Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Majetok nespeňažený pri likvidácii dedičstva (ZSP 3/2024)

§ 175u ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (teraz podobne § 207 ods. 4 Civilného mimosporového poriadku)
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

Súčasťou majetku poručiteľa, ktorý sa pri likvidácii dedičstva nepodarilo speňažiť, a preto pripadá štátu, nemôžu byť pasíva dedičstva (dlhy poručiteľa), ale výlučne len nespeňažený majetok zaradený do aktív dedičstva.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 9Cdo/289/2021

SKUTKOVÝ STAv
Okresný súd (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 27. mája 2019 rozhodol, že aktíva (a tiež pasíva) dedičstva vymedzené vo výroku uznesenia, ktoré sa pri likvidácii dedičstva nepodarilo predať, pripadajú Slovenskej republike (ďalej aj „štát“).

V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že po poručiteľke, ktorá zomrela 5. júna 2012 (súd jej osobu podrobne konkretizoval v záhlaví svojho rozhodnutia) zostali aktíva a pasíva. Vzhľadom na okolnosti daného prípadu nariadil likvidáciu dedičstva, predmetom ktorej boli nehnuteľnosti špecifikované v uznesení. Keď verejnou vyhláškou uverejnenou na úradných tabuliach príslušných orgánov vyzval prípadných záujemcov o odkúpenie týchto nehnuteľností, v určenej lehote o ich kúpu neprejavil nikto záujem. So zreteľom na to súd prvej inštancie, riadiac sa právnou úpravou účinnou v čase smrti poručiteľky, rozhodol v zmysle § 175u ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) tak, že aktíva a pasíva dedičstva pripadajú štátu.

Krajský súd (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie štátu uznesením z 24. januára 2020 uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil.

Odvolací súd na odôvodnenie svojho uznesenia uviedol, že rozhodnutie súdu prvej inštancie je vecne správne. K správnym a výstižným dôvodom uvedeným v uznesení súdu prvej inštancie odvolací súd dodal, že nedôvodnou je odvolacia námietka štátu, podľa ktorej po právoplatnosti likvidácie dedičstva neuspokojené pohľadávky veriteľov (pasíva dedičstva) neprechádzajú na štát.

Štát podal proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu dovolanie.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).