Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Európsky súd pre ľudské práva


Umelé prerušenie tehotenstva a právny status embrya

Štúdia pojednáva o zvrátení bezmála 50-ročného rozhodnutia vo veci Roe v. Wade rozsudkom Najvyššieho súdu USA, ktorým sa otvorila cesta pre zákaz interrupcií v jednotlivých štátoch USA. V ostatnom období sa čoraz častejšie spomína, že zamedzením v...

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo proti Portugalsku

rozsudok z 13. decembra 2022 k sťažnosti č. 26968/16 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) a článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte prepustenia zástupcu zdravotnej spoločnosti ...

Posudzovanie (vierohodnosti) výpovede spolupracujúcej osoby

Predkladaný článok sa venuje (na Slovensku aktuálne veľmi rezonujúcej) otázke posudzovania výpovede spolupracujúcej osoby. Jeho matériu tvorí, okrem iného, priblíženie súvisiacej právnej úpravy, relevantnej rozhodovacej činnosti vrcholových súdnyc...

Je povinné očkovanie porušením ľudských práv? Európsky súd pre ľudské práva odpovedá

V dobe neustáleho zaoberania sa pojmom „očkovanie“ a celospoločenskej diskusie o jeho význame vyhlásil Európsky súd pre ľudské práva rozsudok v precedentnom prípade Vavřička a ďalší proti Českej republike, v ktorom intervenovala ako tretia strana ...

BEŠINA proti Slovenskej republike

rozsudok z 15. apríla 2021 k sťažnosti č. 63770/17 pre porušenie článku 5 ods. 4 Dohovoru (neprimeraná dĺžka preskúmania väzby súdom)

Dominik KRÁTKY proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 25. marca 2021 k sťažnostiam č. 17086/19 a 58230/19 pre porušenie článku 5 ods. 4 Dohovoru (neprimeraná dĺžka preskúmania väzby súdom)

ŠERIFI proti Slovenskej republike

rozsudok z 15. apríla 2021 k sťažnosti č. 50377/17 pre porušenie článku 5 ods. 4 Dohovoru (neprimeraná dĺžka preskúmania väzby súdom)

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiacoch apríl a máj 2021 - Centrum for rättvisa proti Švédsku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 25. mája 2021 k sťažnosti č. 35252/08 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie) v kontexte údajného odpočúvania komunikácie nadácie s jednotlivcam...

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiacoch apríl a máj 2021 - Big Brother Watch a ostatní proti Spojenému kráľovstvu

rozsudok Veľkej komory Súdu z 25. mája 2021 k sťažnostiam č. 58170/13, 62322/14 a 24960/15 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a korešpondencie) a článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte sť...

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiacoch apríl a máj 2021 - Liebscher proti Rakúsku

rozsudok zo 6. apríla 2021 k sťažnosti č. 5434/17 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte prevodu majetku po rozvode a povinnosti zverejniť osobné údaje v katastri nehnuteľností pre platnos...