Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dobrovoľné vzdanie sa majetku a zmena určenej vyživovacej povinnosti rodičov k deťom (ZSP 2/2019)

§ 62, § 75, § 78 ods. 1 zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšou zmenou pomerov pri určení výživného rodičov k deťom nie je dobrovoľné vzdanie sa majetku, ak súd túto okolnosť zohľadnil v skoršom rozhodnutí o určení vyživovacej povinnosti jednému z rodičov.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Cdo 113/2017.

 

Skutkový stav:
Krajský súd (ďalej aj "odvolací súd") rozsudkom podľa § 387 ods. 1, 2 zákona č. 160/2015 Z. z., Civilného sporového poriadku (ďalej aj "CSP") potvrdil rozsudok okresného súdu (ďalej aj "súd prvého stupňa"), ktorým okresný súd v zmysle § 121 zákona č. 161/2015 Z. z., Civilného mimosporového poriadku (ďalej aj "CMP") zmenil rozsudok okresného súdu v časti o bežnom výživnom, tak, že znížil vyživovaciu povinnosť otca detí v rozsahu uvedenom vo výroku rozhodnutia; návrh matky detí na zvýšenie výživného zamietol.
V odôvodnení rozsudku uviedol, že súd prvého stupňa v dostatočnom rozsahu zistil skutočnosti rozhodné pre posúdenie veci, vecne správne rozhodol a svoje rozhodnutie v súlade s § 220 CSP odôvodnil. Konštatoval, že matka detí v odvolaní neuviedla žiadne skutočnosti, s ktorými by sa súd prvého stupňa nevysporiadal, a ktoré by boli spôsobilé inak vyhodnotiť skutkový stav a prijaté právne závery. Na zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa uviedol, že súd prvého stupňa pri rozhodovaní vychádzal aj zo zásady potencionality príjmov povinného rodiča (v danom prípade otca detí), pričom zdôraznil, že snaha povinného rodiča znížiť vyživovaciu povinnosť je v zákone eliminovaná tak, že pri určovaní výšky výživného súd neprihliada len na skutočné príjmy povinného rodiča, ale vychádza aj z jeho potencionálnych príjmov, teda z príjmov, ktoré by dosahoval, resp. by mohol dosahovať vzhľadom na svoj vek, vzdelanie, zdravotný stav, prax a pod. S ohľadom na uvedené, nepovažoval odvolacie námietky matky detí za opodstatnené a rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil.
Matka detí (ďalej aj "dovolateľka") podala 13. apríla 2017 proti rozsudku odvolacieho súdu prostredníctvom svojej, v tom čase splnomocnenej právnej zástupkyne dovolanie, v ktorom uviedla, že dovolanie podáva podľa § 421 CSP, pretože "rozhodnutie odvolacieho súdu nie je v súlade ani s judikatúrou, ani so základnými ustanoveniami Civilného sporového poriadku".
Matka zároveň uviedla, že odvolací súd svoje rozhodnutie len stručne odôvodnil, keď vysvetlil prečo má za to, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je vecne správne. Zdôraznila, že existuje množstvo judikatúry, ktorá sa venuje otázke zohľadňovania podstatných faktorov pri určovaní výživného na maloleté deti. Na túto judikatúru nebral odvolací súd zreteľ, pričom nezohľadnil ani
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).