Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 27/2018 z 28.3.2019 (charakter žaloby o posúdenie neprijateľnosti podmienky v spotrebiteľských zmluvách)

Žaloba, ktorou sa žalobca (majúci v právnom vzťahu, ktorého sa vec týka, postavenie spotrebiteľa) domáha vyslovenia (určenia) neprijateľnosti zmluvných podmienok, resp. vyslovenia (určenia) ich neplatnosti z dôvodu neprijateľnosti, nie je určovacou žalobou v zmysle § 137 ods. 1 písm. c) CSP. Ide o osobitný druh žaloby patriacej spotrebiteľovi s cieľom domáhať sa proti porušiteľovi ochrany svojho práva pred neprijateľnými podmienkami na súde, ktorá má podklad v osobitných predpisoch (§ 53 ods. 1, ods. 4 a 5 a § 53a Občianskeho zákonníka, § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa). V prípade takejto žaloby preto nie je potrebné tvrdiť a preukazovať naliehavý právny záujem.

 

UZNESENIE NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR SP. ZN. 6 CDO 27/2018 Z 28.3.2019 (CHARAKTER ŽALOBY O POSÚDENIE NEPRIJATEĽNOSTI PODMIENKY V SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLUVÁCH)
Mgr.
Peter
Mészáros
PhD.
Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Najvyšší súd SR v glosovanom rozhodnutí opätovne potvrdil už skôr stanovený záver, ktorý ním bol1) vyslovený v rozhodnutiach vo veciach vedených pod sp. zn. 6 Cdo 389/2015 zo 14.9.20162) a 6 Cdo 127/2017 z 30.1.20193). Tak predmetné rozhodnutie, ako aj časovo mu predchádzajúce odkazované dve rozhodnutia vzišli z konaní iniciovaných ešte za účinnosti predchádzajúceho procesného predpisu, o dovolaní bolo rozhodované po nadobudnutí účinnosti aktuálneho procesného kódexu.4)
Predmetom dovolacieho posúdenia sa (snáď už naposledy z dôvodu jasne daného a opakovane potvrdeného záveru) stala otázka potreby preukazovania naliehavého právneho záujmu pri žalobe o určenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky, rovnako ako zodpovedanie (zrejme právne teoreticky relevantnejšej) otázky, či domáhanie sa určenia neprijateľnosti zmluvnej podmienky je možné podradiť pod ustanovenie § 137 písm. c) zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov5) (ďalej aj "CSP" alebo "Civilný sporový poriadok"), retrospektívne pod ustanovenie § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov účinnom do 30. júna 20166) (ďalej aj "OSP" alebo "Občiansky súdny poriadok").
Na záver právneho posúdenia dovolacieho súdu je jasné konštatovanie, podľa ktorého žaloba o určenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky nie je tzv.
určovacou žalobou
podľa ustanovenia § 137 písm. c) CSP [resp. § 80 písm. c) OSP], ale ide o žalobu
sui generis
patriacu spotrebiteľovi, ktorej vyhovením bude konštatovaná nie (ne)existencia práva, ale prítomnosť neprijateľnej (nečestnej) podmienky v spotrebiteľskej zmluve.7)Ide pritom o logický a právne jasný záver, pretože určenie,
či tu právo (nie) je
[t.j. posúdenie (ne)existencie práva]8), stotožniť s určením neprijateľnosti zmluvnej podmienky [t.j. posúdenie právnej (ne)aprobovanosti zmluvného ustanovenia] pri riadnej úvahe nemožno, čo je už aj na prvý pohľad zrejmé.
Častá nevhodná prax nižších súdov však vytvára právnu neistotu nielen z dôvodu, že tieto nerešpektujú rozhodovaciu prax - lexikou princípov, na ktorých má byť budovaný Civilný sporový poriadok (napr. čl. 2 ods. 2 CSP) - najvyšších súdnych autorít9), ale aj preto, že sa iné problematické otázky súčasného súdnictva snažia nie vždy priliehavo riešiť vytváraním mimoprávnych argumentov. K úvahám spĺňajúcim uvedené nedostatky - a teda k úvahám, ktoré treba odmietnuť - patria napríklad tieto:
a)
Nutnosť previazanosti vyslovenia záveru o neprijateľnosti dojednania s iným súvisiacim nárokom:
"... spotrebiteľ sa môže domáhať vyslovenia neprijateľnej zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve za neplatnú ... vtedy, ak sa v podanej žalobe zároveň domáha ochrany svojich individuálnych spotrebiteľských práv, resp. žalobou sa dodávateľ domáha od spotrebiteľa plnení na základe neplatných neprimeraných zmluvných podmienok ... jednotliví spotrebitelia sa môžu domáhať určiť v rozsudku neplatnosť neprijateľných zmluvných podmienok obsiahnutých v spotrebiteľskej zmluve iba za splnenia podmienky, že zároveň súd rozhoduje o spore vyplývajúcom z tejto spotrebiteľskej zmluvy, kedy je zároveň fakticky vždy daný naliehavý právny záujem spotrebiteľa na takomto určení ... Individuálny spotrebiteľ ale už nemôže mať naliehavý právny záujem výlučne na určení neplatnosti neprijateľných podmienok v spotrebiteľskej zmluve bez toho, aby sa zároveň domáhal ochrany svojich individuálnych spotrebiteľských práv."
10)
 
V citovanej časti je možné pozorovať rozumnosť argumentácie z pohľadu "
ak je možné žalovať viac, treba postupovať tým spôsobom
" (napr. v rovine, ak je možné žalovať o plnenie, určenie neplatnosti je len prejudiciál­nou otázkou),11)no ani takto nastolený trend netreba hyperbolizovať bez toho, aby bolo zároveň zadosť učinené potrebe vysporiadania sa s nosnými ustanoveniami spotrebiteľskej regulácie v oblasti predchádzania neprijateľným podmienkam - § 53 ods. 1, ods. 4 a 5 a § 53a Občianskeho zákonníka, § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a hlavne § 3 ods. 3 zákona č. 250/20
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).