Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Právnická osoba


Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 To 9/2019 zo 17. 12. 2020 (povinnosti člena orgánu právnickej osoby pri správe jej majetku bez osobitnej právnej úpravy, povinnosť splnomocnenca pri správe majetku zastúpeného)

Najvyšší súd neidentifikoval existenciu všeobecnej právnej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného predpisu, zmluvy alebo právoplatného rozhodnutia súdu, ktorá by obžalovaným (členovi štatutárneho orgánu a zmluvnému zástupcovi) prikazovala,...

Neplatnosť plnomocenstiev udeľovaných právnickými osobami

Pre prax udeľovania plnomocenstiev právnickými osobami načrtli najvyššie slovenské a české súdne inštancie výrazné limity. V rozhodovacej praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky sa objavil právny názor o absolútnej neplatnosti generálneho plnomo...

Nakladanie s majetkom obcí a miest v judikatúre Najvyššieho súdu a Ústavného súdu Slovenskej republiky

Najvyšší súd Slovenskej republiky a Ústavný súd Slovenskej republiky sériou rozhodnutí ustálili rozsah a následky konfliktov medzi vôľou obecného zastupiteľstva a starostu pri nakladaní s majetkom obce. V tomto príspevku priblížime právne následky...

Byt v nájme právnickej osoby

Príspevok pojednáva o diskutovanej otázke - nájomcovi bytu so statusom právnickej osoby. Autorka sa odvoláva na názory publikované v odbornej literatúre, na rozhodnutia súdov, ako aj na vývoj práva v tejto oblasti v Českej republike. Formuluje vla...

Meno fyzickej osoby ako súčasť obchodného mena obchodnej spoločnosti

Autorka sa v predkladanom príspevku venuje problematickým otázkam, ktoré súvisia s použitím mena fyzickej osoby v obchodnom mene právnickej osoby, konkrétne obchodnej spoločnosti. Meno fyzickej osoby ako súčasť obchodného mena spoločnosti môže pre...

Právnická osoba nemôže byť spotrebiteľom?

Na účely ochrany spotrebiteľa je v prvom rade potrebné vymedziť osobný rámec pôsobnosti, t.j. okruh subjektov, na ktoré sa spotrebiteľskoprávne normy vzťahujú. Zmeny účinné od 1. mája 2014 odstránili možnosť aplikácie predmetných noriem na právnic...