Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Subjekt oprávnený podať dovolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa po prijatí vyhlásenia obžalovaného o priznaní viny

60/2016
Subjekt oprávnený podať dovolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa po prijatí vyhlásenia obžalovaného o priznaní viny
§ 257 ods. 5 Trestného poriadku
§ 369 ods. 1 a 2 Trestného poriadku
§ 372 ods. 1 prvá veta Trestného poriadku
I. V zmysle § 257 ods. 5 Trestného poriadku možno podať dovolanie aj proti odsudzujúcemu rozsudku okresného súdu (súdu prvého stupňa), ktorý bol vydaný po prijatí vyhlásenia obvineného o priznaní viny. V citovanom zákonnom ustanovení nie je špecifikovaný konkrétny subjekt, ktorému takéto právo prislúcha, preto je nevyhnutné z ďalších ustanovení Trestného poriadku vyvodiť subjekt (oprávnenú osobu v zmysle § 369 Trestného poriadku) oprávnený na podanie dovolania v prípadoch podľa § 257 ods. 5 Trestného poriadku. Paragraf 257 ods. 5 Trestného poriadku nemožno vykladať izolovane, ale treba ho vykladať v súhrne s ďalšími zákonnými ustanoveniami upravujúcimi postup v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku - dovolaní, v tomto prípade v prvom rade s § 369 ods. 2 Trestného poriadku ako aj s § 372 ods. 1 prvej vety Trestného poriadku.
II. Paragraf 369 ods. 2 Trestného poriadku neoddeliteľne nadväzuje na § 257 ods. 5 Trestného poriadku. Zrozumiteľne a jednoznačne vymedzuje pre subjekty oprávnene podať dovolanie - oprávnené osoby - "okruh" rozhodnutí, ktoré môžu dovolaním napadnúť. Preto rozširujúci výklad § 257 ods. 5 Trestného poriadku v neprospech obvineného tak, že môže podať dovolanie z dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku proti rozsudku súdu prvého stupňa, neprichádza do úvahy, a to ani s odkazom na právo na spravodlivý proces. Prípadná nezákonnosť vo vyššie uvedených rozhodnutiach môže byť napravená len na podklade dovolania podaného ministrom spravodlivosti tak, ako to predpokladá § 369 ods. 1 Trestného poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
6 Tdo 3/2016
.
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uznesením uvedenej spisovej značky na neverejnom zasadnutí 14. apríla 2016 dovolanie obvinen
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).