Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 1. decembra 2023 do 15. januára 2024 - Waldner proti Francúzsku

rozsudok zo 7. decembra 2023 k sťažnosti č. 26604/16 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) a článku 11 Dohovoru (sloboda združovania) v kontexte vyššej dane z príjmu z dôvodu, že sťažovateľ nebol členom profesijnej organizácie
Sťažovateľ je rakúsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1977 a žije v Paríži, kde pôsobí ako právnik. Prípad sa týka zvýšenia zdaniteľného príjmu sťažovateľa v rokoch 2006 - 2011 z dôvodu, že nie je členom združenia pre manažment účtovníctva schváleného daňovými orgánmi (
organisme de gestion agréé
- "OGA").
Pred prijatím zákona č. 2005-1719 z 30. decembra 2005 o štátnom rozpočte na rok 2006 členstvo v OGA oprávňovalo živnostníkov na odpočet 20 % zo zdaniteľného príjmu. Ustanovenie § 76 tohto zákona doplnilo daňovú schému, ktorá sa vzťahovala na týchto živnostníkov od ich daňového priznania za rok 2007 vo vzťahu k príjmom za rok 2006 tak, že zrušilo možnosť odpočtu 20 % a pre tých, ktorí neboli členmi OGA, ju nahradilo zvýšením daňového základu o 25 % podľa nového znenia článku 158 ods. 7 (1) Všeobecného daňového zákonníka (Všeobecný zákon o daniach - CGI).
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na ochranu majetku v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru. Tvrdí, že zvýšenie jeho zdaniteľného príjmu z dôvodu, že nie je členom predmetného združenia, neprimerane zasiahlo do jeho práva na pokojné užívanie jeho majetku.
V zmysle článku 11 Dohovoru namieta porušenie slobody zhromažďovania a združovania z dôvodu zásahu do jeho práva nestať sa členom OGA, aby mohol podať daňové priznanie v súvislosti so svojimi príjmami zo slobodného povolania advokáta bez toho, aby mu bol zvýšený základ dane podľa článku 158 ods. 7 CGI.
Okrem toho, namieta porušenie zákazu diskriminácie v zmysle článku 14 Dohovoru v spojení s článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru a článkom 11 Dohovoru, pretože zvýšený daňový základ ho vystavil diskriminácii vo vzťahu k daňovníkom, ktorí boli členmi OGA.
Rozhodnutie Súdu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).