Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nárok člena štatutárneho orgánu spoločnosti na obvyklú odplatu pri absencii zmluvy o výkone funkcie

Odmena člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti (ďalej ako "člen orgánu") sa považuje za jeden z kľúčových motivačných mechanizmov pre zabezpečenie riadneho a úspešného vedenia spoločnosti. V praxi sa však neraz stáva, že nielen výška odplaty, ale ani všeobecne formulovaná odplatnosť alebo bezodplatnosť výkonu funkcie nie je medzi spoločnosťou a členom jej orgánu výslovne dojednaná. Keďže podľa prevládajúcej právnej mienky je právny vzťah medzi spoločnosťou a členom jej orgánu odplatný, rozhodli sme sa bližšie analyzovať súčasnú právnu úpravu a judikatúru v otázke určovania výšky obvyklej odplaty, ak osoba vykonáva funkciu člena orgánu spoločnosti bez uzavretia zmluvy o výkone funkcie. Predmetom skúmania sa stali viaceré kritériá a skutkové okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na (ne)priznanie nároku na obvyklú odplatu podľa § 571 ods. 1 OBZ a určenie jej výšky.
Úvod
Podnetom na napísanie tohto príspevku sa stalo nedávne rozhodnutie najvyššieho súdu,
1)
v ktorom sa súd bližšie pozrel na problematiku odmeňovania člena orgánu spoločnosti pri absencii zmluvy o výkone funkcie. Konkrétne sa snažil objasniť odpoveď na otázku, či pri určovaní výšky obvyklej odplaty člena orgánu podľa § 571 ods. 1 OBZ by sa mal zohľadniť čas, ktorý člen orgánu reálne venoval výkonu tejto funkcie. Keďže právna otázka, ktorú vzhľadom na limitujúcu formuláciu dovolacích otázok najvyšší súd v danom konaní skúmal, je len kvapkou v mori právnych otázok a teoretických úvah, ktoré skutkové okolnosti tohto prípadu ponúkali, rozhodli sme sa naše úvahy o odmeňovaní člena orgánu a určovaní výšky obvyklej odplaty v nasledujúcich riadkoch rozvinúť. Vychádzať pritom budeme z modelovej situácie (inšpirovanej spomínaným rozhodnutím), s ktorou sa právnici z oblasti korporačného práva môžu nezriedka v praxi stretnúť. Ide o situáciu, keď sa bývalý člen štatutárneho orgánu spoločnosti domáha zaplatenia odmeny za výkon jeho funkcie, pričom medzi členom orgánu a spoločnosťou, v ktorej funkciu člena orgánu vykonával, nebola uzavretá zmluva o výkone funkcie ani žiadna iná obdobná zmluva, ktorá by určovala konkrétnu odmenu za túto činnosť. Paralelne však táto osoba v rozhodnom období zastávala pozíciu zamestnanca materskej spoločnosti, prípadne vykonávala poradenskú, manažérsku alebo inú činnosť v medzinárodnej skupine majetkovo a personálne prepojených spoločností, alternatívne bola členom orgánov aj ďalších dcérskych spoločností v rámci koncernovej štruktúry, za čo bola (zväčša nadštandardne) odmeňovaná materskou spoločnosťou. Keďže počas výkonu funkcie sa člen orgánu nároku na odmenu od spoločnosti, v ktorej pozíciu člena orgánu zastával, nedomáhal, tento nárok si uplatňuje až po odvolaní z funkcie. Samozrejme, dotknutá spoločnosť odmieta obvyklú odmenu bývalému členovi orgánu vyplatiť s argumentáciou, že odmena za výkon činnosti bola obsiahnutá v mzde alebo odmene za výkon inej činnosť a už vyplatená materskou spoločnosťou. V kontexte načrtnutej modelovej situácie sa v tomto príspevku bližšie zameriame na problematiku vzniku nároku člena orgánu na odmenu za výkon jeho funkcie, ktorý bol uskutočňovaný bez uzavretia zmluvy o výkone funkcie. Dôraznejšie sa pozrieme na jednotlivé okolnosti (absencia iniciovania zmluvy, paralelne odmeňovanie za výkon obdobnej činnosti, formálny výkon funkcie, rozsah uskutočňovanej činnosti atď.) a budeme skúmať, či tieto okolnosti by mali byť zohľadnené pri určovaní výšky obvyklej odplaty a jej priznaní súdom v prípadnom súdnom konaní.
1. Odplatnosť výkonu funkcie člena orgánu spoločnosti
Právny vzťah medzi spoločnosťou a členom jej orgánu má charakter obchodnoprávneho vzťahu, pričom podľa prevládajúcej právnej mienky je výkon funkcie člena orgánu odplatný, pokiaľ nie je výslovne dohodnutá bezodplatnosť výkonu funkcie.
2)
Nárok člena orgánu na odplatu sa v zásade odvodzuje od primeranej aplikácie mandátnej zmluvy,
3)
ktorá je definične odplatná (§ 566 OBZ), čo vyplýva jednak z vymedzených povinností mandatára (povinnosť zariadiť určitú činnosť za odplatu), ako aj z vymedzenia povinností mandanta (povinnosť zaplatiť za túto činnosť odplatu). Ak teda medzi spoločnosťou a členom jej orgánu nie je uzavretá písomná zmluva o výkone funkcie alebo iná obdobná zmluva, v doktríne aj judikatúre
4)
sa presadil názor, že vychádzajúc z § 66 ods. 6 OBZ v spojení s § 566 OBZ má člen orgánu právo na odmenu určenú podľa § 571 ods. 1 OBZ, t.j. obvyklú odplatu. Členovi orgánu patrí nárok na
obvyklú odplatu
aj v prípade, ak síce zmluva o výkone funkcie uzavretá bola, ale valné zhromaždenie v primeranej dobe o výške odmeny nerozhodlo.
5)
Prevládajúca právna mienka sa taktiež zhoduje v tom, že hoci je odmena člena orgánu určovaná valným zhromaždením (§ 66 ods. 6 OBZ), nárok člena orgánu na obvyklú odplatu vzniká bez ohľadu na to, či o tom valné zhromaždenie rozhodne.
6)
Ojedinele sa stretávame aj s opačným názorom o bezodplatnosti právneho vzťahu medzi spoločnosťou a členom jej orgánu pri absencii zmluvy o výkone funkcie, resp. pri absencii rozhodnutia valného zhromaždenia o výške a spôsobe vyplatenia odmeny, a to so zdôvodnením, že nárok na vyplatenie odmeny za výkon funkcie nemohol vzniknúť, ak neboli naplnené zákonné požiadavky, t.j. nebolo prijaté rozhodnutie valného zhromaždenia.
7)
Je síce pravdou, že súčasná odplatnosť výkonu funkcie člena orgánu a primeraná aplikovateľnosť režimu mandátnej zmluvy vykazujú viaceré nedostatky,
8)
na ktoré sa zákonodarca snaží v rámci rekodifikácie práva obchodných spoločností reagovať zakotvením bezodplatného výkonu funkcie člena orgánu,
9)
avšak vzhľadom na zreteľný prevládajúci názor o súčasnej právnej úprave budeme v ďalšom texte považovať za východiskový bod odplatnosť výkonu funkcie člena orgánu, ak medzi zúčastnenými stranami nebola uzavretá zmluva o výkone funkcie.
2. Právo na obvyklú odplatu podľa § 571 ods. 1 OBZ
Primeraným použitím § 571 ods. 1 OBZmá člen orgánu (mandatár) vykonávajúci funkciu bez uzavretia zmluvy o výkone funkcie
právo na odplatu
, ktorá je
obvyklá v čase uzavretia zmluvy
za činnosť obdobnú činnosti, ktorú mandatár
uskutočnil
pri zariadení záležitosti.
10)
Pri posudzovaní nároku na obvyklú odplatu by mal súd skúmať najmä to, či členovi orgánu tento nárok vznikol, a ak áno, v akej výške. Ustanovenie § 571 ods. 2 OBZviaže
vznik nároku
na obvyklú odplatu na jedinú podmienku a tou je
riadny výkon činnosti
.
11)
Uvedené potvrdzuje v nedávnom rozhodnutí aj najvyšší súd.
12)
Riadny výkon činnosti pritom sám osebe predpokladá (reálne) plnenie množstva povinností vyplývajúcich zo zákona, ako aj korporačných, zmluvných či interných dokumentov. Ako naznačuje doktrína,
13)
pri určovaní výšky odplaty by sa preto malo zohľadňovať aj
reálne uskutočnenie činnosti
zo strany člena orgánu (§ 571 ods. 1 záverečná časť vety OBZ). Z toho vyplýva, že ak sa člen orgánu domáha zaplatenia odplaty za výkon funkcie, mal by v konaní preukázať nielen skutočnosť, že v obd
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).