Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Meno fyzickej osoby ako súčasť obchodného mena obchodnej spoločnosti

Autorka sa v predkladanom príspevku venuje problematickým otázkam, ktoré súvisia s použitím mena fyzickej osoby v obchodnom mene právnickej osoby, konkrétne obchodnej spoločnosti. Meno fyzickej osoby ako súčasť obchodného mena spoločnosti môže predstavovať individualizačný znak a garančný prvok, ktorý pôsobí vo vzťahu k zákazníkom alebo obchodným partnerom. Pozornosť je venovaná nielen použitiu mena osoby, ktorá ma s obchodnou spoločnosťou určitý vzťah, napríklad ako zakladateľ alebo spoločník, ale taktiež mena inej osoby, či už verejne známej, potenciálne existujúcej, alebo imaginárnej. Navyše, sú priblížené možnosti ochrany, prostredníctvom ktorých sa dotknutá fyzická osoba môže domáhať nápravy proti neoprávnenému použitiu svojho mena. Napriek tomu, že tvorba obchodného mena je postavená na zásade nezameniteľnosti a zákaze vyvolania klamlivej predstavy o osobe podnikateľa, slovenské registrové súdy náležitú kontrolu obchodného mena pred zápisom do obchodného registra nevykonávajú, čím sa výrazne odkláňajú od zásad tradičného firemného práva.

Meno fyzickej osoby ako súčasť obchodného mena obchodnej spoločnosti
JUDr.
Žofia
Šuleková,
PhD., MCL
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Obchodné meno vo všeobecnosti
Právna1) úprava obchodného mena podnikateľa, či už fyzickej osoby, alebo právnickej osoby, je obsiahnutá najmä v § 8 až 12 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj "OBZ").2) Obchodným menom je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pri obchodných spoločnostiach je to názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. Keďže základnou funkciou obchodného mena je identifikovať a individualizovať osobu podnikateľa, pri tvorbe obchodného mena sú podnikatelia (resp. zakladatelia spoločnosti) povinní dodržiavať určité zákonom ustanovené podmienky. Obchodné meno novovznikajúcej obchodnej spoločnosti nielenže nemôže byť totožné s už zapísaným obchodným menom v obchodnom registri, ale navyše nesmie byť s iným obchodným menom zameniteľné a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania (§ 10 OBZ). Zameniteľnosť obchodného mena sa posudzuje nielen medzi podnikateľmi, ktorými sú obchodné spoločnosti, ale taktiež medzi obchodnou spoločnosťou a fyzickou osobou - podnikateľom. Na odlíšenie obchodného mena dvoch spoločností nepostačuje rozdielny dodatok označujúci ich právnu formu. Hlavným účelom presadzovania požiadavky nezameniteľnosti je zabezpečiť odlíšenie podnikateľa od ostatných podnikateľov v obchodnom styku, a to nielen vo vzťahoch medzi podnikateľmi, ale aj voči spotrebiteľom. Zameniteľnosť (a taktiež klamlivosť) obchodných mien by sa preto mala posudzovať z pohľadu tretích osôb, t.j. z pohľadu priemerného zákazníka.3)
2. Tvorba osobného obchodného mena obchodnej spoločnosti
Zatiaľ čo právna úprava tvorby obchodného mena fyzickej osoby - podnikateľa vychádza z prísnej zásady pravdivosti, tzn. že obchodné meno fyzickej osoby tvorí jej celé meno a priezvisko4) (§ 9 ods. 1 OBZ), obchodným spoločnostiam poskytuje zákonodarca pomerne široký priestor pri voľbe obchodného mena. Obchodné meno spoločnosti môže obsahovať prvky vecné, osobné alebo fantazijné, prípadne kombináciu týchto prvkov. Najmä pri spoločnostiach (osobných, ale taktiež kapitálových, napr. ak ide o uzavretú rodinnú firmu), ktoré charakterizujú osobné prvky, sa v praxi stretávame s tým, že obchodné meno spoločnosti obsahuje mená fyzických osôb, ktoré sú spoločníkmi, alebo obsahuje meno niektorého zo spoločníkov. Pojem meno fyzickej osoby je potrebné vykladať široko, a rozumieme pod ním krstné meno a priezvisko, prípadne aj viaceré krstné mená alebo zaužívaný pseudonym.
Použitie mena
konkrétnej
fyzickej osoby môže spresniť identifikáciu podnikateľa, zvýšiť pozíciu obchodnej spoločnosti v hospodárskom priestore, prípadne garantovať kvalitu a osobitosť predmetu jej podnikateľskej činnosti. Identifikácia spoločnosti je jednoznačne jasnejšia, ak je súčasťou obchodného mena verejne známa osoba alebo odborník v určitej oblasti, napríklad ako Versace Jewelry, s. r. o., ktoré z marketingového hľadiska upúta zákazníka skôr ako Králová Jewelry, s. r. o. Na rozdiel od obchodného mena fyzických osôb - podnikateľov, v prípade osobného obchodného mena spoločnosti sa môže v názve uvádzať jednak iba krstné meno fyzickej osoby, ktoré je určitým spôsobom všeobecne známe alebo jedinečné (Kristína Music, s .r. o.), priezvisko (Veselý a Smutný, s. r. o., Kováč & Syn, s. r. o.), zdrobnenina, všeobecne zaužívané meno (Táňa Široká, s. r. o.) alebo pseudonym (RYTMUS-records, s. r. o.). Máme za to, že použitie priezviska fyzickej osoby by malo byť dostatočným rozlišovacím znakom, no iba za predpokladu, že jeho použitie nevzbudzuje u tretích osôb domnienku klamlivosti, t.j. že iná osoba s verejne známym priezviskom sa podieľa na podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti (napr. Košické slávnosti u Schustera, s. r. o.). Ak by bolo obchodné meno spoločnosti obsahujúce mená spoločníkov nadmerne dlhé, v obchodných vzťahoch je zaužívané používať skrátené označenie. V súvislosti so zásadou jednotnosti obchodného mena sa črtá otázka, či je možné obchodné meno obchodnej spoločnosti (napr. Buchta, Novák, Horváth & Partners, s. r. o) zapísať do obchodného registra aj vo forme skratky (Buchta, Novák, Horváth
Partners, s. r. o v skratke BNH & Partners, s. r. o.). Česká judikatúra,5) ku ktorej sa prikláňa aj doktrína,6) dospela k záveru, že zápis skráteného znenia obchodného mena popri obchodnom mene registrovanej spoločnosti by viedlo k pluralite obchodného mena. Z toho dôvodu by registrové súdy nemali obchodné meno aj so skrátenou alternatívou zapísať vedľa seba do obchodného registra.7)
Okrem mena súčasného spoločníka môže obchodné meno spoločnosti obsahovať meno bývalého spoločníka, prípadne aj meno človeka, ktorý nie je spoločníkom. S uvedením mena fyzickej osoby v obchodnom mene spoločnosti zákonodarca spája rôzne požiadavky a právne dôsledky.
3. Meno súčasného spoločníka v obchodnom mene spoločnosti
Meno spoločníka je súčasťou obchodného mena najmä v tých obchodných spoločnostiach, v ktorých má daná osoba určité postavenie alebo v ktorých sa snažia zakladatelia vyzdvihnúť osobnú prepojenosť alebo individuálne vlastnosti spoločníka. V praxi ide najmä o prípady, keď je spoločník akousi marketingovou značkou alebo vodcovskou osobnosťou8) (napr. spoločnosť Sagan Bike, s. r. o., ktorej by jedným z dvoch spoločníkov bol svetovo známy cyklista Peter Sagan). S použitím mena
súčasného spoločníka
v obchodnom mene spoločnosti zákonodarca implikuje rôzne dôsledky.
Ak obchodné meno verejnej obchodnej spoločnosti obsahuje priezvisko jedného zo spoločníkov, nevyžaduje sa v názve spoločnosti použiť za iných okolností obligatórny dodatok "v. o. s.", ale postačuje označenie "a spol." (§ 77 OBZ). Dodatok "a spol." je možné používať iba pri verejnej obchodnej spoločnosti,9) a len v prípade, ak obchodné meno neobsahuje mená všetkých jej spoločníkov. Ak by spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti boli pani Horváthová, Molnárová a Mlynárová, verejná obchodná spoločnosť by nemohla niesť názov Horváthová, Molnárová, Mlynárová a spol., keďže by takto formulované obchodné meno mohlo vyvolávať klamlivú predstavu o tom, že spoločnosť má viac spoločníkov.10) V prípade komanditnej spoločnosti, ak je súčasťou obchodného mena aj meno komanditistu, ručí tento komanditista za záväzky spoločnosti ako komplementár, t.j. neobmedzene celým svojím majetkom (§ 95 ods. 2 OBZ). Pri kapitálových spoločnostiach zákonodarca s uvedením mena súčasného spoločníka v obchodnom mene právne dôsledky nespája.
Z § 8 až 12 OBZ nevyplýva obchodnej spoločnosti povinnosť získať súhlas fyzickej osoby s použitím jej mena v obchodnom mene spoločnosti.11) Podľa niektorých autorov, súhlas súčasného spoločníka preto nie je podmienkou tvorby a zápisu obchodného mena do obchodného registra.12) Napriek tomu, že zákon výslovne súhlas
súčasného
spoločníka s použitím svojho mena nevyžaduje, máme za to, že z dôvodu ochrany osobnosti fyzickej osoby (§ 11 OZ) sa súhlas spoločníka predpokladá a je nevyhnutný. Máme za to, že súhlas spoločník vyjadruje minimálne implicitne podpisom spoločenskej/zakladateľskej zmluvy. V
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).