Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vzdelávanie o mimosúdnych metódach riešenia sporov na Slovensku v rámci vysokých škôl a univerzít

Stav, úroveň a kvalita dnešných spoločenských vzťahov je alarmujúca. Je to badateľné v bežnom živote, môžeme to sledovať vo svojom okolí. Prax nám už dávno ukázala, že nie je moderné sa súdiť. Ľudia sa súdiť nechcú, spôsobuje im to stres a napätie. Súdne konanie má v konečnom dôsledku značný vplyv a dopad aj na úroveň a kvalitu vzťahov, ktoré sú zväčša ešte viac narušené. Nedostatočná informovanosť spoločnosti o iných možnostiach riešenia konfliktov a sporov ako súdom spôsobuje často spomínané zaťaženie súdneho systému. Ľudia ale iné spôsoby nepoznajú. Taktiež slabé zručností profesií komunikovať a riešiť konflikty na úrovni účastníkov neprispievajú k zlepšeniu vzťahov v spoločnosti. Preto sa môžeme obracať opäť len na vzdelávacie inštitúcie, vysoké školy a univerzity, aby v rámci vzdelávania pokryli aj tieto oblasti a témy.

„Vzdelanie slúži na zlepšenie života druhých a zanechanie tak vašej komunity a sveta lepším miestom, ako ste ho našli.“

Marian Wright Edelman

(americká aktivistka za ľudské práva a práva detí)

Súdne riešenie sporov sa stalo štandardom. Tento spôsob riešenia sporov využíva spoločenské donútenie. Súčasná spoločnosť si pri riešení sporov teda zvolila uplatnenie moci. Základným prostriedkom je presadzovanie práva, pričom dochádza k poklesu efektívnosti riešenia. Napriek „súdnemu vyriešeniu“ sporov miera konfliktnosti účastníkov neklesá, práve naopak, ich nespokojnosť rastie, čo môže mať ďalekosiahly dopad najmä na úroveň vzájomných vzťahov, ich kvalitu, spôsob interakcie v budúcnosti pri riešení iných konfliktov a sporov a taktiež sa môže rozšíriť aj na iné subjekty mimo konflikt.

Mimosúdne metódy riešenia sporov

Najstaršie spôsoby riešenia konfliktov boli postavené na dobrovoľnosti. Ich cieľom nebolo len odstránenie konfliktu, ale aj premena vzájomnej interakcie účastníkov z deštruktívnej na konštruktívnu. Za najčastejšie ciele mimosúdnych metód môžeme považovať napríklad zvládanie konfliktných situácií, pomoc porozumieť vlastnej situácii, vlastným potrebám a záujmom, poskytnúť model pre riešenie budúcich konfliktov, podporovať kooperatívnosť a slušnosť pri riešení konfliktov, a tým zlepšiť vzájomné vzťahy, podporiť a doplniť súdne reformy atď.

V posledných rokoch sú stále viac uplatňované kooperatívne postupy v oblasti riešenia sporov. Tieto postupy ponúkajú účastníkom iné možnosti na riešenie ako len využitie súdov, snažia sa zohľadňovať záujmy oboch strán a dôjsť k prijateľnému výsledku, s ktorým budú strany stotožnené a naplnia ho. Preto sa postupne prirodzene vraciame k spôsobom riešenia sporov, ktoré nazývame „alternatívnymi spôsobmi riešenia sporov“ (Alternative Dispute Resolution - ADR) ako k alternatíve k súdnemu riešeniu.1)

Mimosúdne metódy postavené na spolupráci môžeme vnímať ako moderné trendy, ktoré sú však legitímnym nástrojom na uplatňovanie spravodlivosti. Kooperatívne postupy, samozrejme, nemôžu nahradiť súdny systém, ale s využitím iných metód môžu prispieť k prístupu občanov k spravodlivosti. Súdny systém tak vhodným spôsobom dopĺňajú. Môžu byť použité takmer na všetky spory, dôležitá je ale ochota, vôľa a snaha účastníkov, ktorá spočíva najmä v prevzatí zodpovednosti za riešenie vlastného sporu a v aktívnom podieľaní sa na tvorbe výsledku.

Mimosúdnych metód na riešenie sporov je niekoľko. Pre stručnú ilustráciu uvádzame tieto:2)

Vyjednávanie (negociácia)

Ide o najbežnejší spôsob riešenia sporov, kde sa strany dobrovoľne a často bez pomoci inej tretej osoby snažia dospieť k dohode.

Facilitácia

Podstatou facilitácie je uľahčovanie komunikácie medzi účastníkmi. Úlohou facilitátora je vytvoriť podmienky pre rozhovor. Môžeme ju označiť ako sprostredkované vyjednávanie.

Mediácia

Mediácia nielenže patrí k základným metódam ADR, ale tiež k tým najstarším a najrozšírenejším. Mediácia v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii „je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu,“ avšak mediáciu nemožno vnímať takto zúžene. V zmysle citovaného ustanovenia sa mediácia využíva v súvislosti s riešením právnych sporov, no keďže ide o psychosociálnu metódu, jej využiti

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).