Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vôľová zložka úmyselného zavinenia. Rozsah prieskumovej povinnosti dovolacieho súdu. Beneficium cohaesionis - v poznámke

17/2016
Vôľová zložka úmyselného zavinenia
Rozsah prieskumovej povinnosti dovolacieho súdu
Benefícium cohaesionis - v poznámke
§ 2 ods. 4 Trestného poriadku
§ 317 ods. 1 Trestného poriadku
I. V prípade majetkových trestných činov pri úmyselnej forme zavinenia treba preukázať aj vôľovú zložku konania obvineného. Ak zistené okolnosti prípadu pripúšťajú rôzne závery o forme úmyselného zavinenia obvineného, bude nevyhnutné postupovať podľa základnej zásady trestného práva "in dubio pro reo" a túto formu zavinenia vysloviť s odkazom na použitý postup a nespochybňovať vlastné súdne rozhodnutie formuláciou, že obvinený konal "minimálne v nepriamom úmysle".
II. V konaní o dovolaní nie je najvyšší súd viazaný rozsahom skutočne vykonaného prieskumu odvolacieho súdu v zmysle § 317 ods. 1 Trestného poriadku, ale je sám povinný posúdiť obsah odvolania obvineného a podľa neho vyhodnotiť, aký skutočne mal byť vykonaný rozsah prieskumnej povinnosti odvolacieho súdu a to aj z hľadiska kritérií použitých na aplikáciu okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby príslušného hmotnoprávneho ustanovenia ako aj z hľadiska, zákonnosti procesných úkonov a postupu, na základe ktorých sa rozhodnutie odvolacieho súdu vytváralo.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Tdo V 21/2013
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR 4. februára 2014, uznesením sp. zn. 2 Tdo V 21/2013, o odvolaniach obvinených Ing. M. G., PhD., J. B., Ing. J. Š. a Ing. J. S. proti uzneseniu najvyššieho súdu zo 4. júna 2013, sp. zn. 2 To 10/2012, rozhodol tak, že označeným uznesením najvyššieho súdu ako súdu odvolacieho bol porušený zákon z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku (ďalej aj "TP) v ustanovení § 319 TP a v konaní, ktoré mu predchádzalo v ustanoveniach § 4, § 88 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 248/1994 Z.z. a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovoru") v neprospech obvinených Ing. M. G., PhD., J. B., Ing. J. S. a Ing. J. K. Napadnuté uznesenie zrušil a zrušil aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko B. B. z 27. júla 2011, sp. zn. BB-4T 13/2007, v odsudzujúcom výroku o vine a treste u obvinených Ing. M. G., PhD. (skutky v bodoch 1, 2, 4, 6), J. B. (skutok v bode 1), Ing. J. S. (skutok v bode 4) a Ing. J. K. (skutok v bode 5).
V dôsledku toho s použitím § 324 TP per analogiam a čl. 6 ods. 1 Dohovoru sa napadnuté rozhodnutie a rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko B. B. z 27. júla 2011, sp. zn. BB-4T 13/2007, zrušil aj u obvinených L. B. (skutky v bodoch 1 a 3) a Ing. Ľ. M. (skutok v bode 4) a zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutia obsahovo nadväzujúce, ktoré sa týkajú obvinených Ing. M. G., PhD., J. B., Ing. J. S., Ing. J. K., L. B. a Ing. Ľ. M., ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Špecializovanému trestnému súdu v Pezinku, pracovisko B. B. prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Špecializovaný trestný súd v Pezinku, pracovisko B. B. (ďalej len "špecializovaný trestný súd") rozsudkom z 27. júla 2011, sp. zn. BB-4T 13/2007, uznal za vinných obvinených Ing. M. G., PhD., v bodoch 1/, 2/, 4/ z pokračovacieho trestného činu podvodu formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1 a 4 TZ. č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 248/1994 Z.z. a v bode 6/ z trestného činu podvodu formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 3 písm. b) TZ, J. B. v bode 1/ z trestného činu podvodu formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1 a 4 TZ., L. B. v bode 1/ z trestného činu podvodu formou pomoci podľa § 10 ods. 1 písm. c), § 250 ods. 1 a 4 TZ a v bode 3/ z trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 252 ods. 1 písm. a), ods. 4 TZ, Ing. J. S. v bode 4/ z trestného činu podvodu formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1 a 4 TZ, Ing. Ľ. M. v bode 4/ z trestného činu podvodu formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1 a 4 TZ, Ing. J. K. v bode 5/ z trestného činu podvodu formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1 a 4 TZ, na skutkovom základe aktivít z rokov 1997 aj 1998 uvedenom vo výroku rozsudku súdu prvého stupňa.
Za tieto trestné činy špecializovaný trestný súd uložil obvineným Ing. M. G., PhD. podľa § 250 ods. 4, § 35 ods. 1, § 39a ods. 3, § 53 ods. 1, § 54 ods. 2 a 3 TZ, s prihliadnutím čl. 6 ods. 1 Dohovoru úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 6 rokov, na výkon ktorého ho zaradil do I. nápravnovýchovnej skupiny a peňažný trest vo výmere 40 000 eur a pre prípad úmyselného zmarenia výkonu tohto trestu náhradný trest odňatia slobody vo výmere 2 roky, J. B. podľa § 250 ods. 4, § 39a ods. 3, § 53 ods. 1, § 54 ods. 2 a 3 TZ s prihliadnutím čl. 6 ods. 1 Dohovoru trest odňatia slobody vo výmere 3 roky a 6 mesiacov, na výkon ktorého bol zaradený do I. nápravnovýchovnej skupiny a peňažný trest vo výmere 15 000 eur a pre prípad úmyselného zmarenia výkonu tohto trestu náhradný trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov, Ing. J. K podľa § 250 ods. 4, § 58 ods. 1 písm. a), § 59 ods. 1, § 53 ods. 1, § 54 ods. 2 a 3 TZ, s prihliadnutím čl. 6 ods. 1 Dohovoru trest odňatia slobody vo výmere 2 roky, ktorého výkon podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu vo výmere 5 rokov a peňažný trest vo výmere 10 000 eur a pre prípad úmyselného zmarenia výkonu tohto trestu náhradný trest odňatia slobody vo výmere 8 mesiacov, Ing. J. S. podľa § 250 ods. 4, § 39a ods. 3, § 53 ods. 1, § 54 ods. 2 a 3 TZ, s prihliadnutím čl. 6 ods. 1 Dohovoru trest odňatia slobody vo výmere 3 roky so zaradením na jeho výkon do I. nápravnovýchovnej skupiny a peňažný trest vo výmere 15 000 eur a pre prípad úmyselného zmarenia výkonu tohto trestu náhradný trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov, L. B. podľa § 252 ods. 4, § 35 ods. 1, § 39a ods. 3, § 53 ods. 1, § 54 ods. 2 a 3 TZ, s prihliadnutím čl. 6 ods. 1 Dohovoru úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 4 roky so zaradením na jeho výkon do I. nápravnovýchovnej skupiny a peňažný trest vo výmere 20 000 eur a pre prípad úmyselného zmarenia výkonu tohto trestu náhradný trest odňatia slobody vo výmere 18 mesiacov a Ing. Ľ. M. podľa § 250 ods. 4, § 39a ods. 3, § 53 ods. 1, § 54 ods. 2 a 3 TZ, s prihliadnutím čl. 6 ods. 1 Dohovoru trest odňatia slobody vo výmere 3 roky so zaradením na jeho výkon do I.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).