Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Naliehavý právny záujem


Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 27/2018 z 28.3.2019 (charakter žaloby o posúdenie neprijateľnosti podmienky v spotrebiteľských zmluvách)

Žaloba, ktorou sa žalobca (majúci v právnom vzťahu, ktorého sa vec týka, postavenie spotrebiteľa) domáha vyslovenia (určenia) neprijateľnosti zmluvných podmienok, resp. vyslovenia (určenia) ich neplatnosti z dôvodu neprijateľnosti, nie je určovaco...

Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi z hľadiska predmetu konania

Autor sa v článku zaoberá otázkou vymedzenia predmetu súdneho konania, v ktorom sa žalobca domáha určenia, že určitá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. V tejto súvislosti analyzuje právny názor vyslovený Najvyšším súdom SR v judikáte publikov...