Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Platobné a tankovacie karty zamestnávateľa a zodpovednosť zamestnanca za škodu

Príspevok sa zaoberá praxou zamestnávateľov a súdov pri uplatňovaní náhrady škody spôsobenej zamestnancom pri používaní firemných platobných a tankovacích kariet.

 

PLATOBNÉ A TANKOVACIE KARTY ZAMESTNÁVATEĽA A ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA ZA ŠKODU
JUDr.
Andrej
Poruban
PhD.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia; Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; advokát
I.
Bežnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov je, že zamestnávatelia zapožičiavajú svojim zamestnancom rôzne karty, ktoré slúžia na úhradu rôznych výdavkov, akými sú cestovné, ubytovanie, stravovanie či pohonné hmoty. Deje sa tak nielen pri vyslaní do zahraničia, čo výslovne predpokladá zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách pri poskytovaní preddavkov na náhradu nákladov pri pracovných cestách,1) ale aj v súvislosti s vnútroštátnymi pracovnými cestami či so zvyčajnými úhradami tovaru a služieb pre potreby zamestnávateľa.
Zamestnávatelia majú pri používaní kariet tendenciu chrániť svoj majetok uzatváraním dohôd o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej ako "ZP"),2) na základe ktorých poskytujú zamestnancom firemné karty. Z perspektívy zamestnávateľa sa javí takéto konanie ako výhodné, pretože pri tomto type osobitnej zodpovednosti ho neťaží dôkazné bremeno v otázke zavinenia, ktoré sa predpokladá,3) a tiež sa nahrádza celá skutočná škoda.4)
II.
K takémuto spôsobu zabezpečenia ochrany sú zhovievavé aj súdy. Z rozsudku Najvyššieho súdu SR vyplýva, že predmetom pôvodného konania bola náhrada škody podľa § 182 ZP. Sporové strany mali uzavretú dohodu o hmotnej zodpovednosti, na základe ktorej zamestnanec prevzal kreditnú kartu na čerpanie pohonných hmôt. Prvoinštančný i odvolací súd sa stotožnili so žalobou zamestnávateľa a mimoriadne dovolanie bolo zamietnuté.5)
Rovnako Krajský súd v Košiciach potvrdil rozhodnutie: "
[Ž]alovaný fyzicky prevzal tankovaciu kartu s koncovým č. 142, pričom zo samotnej povahy tejto karty je zrejmé, že ide o zverenú hodnotu",
6)a preto "
je daná zodpovednosť žalovaného za schodok, ktorý vznikol čerpaním pohonných hmôt na tankovaciu kartu s koncovým č. 142 nad rámec odôvodneného tankovania.
"7)Aj Krajský súd v Nitre dospel k zhodnému záveru ako súd prvej inštancie: "
[V] danej právnej veci o náhradu škody podľa § 182 ZP vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že návrh v časti o zaplatenie sumy 3 597,05 eur titulom schodku na zverených hodnotách bol dôvodne podaný"
s tým, že "
predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti bola tankovacia karta euroSchell, ktorú odporca počas zahraničnej pracovnej cesty 14. mája 2010 dostatočne nezabezpečil pred odcudzením
".8)
Ďalej Okresný súd Senica: "
Z dohody o hmotnej zodpovednosti mal súd preukázané, že odporca prevzal hmotnú zodpovednosť za tankovaciu kartu DKV 1 ks, Slovnaft 1 ks. Tankovacia karta je vlastne kreditnou kartou na čerpanie pohonných hmôt, a teda pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).