Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Trest


Účel trestu v slovenskom trestnom práve: § 34 ods. 1 Trestného zákona v optike právnej filozofie

V dôsledku polemiky medzi klasickou a modernou školou trestného práva prenikla do trestných kódexov náuka o účelovosti trestu. V súčasnosti trest nemožno vnímať ako odplatu za spáchaný trestný čin. Plní rôzne spoločenské funkcie, ktoré môžeme defi...

Trestnosť neoprávneného prechovávania rastliny rodu Cannabis (konopa)

Medzi témy, ktorým je dlhodobo venovaná pozornosť v odbornej a laickej verejnosti v Slovenskej republike, nesporne patrí právna úprava trestnosti neoprávneného prechovávania omamných a psychotropných látok. Z týchto látok je najčastejšie venovaná ...

Úskalia trestného postihovania osôb činných pre zločineckú skupinu

V právnom poriadku Slovenskej republiky nachádzame trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny v ustanovení § 296 Trestného zákona. Predmetná skutková podstata patrí do prvého dielu šiestej hlavy Osobitnej časti Trestného ...

Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike - poohliadnutie sa za piatimi rokmi právnej úpravy a aplikačnej praxe

V predkladanom príspevku sa jeho autori po piatich rokoch účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. v platnom znení o trestnej zodpovednosti právnických osôb zameriavajú na jeho dva aspekty.Prvým z nich je kvantitatívny aspekt, v rámci ktorého približujú ...

Zmeny v ukladaní a výkone trestov

Autor v článku reaguje na niektoré zmeny uskutočnené v Trestnom zákone s účinnosťou od 1.8.2019, týkajúce sa trestu odňatia slobody na doživotie a trestu domáceho väzenia. K uvedeným zmenám robí stručný výklad, ale súčasne poukazuje aj na možné vý...