Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Založenie prekážky litispendencie ako procesná obštrukcia dlžníka

Založiť prekážku veci rozsúdenej v prípade, keď sa skôr podanou žalobou dlžník domáha, aby mu bola uložená povinnosť, ktorú teda uznáva, sám však dobrovoľne neplní, vo vzťahu k žalobe, ktorou sa žalobca ako veriteľ domáha uloženia povinnosti žalovanému z dôvodu, že tento dobrovoľne neplní, by bolo odopretím práva veriteľovi domôcť sa svojho práva voči dlžníkovi na súde. (Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. októbra 2015, sp. zn. 1 Obdo 36/2015)

Založenie prekážky litispendencie ako procesná obštrukcia dlžníka
JUDr.
Andrea
Moravčíková
PhD.
Najvyšší súd SR, obchodnoprávne kolégium
Konanie pred všeobecnými súdmi
Hoci sa skúmanie existencie prekážky litispendencie môže javiť ako relatívne jednoduchý úkon súdu, ktorý by mal vychádzať v podstate len z časového posúdenia podaní návrhu tými istými účastníkmi v skutkovo totožnej veci, prejednávaná vec evokuje úvahu o konaní dlžníka, ktorý tento inštitút zneužíva ako procesnú obštrukciu. V predstihu podáva samotný dlžník (kupujúci) žalobu, ktorou žiada, aby bola uložená povinnosť veriteľovi (predávajúcemu) vystaviť mu faktúry s určitým obsahom a uložiť mu zároveň povinnosť po vystavení faktúr tieto uhradiť. Pritom na dodaný tovar si už nárok na kúpnu cenu uplatnil predávajúci faktúrami, ktorých obsah kupujúci spochybňuje. Keďže kupujúci svoju povinnosť zaplatiť kúpnu cenu nesplnil, predávajúci si nárok na úhradu kúpnej ceny uplatnil na súde, no až v čase po podaní žaloby kupujúcim. Žalovaný sa následne v konaní o zaplatenie kúpnej ceny bráni prekážkou litispendencie
(čím chce dosiahnuť jej posúdenie ako neodstrániteľnej prekážky konania automaticky a nevyhnutne vedúcej k zastaveniu konania založeného neskôr podaným návrhom, t.j. návrhom veriteľa).
Okresný súd Levice uznesením zamietol návrh žalovaného na zastavenie konania z dôvodu existencie prekážky litispendencie. Prekážku veci začatej žalovaný odôvodnil tým, že na Okresnom súde Bratislava II vystupujú totožní účastníci konania, hoci s iným procesným postavením, pričom jeho predmetom je totožný žalobný nárok uplatňovaný z toho istého právneho dôvodu. Na Okresnom súde Bratislava II prebiehalo konanie, ktorého účastníkmi boli totožné osoby ako v konaní pred OS Levice, no v opačnom procesnom postavení. V konaní pred OS Bratislava II. sa domáhal navrhovateľ - dlžník, aby súd uložil odporcovi povinnosť vystaviť navrhovateľovi faktúry za dodávku tovaru s presnou špecifikáciou obsahu faktúry formulovanou v žalobnom petite vrátane formulácie odobratého množstva a navrhovateľom určenej ceny. Navrhovateľ v žalobnom petite ďalej žiadal, aby ho súd na zaplatenie ním určených súm v prospech odporcu zaviazal. Právo na zaplatenie ceny odvodil od totožnej zmluvy, o ktorú opieral svoj nárok navrhovateľ - veriteľ v konaní pred OS Levice. S poukazom na § 83 OSP súd prvého stupňa uzavrel, že návrhu nemožno vyhovieť. V oboch sporoch ide o totožných účastníkov v opačnom procesnom postavení. Predmetom konania je zaplatenie kúpnej ceny za mesiace január 2006 až august 2007, no na základe faktúr, na ktorých vystavenie by mal OS Bratislava II odporcu (veriteľa) ešte len zaviazať a na ich základe by mal navrhovateľovi (dlžníkovi) uložiť túto kúpnu cenu uhradiť... Veriteľ si kúpnu cenu plynu za určené obdobie uplatňuje pred OS Levice na základe už ním vystavených faktúr splatných ešte pred začatím konania pred Okresným súdom Bratislava II, pričom správnosť ich vystavenia čo do parametrov dohodnutých v zmluve, na základe ktorej je kúpna cena v obidvoch konaniach uplatňovaná, bude predmetom ďalšieho dokazovania. V skôr začatom konaní (OS Bratislava II) sa v rámci jeho predmetu ešte len má rozhodnúť, na základe čoho má byť splnené a následne aj uhradené, pričom predmetom neskôr začatého konania pred OS Levice je skúmanie dôvodnosti žalovanej pohľadávky na základe už vystavených faktúr, ktorých splatnosť už nastala. Predmet týchto konaní za mesiace január 2006 až august 2007 nemožno považovať za skutkovo totožný.
Na odvolanie žalovaného Krajský súd v Nitre zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti tak, že konanie zastavil. Podľa odvolacieho súdu sa obidve prejednávané veci týkajú tých istých účastníkov a uplatnené nároky vyplývajú z totožnej zmluvy. Argumentáciu žalovaného v odvolaní považoval za vecne správnu, teda že faktúra nie je právnym dôvodom vzniku záväzku. Dôvodom vzniku záväzku uplatneného v oboch konaniach je podľa odvolacieho súdu dodávka tovaru med
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).