Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odvolací súd a hodnotenie iných možných skutkových a právnych názorov odvolateľom. Zavinenie pri trestnom čine zabitia

6/2016
Odvolací súd a hodnotenie iných možných skutkových a právnych názorov odvolateľom
Zavinenie pri trestnom čine zabitia
§ 2 ods. 12 a § 317 ods. 1 Trestného poriadku
§ 147 ods. 1 a § 148 ods. 1 Trestného zákona
Skutočnosť, že odvolateľ sa nestotožnil so skutkovými a právnymi názormi súdu prvého stupňa, nemôže sama osebe viesť odvolací súd k záveru o zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti záverov vyslovených v rozsudku, pokiaľ sa skutkové závery prvostupňového súdu zakladajú na vnútornom presvedčení, získanom po starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu a boli vyvodené na podklade úplného zistenia skutkového stavu veci v kontradiktórnom konaní a úvahám, ktorými sa k takýmto záverom došlo, nemožno vytknúť nedôslednosť alebo vnútorné rozpory.
Pri rozlišovaní, či ide o trestný čin zabitia podľa § 147 ods. 1 Trestného zákona alebo o rovnako pomenovaný trestný čin podľa § 148 ods. 1 Trestného zákona z hľadiska úmyslu páchateľa spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví alebo ublíženie na zdraví, stačí pre záver o úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví nepochybné zistenie, že páchateľ vedel, že svojim konaním môže spôsobiť poranenie takej intenzity, ktoré má charakter ťažkej ujmy na zdraví v zmysle § 123 ods. 3 Trestného zákona a bol s tým uzrozumený [§ 15 písm. b) TZ]. Na také uzrozumenie možno usudzovať najmä z intenzity útoku, zo spôsobu jeho vykonania, najmä proti ktorej časti tela útok smeroval, vrátane pohnútky ako aj z druhu a charakteru použitej zbrane.
Rozsudok Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 1 To 10/2011
Skutkový stav:
Krajský súd v Žiline uvedeným rozsudkom podľa § 321 ods. 1 písm. e), f), ods. 3 TP zrušil rozsudok Okresného súdu L. M. sp. zn. 1 T 55/2009 z 1.10.2010 v časti - vo výroku o treste a vo výroku o náhrade škody. Na základe § 322 ods. 3 TP sám rozhodol tak, že obžalovaného T. M. odsúdil podľa § 147 ods. 1, § 39 ods. 1, ods. 3 písm. d) TZ na trest odňatia slobody vo výmere 25 mesiacov, so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia (§ 48 ods. 2 písm. a) TZ). Podľa § 60 ods. 1 písm. a) TZ obžalovanému uložil aj trest prepadnutia veci - trojdielneho vreckového nožíka z parožia. Podľa § 287 ods. 1 TP uložil obžalovanému povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu - poškodenej Ž. T. vo výške 10 000 eur a poškodenému M. T. tiež vo výške 10 000 eur. Podľa § 319 TP odvolanie prokurátora zamietol ako nedôvodné.
Z odôvodnenia:
Okresný súd uvedeným rozsudkom obž. T. M. uznal za vinného zo spáchania zločinu zabitia podľa § 147 ods. 1 TZ v podstate na tom skutkovom základe, že 31.7.2007 cca o 23.20 hod. v detskej izbe rodinného domu po hádke, rozbíjaní zariadenia izby patriacej T. M. a M. M., hrubých slovných urážkach od M. T. sprevádzaných vzájomným fyzickým konfliktom medzi T. M. a M. M. na jednej strane a M. T. na strane druhej a po tom, ako sa družke M. T. ich podarilo oddeliť, sa M. T. vrátil späť do detskej izby a konflikt pokračoval fyzickým útokom päsťami M. T. voči T. M., ktorý sa snažil úderom vyhnúť a v priebehu konfliktu uchopil vreckový nožík s otvoreným ostrím, s dĺžkou čepele 7 - 7,5 cm, ktorý bol položený na vedľajšom stolíku, a týmto pichol M. T. medzi 6. a 7. rebrom pod ľavou bradavkou, následkom čoho M. T. utrpel zranenie - tamponádu srdca s následným znemožnením pohybov a činnosti srdca v dôsledku čoho M. T. zomrel.
Za tento zločin bol obžalovaný odsúdený podľa § 147 ods. 1, § 38 ods. 3, § 36 písm. a), d), i), j), § 39 ods. 1, ods. 3, písm. d) TZ na trest odňatia slobody vo výmere 2,5 roka, so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia (§ 48 ods. 2, písm. a) TZ) a bol mu uložený aj trest prepadnutia veci - trojdielneho vreckového nožíka z parožia.
Podľa § 288 ods. 1 TP boli poškodení Ž. T. a M. T. s nárokmi na náhradu škody odkázaní na občianske súdne konanie.
Prokurátor, obžalovaný prostredníctvom svojho obhajcu a obidvaja poškodení prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu podali proti citovanému rozsudku súdu prvého stupň
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).