Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Návrh novelizácie Občianskeho zákonníka a právo obchodných spoločností

Návrh novelizácie Občianskeho zákonníka v časti, v ktorej sa týka práva obchodných spoločností, neprináša nové riešenia ani odpovede na dlhodobo diskutované otázky v tejto oblasti. Naopak, v niektorých častiach namiesto riešenia problému rozširuje existujúce diskutované a doktrinálne, a aplikačne sporné riešenie vzťahujúce sa na kapitálové spoločnosti a aj na osobné obchodné spoločnosti.

 

NÁVRH NOVELIZÁCIE OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
doc. JUDr.
Lucia
Žitňanská
PhD.
Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo na "neformálne verejné pripomienkové konanie" novelu Občianskeho zákonníka a ďalších zákonov ako začiatok prvej etapy rekodifikácie Občianskeho zákonníka.1)"
Primárne sa pristúpilo k úprave záväzkového práva a k odstráneniu dualizmu úpravy záväzkového práva v prospech všeobecnej úpravy Občianskeho zákonníka
",2)súčasťou zverejneného návrhu je ale aj novela Obchodného zákonníka (ďalej aj "OBZ"). Tá okrem "
odstránenia dualizmu záväzkového práva
" obsahuje aj zmeny právnej úpravy obchodných spoločností, ktorým je venovaný tento príspevok.3)
V rámci obchodných spoločností vznikajú záväzkové vzťahy4) medzi zakladateľmi, spoločníkmi, spoločníkmi a obchodnou spoločnosťou, orgánom, resp. členom orgánu obchodnej spoločnosti a obchodnou spoločnosťou. Obsah týchto záväzkových vzťahov5) je navrhovanou právnou úpravou modifikovaný už len z dôvodu navrhovanej všeobecnej právnej úpravy záväzkov, a to v rozsahu, v akom sa zmeny všeobecnej právnej úpravy vzťahujú na záväzkové vzťahy existujúce v rámci obchodných spoločností. Analýza dopadov navrhovanej všeobecnej právnej úpravy na obsah záväzkových vzťahov vznikajúcich v rámci obchodných spoločností je nevyhnutná, presahuje ale rámec tohto príspevku. V tejto súvislosti je ale potrebné uviesť, že osobitne to platí vo vzťahu k návrhu právnej úpravy inštitútov ručenia a zodpovednosti za škodu, a to pre ich špecifický význam v rámci korporačného, ale aj insolvenčného práva.
Čo sa navrhuje a s akým cieľom?
Návrh " rekodifikačnej novely" v časti týkajúcej sa obchodných spoločností nanovo formuluje právnu úpravu vzťahu člena orgánu obchodnej spoločnosti a obchodnej spoločnosti. Konkrétne ide o nahradenie platnej všeobecnej právnej úpravy § 66 až 66c OBZ novoformulovanými ustanoveniami § 66 až 66q OBZ.6)
Z hľadiska obsahu návrh všeobecnej právnej úpravy vzťahu člena orgánu obchodnej spoločnosti a obchodnej spoločnosti preberá platnú právnu úpravu § 66 až 66c OBZ a súčasne aj osobitnú právnu úpravu § 135a OBZ a § 194 ods. 4 až 8 OBZ.
Osobitná právna úprava § 135a a § 194 ods. 4 až 8 OBZ je pritom do všeobecnej časti právnej úpravy obchodných spoločností prevzatá z časti tak, že po novom sa má vzťahovať na všetky obchodné spoločnosti, a sčasti v podobe osobitných ustanovení vzťahujúcich sa na spoločnosť s ručením obmedzeným, resp. akciovú spoločnosť.
Na všetky obchodné spoločnosti sa má po novom vzťahovať povinnostný (zodpovednostný) štandard výkonu funkcie s odbornou starostlivosťou, pravidlá pre vzdanie sa nároku na náhradu škody a úprava uplatňovania nároku na náhradu škody voči členovi orgánu obchodnej spoločnosti zo strany veriteľov obchodnej spoločnosti, všetko obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy kapitálových spoločností.
S témou súvisí navrhovaná právna úprava zmluvy o výkone funkcie, na ktorú všeobecná právna úprava vzťahu člena orgánu obchodnej spoločnosti a obchodnej spoločnosti odkazuje.7)
Dôvodová správa k návrhu vo vzťahu k časti týkajúcej sa práva obchodných spoločností nehovorí nič o cieľoch, ktoré sa sledujú navrhovanými úpravami. Za cieľ návrhu právnej úpravy pritom považujeme pomenovanie problémov, ktoré majú byť návrhom právnej úpravy vyriešené. Cieľ návrhu vo vzťahu k úprave záväzkového práva je zrejmý zo všeobecnej časti dôvodovej správy, vo vzťahu k právu obchodných spoločností tomu tak nie je. Samotná skutočnosť, že právny vzťah medzi členom orgánu obchodnej spoločnosti a obchodnou spoločnosťou je záväzkovým vzťahom, sama osebe nie je dôvodom na zmenu jeho úpravy v rámci práva obchodných spoločností nad rámec toho, čo pre tento vzťah vyplýva z navrhovaných zmien všeobecnej právnej úpravy záväzkových vzťahov. Naopak, tieto samotné zmeny predstavujú samé osebe zásah do právnej úpravy obchodných spoločností, že vyžadujú analýzu dopadov na právo obchodných spoločností s cieľom posúdiť, či navrhovaná všeobecná právna úprava je vhodná aj pre oblasť práva obchodných spoločností alebo vyžaduje korekciu v podobe osobitnej právnej úpravy pre právo obchodných spoločností.8) Navrhované úpravy právnej úpravy vzťahu člena orgánu obchodnej spoločnosti a obchodnej spoločnosti však s výnimkou úpravy zmluvy o výkone funkcie, ktorou návrh reaguje na zrušenie právnej úpravy mandátnej zmluvy, tento cieľ nemajú.
Môžeme preto na základe obsahu zmien a sporej dôvodovej správy k jednotlivým ustanoveniam novely týkajúcej sa obchodných spoločností konštatovať to, čo je zrejmé už z predchádzajúceho textu. Návrh bez bližšieho pomenovania cieľov, ktoré sa chcú dosiahnuť,
a)
preberá existujúcu všeobecnú právnu úpravu vzťahu člena orgánu obchodnej spoločnosti a obchodnej spoločnosti a túto chce, použijúc formulácie z dôvodovej správy k obsahovo prevzatým ustanoveniam, "sprehľadniť" a "textačne precizovať",
b)
vzťahuje právnu úpravu kapitálových spoločností, pokiaľ ide o štandard povinností a zodpovednosti člena štatutárneho orgánu voči obchodnej spoločnosti, úpravu vzdania sa nároku na náhradu škody zo strany spoločnosti a uplatňovania nárokov na náhradu škody voči členom orgánov obchodnej spoločnosti zo strany veriteľov obchodnej spoločnosti, aj na osobné obchodné spoločnosti a
c)
vzhľadom na absenciu úpravy mandátnej zmluvy upravuje zmluvu o výkone funkcie, ktorej ustanovenia sa použijú na vzťah člena orgánu obchodnej spoločnosti, ak osobitná právna úprava obchodných spoločností neustanovuje inak.9)
Poznámka k ambícii sprehľadniť a precizovať právnu úpravu
Vo vzťahu k tým častiam návrhu novely, v ktorých sa len preberá platná právna úprava bez akejkoľvek obsahovej zmeny, považujeme zmeny spočívajúce v "sprehľadnení" a "textačnom precizovaní" za zbytočné a kontraproduktívne. Nepopierame, že platná právna úprava ustanovení § 66 OBZ je po opakovaných novelizáciách málo prehľadná. Aj zmena právnej úpravy, ktorá nemá za cieľ zmenu obsahu a spočíva len v "sprehľadnení" a "textačnom precizovaní" právnej úpravy, ale môže vyvolať interpretačné pochybnosti vychádzajúce z otázky na úmysel zákonodarcu, aj keď takýto úmysel nemal. Domnievame sa preto, že pokiaľ nejde o komplexný nový návrh právnej úpravy obchodných spoločností, tak interpretačné a aplikačné riziká preformulovania platnej právnej úpravy sú vyššie ako možný prínos väčšej prehľadnosti právnej úpravy.10)
Odborná starostlivosť a uplatňovanie zodpovednostného štandardu kapitálových spoločností na osobné spoločnosti
V navrhovanom § 66c OBZ sa upravuje povinnosť člena orgánu obchodnej spoločnosti vykonávať funkciu s odbornou starostlivosťou a lojalitou voči spoločnosti. Demonštrat
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).