Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

Počet článkov autora: 6


Očakávané porušenie zmluvy cestovnou kanceláriou ako dôvod odstúpenia od zmluvy o zájazde cestujúcim pred začatím zájazdu v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ

Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde. Ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prep...

Žaloby smerujúce k výmazu premlčaných záložných práv a vecných bremien

Podnetom pre príspevok bola publikácia rozhodnutia Najvyššieho súdu SR R 70/2023, v ktorom bol vyslovený názor, že žalobca sa v dôsledku premlčania záložného práva môže domáhať určenia, že nehnuteľnosť nie je zaťažená záložným v právom. Cieľom aut...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 100/2022 z 31. 5. 2023 (podnikatelia bez prevádzkarne a právny režim zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov)

Za prevádzkový priestor v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho možno považovať ...

Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim po 14. septembri 2021

V snahe zabrániť krachu cestovných kancelárií boli v máji 2020 prijaté prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spo­jených službách cestovného ruchu, niektorých p...

Ubytovanie vs. nájom, podnikateľ vs. nepodnikateľ

Článok poukazuje na skutočnosť, že Slovenská republika bude časom pravdepodobne nútená na legislatívnej úrovni reagovať na potreby kolaboratívneho hospodárstva. V súčasnosti v sektore ubytovania možno poskytovať službu ubytovania na súkromí formou...

Fakultatívne výlety - otázky nad zodpovednosťou cestovnej kancelárie

Fakultatívnym výletom označujeme výlet, ktorý si objednávateľ zájazdu zvyčajne kupuje už priamo v dovolenkovej destinácii a z právno-technického hľadiska výlet sám osebe už nepatrí do balíka služieb, ktoré tvoria zájazd. Takéto konštatovanie vedie...