Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Novela Občianskeho zákonníka - niektoré otázky z pohľadu ochrany spotrebiteľa

Po novej úprave Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku prišiel na rad aj Občiansky zákonník. V tomto prípade sa však nedočkáme nového predpisu, ale rozsiahlej novely, ktorej posledný paragraf má číslo 1579. Ide vskutku o významný počet nových ustanovení, a práve preto sa javí ako relevantná otázka, či uskutočnenie rozsiahlej novely namiesto nového kódexu je tá pravá cesta pre zavŕšenie rekodifikácie civilného práva na Slovensku Nie je v možnostiach jedného príspevku a ani v schopnostiach jedného autora v tak krátkom čase po ohlásení predloženého návrhu novely Občianskeho zákonníka priniesť ucelený pohľad na navrhované zmeny. Predpokladáme, že takýto náhľad bude skôr výsledkom spoločnej práce mnohých zainteresovaných subjektov. Ambíciou autorky preto nie je hodnotiť návrh ako celok, ale autorka svoju pozornosť zameria na niektoré časti, ktoré si, podľa nášho názoru, zaslúžia komentár. Dovoľte nám preto venovať sa v tomto článku niektorým aspektom úpravy dotýkajúcej sa spotrebiteľských právnych vzťahov.

 

NOVELA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA - NIEKTORÉ OTÁZKY Z POHĽADU OCHRANY SPOTREBITEĽA
Mgr.
Jarmila
Rohlíčková
Národná banka Slovenska
Úprava odplaty
V1)súčasnosti platnej právnej úprave Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") je odplata upravená v § 53 ods. 6, podľa ktorého:
"Ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanovuje vykonávací predpis."
Vykonávacím predpisom je nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej aj "nariadenie"). V predloženom znení novely Občianskeho zákonníka je však odplata upravená hneď na niekoľkých miestach (navrhovaná novela Občianskeho zákonníka používa rovnaký pojem "odplata", ale s odlišným významom) a my si ukážeme, čo táto nová úprava prináša. Za určitú všeobecnú úpravu odplaty môžeme pokladať navrhovaný § 79 OZ2), ktorý sa týka najmä spôsobu určenia výšky odplaty.
Ďalej sa nachádza aj v časti týkajúcej sa spotrebiteľských zmlúv, ktorá je akousi kombináciou uvedeného znenia § 53 ods. 6 a § 53b ods. 1 OZ3), pričom navrhovaný text § 99q OZ ustanovuje:
"Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata ani sankcia za porušenie povinnosti prevyšovať najvyššiu prípustnú hranicu ustanovenú vykonávacím predpisom."
V tomto smere je významné poukázať aj na skutočnosť, že v súčasnosti platný Občiansky zákonník v nadväznosti na nariadenie (v § 3a) ustanovuje maximálnu hranicu, pokiaľ ide o
sankcie z omeškania so splácaním peňažných prostriedkov
, nie sankcie za porušenie (akýchkoľvek) povinností, pričom za sankcie z omeškania sa výslovne považujú úroky z omeškania, zmluvné pokuty a akékoľvek iné plnenia za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov (§ 3a ods. 2 nariadenia). Navrhované znenie Občianskeho zákonníka teda rozširuje strop sankcií aj pre taký druh sankcií (za porušenie iných povinností), s ktorými nariadenie nepočíta, a teda ich maximálnu výšku neurčuje. V tomto smere sa prejavuje určitá nedokonalosť navrhovaného znenia Občianskeho zákonníka, keďže, ako vyplýva z dôvodovej správy k uvedenému ustanoveniu, týmto sa má prebrať doterajšia úprava len s legislatívno-technickými zmenami. Navrhované znenie tak v praxi môže spôsobiť, a pravdepodobne aj spôsobí, neistotu vo výklade a v aplikácii daného ustanovenia vo vzťahu k zakotvenému stropu sankcií (vo všeobecnosti) v nadväznosti na znenie nariadenia. Rovnako by malo význam zamyslieť sa aj v spotrebiteľských zmluvách upravených v Občianskom zákonníku nad úpravou civilnoprávnych sankcií ako následku prekročenia najvyššej prípustnej hranice odplaty stanovenej vykonávacím predpisom. Nateraz to nie je jednoznačné, no napríklad znenie § 9 ods. 19 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch (ďalej aj "zákon č. 129/2010 Z.z." alebo "ZoSÚ") naznačuje, že následkom by mala byť neplatnosť zmluvy o spotrebiteľskom úvere4). V zákone č. 129/2010 Z.z. je osobitná úprava obsiahnutá v podobe bezúročnosti a bezpoplatkovosti spotrebiteľského úveru v prípade, ak ročná percentuálna miera nákladov prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty stanovenej nariadením [v § 11 ods. 1 písm. g)]. Obdobný následok by bolo možné upraviť pre prípad prekročenia najvyššej prípustnej hranice odplaty v spotrebiteľskej zmluve, čím by sa právna úprava zosúladila. Aj vzhľadom na to, že často v prípade prekročenia jednej najvyššej prípustnej hranice vedie k prekročeniu aj druhej, sa nejaví ako systémové, ak by takéto prekročenie viedlo k dvom rôznym následkom.
A do tretice, odplata je upravená osobitne aj pre zmluvný typ zmluvy o úvere v navrhovanom § 1110 OZ5). K tejto časti je pomerne zaujímavá tá skutočnosť, že pokiaľ sa § 79 týka spôsobu určenia výšky odplaty a § 99q najvyššej prípustnej hranice odplaty v spotrebiteľskej zmluve, tak ustanovenie § 1110
de facto
ďalej upravuje niekoľko
druhov
odplát; odplatu vo všeobecnosti (podľa ods. 1) a následne (podľa ods. 2) odplatu za pripravenosť veriteľa poskytnúť peňažné prostriedky, odplatu za predčasné splatenie úveru a odplatu za poskytovanie iných služieb. Odhliadnuc od skutočnosti, že nie je (ani z dôvodovej správy k návrhu zákona) zrejmé, z akého dôvodu boli niektoré osobitné druhy odplát vymedzené len pre bankových veriteľov (nie aj pre nebankových veriteľov napriek tomu, že aj tieto subjekty poskytujú úvery na základe povolenia NBS), z navrhovaného znenia Občianskeho zákonníka najmä nie je jasné, aký vzťah majú tieto jednotlivé odplaty k osobitnej právnej úprave obsiahnutej v zákone č. 129/2010 Z.z. alebo v zákone č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie (ďalej len "ZoÚB"), ktorá, naopak, viacero
druhov
odplát nepozná. V týchto zákonoch sú napríklad upravené osobitné obmedzenia týkajúce sa zákazu vyžadovať poplatky za predčasné splatenie úveru či už spotrebiteľského, alebo úveru na bývanie, resp. ich výška je obmedzená (bližšie pozri § 16 ods. 3 a 4 ZoSÚ, § 18 ZoÚB), ako aj zákaz poskytovania doplnkových služieb (§ 9 ods. 10 a 13 ZoSÚ alebo § 13 ods. 13 ZoÚB), resp. sa v zmysle § 9 ods. 14 ZoSÚ
"akékoľvek poskytnuté plnenia spotr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).