Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Alexandra Kapišovská, PhD.

Počet článkov autora: 240


Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Paslavičius proti Litve

rozsudok z 18. júla 2023 k sťažnosti č. 15152/18 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte výšky trov konania, ktoré bol sťažovateľ povinný zaplatiť protistrane

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Camara proti Belgicku

rozsudok z 18. júla 2023 k sťažnosti č. 49255/22 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte poskytnutia ubytovania v rámci žiadosti o medzinárodnú ochranu

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Manole proti Moldavsku

rozsudok z 18. júla 2023 k sťažnosti č. 26360/19 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte uvoľnenia z funkcie sudcu z dôvodu poskytnutia informácií o obsahu nesúhlasného stanoviska tlači

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Tuleya proti Poľsku

rozsudok zo 6. júla 2023 k sťažnosti č. 21181/19 a 51751/20 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie), článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) a článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte...

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Golovin proti Ukrajine

rozsudok z 13. júla 2023 k sťažnosti č. 47052/18 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte zbavenia funkcie sudcu ústavného súdu

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - S. E. proti Srbsku

rozsudok z 11. júla 2023 k sťažnosti č. 61365/16 pre porušenie článku 2 Protokolu č. 4 k Dohovoru (sloboda pohybu) v kontexte prekážok pri cestovaní mimo územia Srbska po uplynutí platnosti cestovného pasu osobe s priznaným statusom utečenca

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Calvi a C. G. proti Taliansku

rozsudok zo 6. júla 2023 k sťažnosti č. 46412/21 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) v kontexte právnej ochrany seniora a jeho izolácie v domove starostlivosti o seniorov

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Tristan proti Moldavsku

rozsudok zo 4. júla 2023 k sťažnosti č. 13451/15 pre porušenie článku 7 Dohovoru (niet trestu bez zákona) v kontexte odsúdenia napriek zmene trestnoprávnej úpravy a zániku trestnosti skutku

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Thanza proti Albánsku

rozsudok zo 4. júla 2023 k sťažnosti č. 41047/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte zbavenia funkcie sudcu najvyššieho s...

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 16. mája do 4. júla 2023 - Hurbain proti Belgicku

rozsudok Veľkej komory Súdu zo 4. júla 2023 k sťažnosti č. 57292/16 pre porušenie článkuň 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte „práva byť zabudnutý“ a povinnosti novín anonymizovať články o súdnych konaniach a rozhodnutiach súdov v digitálnych...