Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Glosa k uzneseniu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 295/2017 z 9.5.2017 (ochranný účel normy a zodpovednosť za bankový dohľad)

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom vyžaduje, aby vzniknutá ujma bola dôsledkom nesprávneho úradného postupu. Tak je to v prípade, ak mal úradný postup alebo výsledok tohto postupu za cieľ chrániť nielen všeobecný záujem spoločnosti, ale práve pred vznikom tejto ujmy aj poškodeného.

 

GLOSA K UZNESENIU ÚSTAVNÉHO SÚDU SR SP. ZN. II. ÚS 295/2017 Z 9.5.2017 (OCHRANNÝ ÚČEL NORMY A ZODPOVEDNOSŤ ZA BANKOVÝ DOHĽAD)
doc. JUDr.
Kristián
Csach
PhD., LL.M.
Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Of counsel PRK Partners s. r. o., Bratislava
Teória ochranného účelu normy ako kategória príčinnej súvislosti bola predmetom podrobnejšieho rozboru v minulom čísle tohto časopisu.1) Hoci ide o teóriu, ktorá je v zahraničnej právnej doktríne a praxi dobre známa, v domácej aplikačnej praxi nebola doteraz, na rozdiel od teórie adekvátnej príčinnej súvislosti, jasne identifikovaná. Nejde však o kategóriu súdnej praxi úplne neznámu.2) Stanoviská v tuzemskej právnej doktríne sú zriedkavé a prevažujúci názor sa nevytvoril. Luby, ako je známe, idealistické či právne kategórie príčinnej súvislosti odmietal.3) Menej prísne, ale podobne negatívne sa k teórii hlási Mitterpachová,4) naopak, pozitívne Dulak.5) Na porovnanie, v českej právnej vede nadobudla diskusia o teórii ochranného účelu normy nový impulz v súvislosti s rekodifikáciou súkromného práva.6) Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") konštrukciu ochranného účelu normy výslovne spomenul a dal glosovaným rozhodnutím nový impulz pre právnu doktrínu a prax.
Podstatou učenia o ochrannom účele normy je myšlienka, že zodpovedať za škodu sa má vtedy, ak bolo porušené pravidlo, ktorého účel bolo chrániť poškodeného pred touto škodou. Teória ochranného účelu normy spolu s teóriou adekvátnosti tvorí doplnok k rýdzo fyzickému či mechanickému posudzovaniu príčinnej súvislosti, pri ktorom je príčinou každá príčina, bez ktorej by následok nenastal (
conditio sine qua non
).7)
Koncept ochranného účelu normy je v rôznych právnych poriadkoch vnímaný rôzne. Prevažujú dva prístupy, rozlišujúce to, v rámci ktorého predpokladu nároku na náhradu škody sa ochranný účel normy skúma. Ochranný účel normy sa zisťuje jednak pre určeni
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).