Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

vedúca pracovnej skupiny pre rekodifikáciu práva obchodných spoločností pri MS SR; Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 9


Veriteľ ako spriaznená osoba v konkurze a ako spoločník pre účely financovania v kríze a zákazu vrátenia vkladu

Otázka, či sa financujúci subjekt (banka) musí obávať, že by sa vzhľadom na zmluvné dojednania mohol dostať do postavenia spriaznenej osoby úpadcu, a teda jeho pohľadávka by bola v konkurze považovaná za podriadenú pohľadávku, je aktuálne predmeto...

Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2 To 51/2021 zo 6.10.2021 (uspokojovanie pohľadávok veriteľov platobne neschopným dlžníkom)

„... platobne neschopný dlžník má hradiť splatné pohľadávky svojich veriteľov, ktorí majú rovnaké postavenie pomerne a rovnomerne...“

Nález Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 512/2020 z 20.4.2021 (obchodné vedenie a konanie obchodnej spoločnosti navonok v pracovnoprávnych vzťahoch)

„Obchodný zákonník nie je vo vzťahu k Zákonníku práce vo vzťahu subsidiarity, ktorý by umožnil použiť § 134 OBZ na posúdenie hmotnoprávnej podmienky platnosti výpovede z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP (písomné rozhodnutie zamestná...

Povinnosti člena dozornej rady vo vzťahu k obchodnej spoločnosti

  Ak je zodpovednosť členov štatutárnych orgánov aktuálnou témou a požiadavky na zodpovednosť členov štatutárnych orgánov sa zvyšujú, tak je rovnako aktuálna aj téma kontroly výkonu pôsobnosti štatutárnych orgánov. Bez kontroly a z nej vyplývajúce...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 57/2019 z 27.11.2019 (oprávnenie dozornej rady zaväzovať akciovú spoločnosť)

„ ... členovia dozornej rady nemajú zákonné oprávnenie uskutočňovať právne úkony s tretími osobami v mene akciovej spoločnosti.“

Zodpovednosť členov štatutárneho orgánu pri hroziacom úpadku podľa smernice o reštrukturalizácii a insolvencii

Príspevok je zameraný na otázky dopadov transpozície smernice o reštrukturalizácii a insolvencii na zodpovednosť členov štatutárnych orgánov vo fáze hroziaceho úpadku obchodnej spoločnosti. Štatutárne orgány majú pri hrozbe úpadku venovať náležitú...

Zmluva o výkone funkcie a odborná starostlivosť orgánov obchodných spoločností podľa návrhu novelizácie Obchodného zákonníka

Navrhovaná novelizácia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka zamýšľa podstatným spôsobom zasiahnuť aj do právnej úpravy výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti a družstva. Autori analyzujú navrhovanú právnu úpravu a p...

Návrh novelizácie Občianskeho zákonníka a právo obchodných spoločností

Návrh novelizácie Občianskeho zákonníka v časti, v ktorej sa týka práva obchodných spoločností, neprináša nové riešenia ani odpovede na dlhodobo diskutované otázky v tejto oblasti. Naopak, v niektorých častiach namiesto riešenia problému rozširuje...