Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Zodpovednosť za škodu


Zodpovednosť nájomcu za škodu

Autor sa venuje náhrade škody v nájomnej zmluve, pričom sa obmedzuje výlučne na nároky prenajímateľa ako poškodeného. Cieľom príspevku je systematizovať a analyzovať osobitný kompenzačný systém nájomnej zmluvy, ktorý sa vymyká štandardnému režimu ...

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonnými rozhodnutiami, ktoré nenadobudli právoplatnosť

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou vymáhania nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Autor v ňom hodnotí možnosť kompenzácie škody alebo nemajetkovej ujmy v prípadoch nezákonných rozhodnutí orgánov verejnej moci, kt...

Platobné a tankovacie karty zamestnávateľa a zodpovednosť zamestnanca za škodu

Príspevok sa zaoberá praxou zamestnávateľov a súdov pri uplatňovaní náhrady škody spôsobenej zamestnancom pri používaní firemných platobných a tankovacích kariet.

Delegácia obchodného vedenia a jej právne následky

Obchodné vedenie ako súčasť kompetencií štatutárneho orgánu Obchodný zákonník pozná, no nedefinuje ho a ani ho bližšie necharakterizuje, neurčuje, aký je jeho rozsah a ani sa bližšie nezaoberá možnosťou jeho delegácie a jej právnymi následkami. Od...

Glosa k uzneseniu Najvyššieho Súdu SR sp. zn. 6 Cdo 138/2016 z 24.8.2017 (protiprávny pokyn zamestnávateľa ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť, R 15/2018)

V Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 2/2018 bolo pod č. 15 uverejnené uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 138/2016 z 24.8.2017 s nasledovnými právnymi vetami: "Splnenie protiprávneho pokynu zamest...

Glosa k uzneseniu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 295/2017 z 9.5.2017 (ochranný účel normy a zodpovednosť za bankový dohľad)

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom vyžaduje, aby vzniknutá ujma bola dôsledkom nesprávneho úradného postupu. Tak je to v prípade, ak mal úradný postup alebo výsledok tohto postupu za cieľ chrániť nielen všeobecný záu...

Náhrada škody pri negatívnom zmluvnom záujme

Hlavným cieľom článku je priblížiť konštrukciu tzv. negatívneho zmluvného záujmu, ktorý môže mať svoje uplatnenie predovšetkým pri zodpovednosti za škodu spôsobenú neplatnosťou zmluvy, ako aj zhodnotiť možnosti jej uplatnenia v slovenskom práve. Z...

Prostriedky ochrany veriteľa obchodnej spoločnosti pri zakázanom vrátení vkladu a ich vzájomná interakcia

V článku sa zaoberáme prostriedkami ochrany veriteľa obchodnej spoločnosti, ktoré mu poskytuje zákonná úprava pri zakázanom vrátení vkladu a ich vzájomnou interakciou. Z pozície veriteľa obchodnej spoločnosti ide o zákonné ručenie štatutárneho org...

Glosa k rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 195/2015 z 29.3.2017 (hypotetický ušlý zisk)

(1) Za ušlý zisk nemožno považovať hypotetický ušlý zisk, ktorý nemá žiadny konkrétny preukázateľný základ. Ušlý zisk je stratou konkrétnej, reálnej a preukázateľnej príležitosti zhodnotenia majetku, no len za predpokladu, že pravdepodobnosť dosia...

Zodpovednosť rozhodcu za škodu spôsobenú stranám sporu

Cieľom článku je ponúknuť odpoveď na otázku, za akých podmienok rozhodca zodpovedá stranám sporu za spôsobenú škodu v rozhodcovskom konaní v prípade porušenia niektorej zo svojich povinností. V príspevku sa snažíme odôvodniť, že jeho zodpovednosť ...