Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Veronika Borkovičová

Počet článkov autora: 2


Niekoľko poznámok k návrhu veľkej novely Občianskeho zákonníka z hľadiska ochrany spotrebiteľa

Na vymedzenej ploche krátkeho článku máme záujem formulovať zopár diskusných poznámok k vybraným právnym inštitútom navrhovanej úpravy v Občianskom zákonníku, ktoré sú priamo na ochranu slabšej strany - spotrebiteľa alebo s ochranou spotrebiteľa v...

Pokus o demýtizáciu rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-42/15, Home Credit Slovakia, a.s., proti Kláre Biróovej

Odborná aj laická verejnosť mala už pred niekoľkými mesiacmi možnosť oboznámiť sa s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-42/15, Home Credit Slovakia, a.s., proti Kláre Biróovej (ďalej len "rozhodnutie" alebo "rozsudok"). Rozhodnutie bo...