. O výmaze a oživení obchodných spoločností

V týchto dňoch rezonuje otázka výmazu obchodných spoločností z registra na základe § 768s OBZ. Viaceré dovtedy fungujúce obchodné spoločnosti boli v priebehu novembra 2021 vymazané z obchodného registra, najmä z dôvodu nesplnenia si povinnosti pre...

Právo spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným na informácie po R 44/2019

Právo spoločníka obchodnej spoločnosti na informácie je jedno z najdôležitejších práv spoločníka, ktoré mu umožňuje výkon iných práv. Právna doktrína aj judikatúra dlhodobo preferujú široké vnímanie práva na informácie, zvlášť v spoločnosti s ruče...