Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave                 Of counsel PRK Partners s. r. o., Bratislava

Počet článkov autora: 16


Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

Dátum: Autor/i: JUDr. Branislav Pospíšil, PhD. Rubrika: Články Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 predstavuje obrovský šok pre ekonomiku a pre fungovanie podnikateľských subjektov. Prináša so sebou riziká, ako je kríza dopytu, druhotná platobná neschopnosť, obmedzená schopnosť pln...

Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia (2. časť)

Príspevok v dvoch častiach ponúka systematický prehľad povinností členov (štatutárnych) orgánov kapitálových obchodných spoločností a súkromnoprávnych následkov ich porušenia, najmä s ohľadom na rozhodovaciu činnosť slovenských súdov. V prvej čast...

Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia (1. časť)

Príspevok ponúka systematický prehľad povinností členov (štatutárnych) orgánov kapitálových obchodných spoločností a sú­kromnoprávnych následkov ich porušenia, najmä s ohľadom na rozhodovaciu činnosť slovenských súdov. V prvej časti sa autor sústr...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 80/2017 z 26.7.2018 (neprijateľnosť opt-out rozhodcovskej doložky)

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. Rubrika: Glosy Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Rozhodcovská doložka nevyvoláva nerovnováhu medzi účastníkmi konania a nie je spôsobilá viesť k značnej procesnej nevýhode jednej z procesných strán, ak bola žalobcovi daná možnosť výberu medzi tým, či o vzájomných sporoch z úverovej zmluvy bude p...

Zmluva o výkone funkcie a odborná starostlivosť orgánov obchodných spoločností podľa návrhu novelizácie Obchodného zákonníka

Dátum: Autor/i: JUDr. Branislav Pospíšil, PhD. Rubrika: Články Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Navrhovaná novelizácia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka zamýšľa podstatným spôsobom zasiahnuť aj do právnej úpravy výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti a družstva. Autori analyzujú navrhovanú právnu úpravu a p...

Vymedzenie kogentnosti pravidiel súkromného práva v návrhu novelizácie Občianskeho zákonníka

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. Vydanie: 6/2018 Ročník: 2018

Kogentnosť alebo dispozitívnosť právnych noriem je jednou z najzásadnejších otázok súkromného práva. Pochopiteľne, v civilizovanom svete zrejme panuje zhoda na tom, že princíp dispozitívnosti právnej úpravy ako reflexia privátnej autonómie je zákl...

Glosa k rozsudku Najvyššieho súdu SR R 62/2017, sp. zn. 3 Obdo 61/2016 z 30.11.2016 (uvedenie dôvodov odstúpenia od obchodnej zmluvy)

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. Vydanie: 5/2018 Ročník: 2018

Ak nie je v odstúpení od zmluvy ako jednostrannom právnom úkone dostatočne vymedzený dôvod odstúpenia, nie je možné chýbajúci obsah odstúpenia ako právneho úkonu doplniť výkladovými pravidlami uvedenými v ustanoveniach § 266 ods. 1 až 3 Obchodného...

Nakladanie s majetkom obcí a miest v judikatúre Najvyššieho súdu a Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. Vydanie: 2/2018 Ročník: 2018

Najvyšší súd Slovenskej republiky a Ústavný súd Slovenskej republiky sériou rozhodnutí ustálili rozsah a následky konfliktov medzi vôľou obecného zastupiteľstva a starostu pri nakladaní s majetkom obce. V tomto príspevku priblížime právne následky...

Glosa k uzneseniu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 295/2017 z 9.5.2017 (ochranný účel normy a zodpovednosť za bankový dohľad)

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. Vydanie: 5/2017 Ročník: 2017

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom vyžaduje, aby vzniknutá ujma bola dôsledkom nesprávneho úradného postupu. Tak je to v prípade, ak mal úradný postup alebo výsledok tohto postupu za cieľ chrániť nielen všeobecný záu...

Obchodná spoločnosť v kríze

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. Vydanie: 4/2017 Ročník: 2017

V príspevku sa pokúšame formulovať odpovede na niektoré otázky, ktoré rezonujú v praxi v súvislosti s ustanoveniami Obchodného zákonníka o spoločnosti v kríze. Obchodný zákonník sa obmedzuje pritom len na pravidlá financovania spoločnosti v kríze ...