Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zaistenie majetku obvineného. Odôvodnenie rozhodnutia

7/2016
Zaistenie majetku obvineného
Odôvodnenie rozhodnutia
§ 425 ods. 1 a § 50 ods. 2 Trestného poriadku
§ 176 ods. 1 písm. d), ods. 2 Trestného poriadku
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
I. Ťažiskom súdneho rozhodnutia je jeho presvedčivosť obsiahnutá v odôvodnení vyhotovenom podľa § 176 ods. 2 Trestného poriadku. Len také odôvodnenie rozhodnutia zodpovedá aj požiadavke čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ak dáva primeranú odpoveď aj na návrhy, argumenty a námietky účastníka konania, svojim obsahom zaručuje riadny výkon spravodlivosti a je predpokladom možnosti kontroly verejnosťou a uplatňovania opravných prostriedkov v zmysle poučenia.
II. Na rozhodnutie o zaistení majetku musia byť splnené podmienky uvedené v ustanovení § 425 Trestného poriadku, a to: očakávanie uloženia trestu prepadnutia majetku s ohľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery páchateľa, obava, že výkon trestu prepadnutia majetku bude zmarený alebo sťažený a konkrétne poznatky o takomto správaní sa páchateľa. Ak súd zistí, že uvedené podmienky splnené boli, je jeho povinnosťou odôvodniť spôsobom a v rozsahu predpokladanom v ods. § 176 ods. 2 a článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - na základe akých dôkazov, akých skutkových zistení a akých úvah dospel k záveru o ich naplnení a vysvetliť, aké právne úvahy ho viedli k rozhodnutiu.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Tost 16/2015
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR označeným uznesením rozhodol o sťažnosti obvineného J. H. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu v P. z 30. apríla 2015, sp. zn. PK - 1 T 12/2015 tak, že podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") napadnuté uznesenie zrušil a súdu prvého stupňa uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Špecializovaný trestný súd uznesením z 30. apríla 2015, sp. zn. PK - 1 T 12/2015, rozhodol podľa § 425 ods. 1 TP o zaistení majetku obvineného J. H. a podľa § 50 ods. 2 TP zakázal menovanému a obchodnej spoločnosti V .... Cafe, s. r. o. nakladať s majetkom špecifikovaným vo výrokovej časti označeného uznesenia.
Svoje rozhodnutie odôvodnil stručne, keď okrem citácie zákonných ustanovení uviedol, že: "Súd chcel vypočuť obvineného J. H. aj k podnetu prokurátora na postup podľa § 425 ods. 1 TP. Ten však využil svoje právo nevypovedať. Výsluchu obvineného predchádzala činnosť súdu v tom smere, že dostupnými informačnými prostriedkami zistil skutočnosti o majetku obvineného. Na základe takto zistených informácií o zaistení rozhodol a v uznesení primeraným spôsobom špecifikoval tento majetok."
Obvinený podal proti tomuto uzneseniu prostredníctvom svojho ob
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).