Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Trestné konanie


Trestnosť neoprávneného prechovávania rastliny rodu Cannabis (konopa)

Medzi témy, ktorým je dlhodobo venovaná pozornosť v odbornej a laickej verejnosti v Slovenskej republike, nesporne patrí právna úprava trestnosti neoprávneného prechovávania omamných a psychotropných látok. Z týchto látok je najčastejšie venovaná ...

K niektorým procesnoprávnym súvislostiam vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov

Štúdia sa venuje problematike vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov. Autor najskôr v stručnosti predstavuje jej základné hmotnoprávne aspekty, ale venuje sa aj vybraným procesným súvislostiam jej vyvodzovania, kde u...

Aplikačné problémy výkonu dozorovej činnosti prokurátora v trestnom konaní

V prvej časti predmetného článku jeho autor reflektuje na všeobecnú problematiku postavenia a pôsobnosti prokuratúry, osobitne na otázku prokurátorského dozoru v trestnom konaní, prostredníctvom ktorej v druhej časti tejto spisby poukazuje na aktu...

Digitálne dôkazy z cloudu na účely trestného súdnictva

Cloud computing services are a challenge for digital data processing. Traditional digital forensic techniques are in this case unsuitable due to the use of remote storage and virtualization technologies. The disclosure of potential evidence is fur...

K uchovaniu a vydaniu počítačových údajov z obsahu mobilných telefónov v trestnom konaní

Autor sa v článku zaoberá inštitútom uchovania a vydania počítačových údajov v zmysle ust. § 90 Trestného poriadku, a to najmä získaním obsahu z mobilných telefónov. Poukazuje na často rozdielne postupy v aplikačnej praxi orgánov činných v trestno...