Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Čierny pasažier a premlčanie práv z prepravy

Občiansky zákonník v § 108 formuluje osobitný druh premlčacej doby, a to jednoročnú premlčaciu dobu vzťahujúcu sa na práva z prepravy. Formulácia tohto ustanovenia je širšia ako formulácia vzťahujúca sa na zmluvu o preprave podľa § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka, keďže práva z prepravy sú širším pojmom ako práva z prepravnej zmluvy. Tieto práva sa premlčujú za jeden rok s výnimkou práva nahradiť škodu z prepravy osôb. Okrem práva na prepravné/cestovné sa tak spolu s ním premlčuje aj úhrada za nepreukázanie sa platným cestovným lístkom.
(štúdia spracovaná na základe situácie riešenej v právnej veci právoplatne rozhodnutej rozsudkom Okresného súdu v Senici z 21. októbra 2010, sp. zn. 4 C 124/2010-19 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trnave z 8. novembra 2011, sp. zn. 9 Co 6/2011 - 32).
Čierny pasažier a premlčanie práv z prepravy
JUDr.
Andrea
Moravčíková
PhD.
Skutkový stav
Žalobca - poskytovateľ mestskej hromadnej dopravy si uplatnil na súde prvého stupňa nárok na zaplatenie sumy vo výške 46,93 eur titulom nezaplateného prepravného a úhrady za nepreukázanie sa platným cestovným lístkom voči žalovanému (čiernemu pasažierovi). Súd prvého stupňa návrh v celom rozsahu zamietol z dôvodu, že žalovaný v konaní vzniesol námietku premlčania a súd ustálil nárok ako premlčaný. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že žalovaný cestoval mestskou hromadou dopravou bez platného cestovného lístka dňa 02.05.2008. Keďže sa na výzvu revízorov nepreukázal platným cestovným lístkom, žalobca žiadal okrem zaplatenia cestovného vo výške 0,46 eur aj úhradu vo výške 46,47 eur. Počas konania vzniesol žalovaný námietku premlčania nároku uplatneného v konaní žalobcom. Súd prvého stupňa s poukazom na § 760 Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 168/1996 Zb. o cestnej doprave v spojení s § 108 Občianskeho zákonníka v kontexte vznesenej námietky premlčania dospel k právnemu záveru, že návrh je potrebné zamietnuť. Námietka vznesená žalovaným bola dôvodná, pretože právo z prepravy bolo potrebné uplatniť najneskôr 02.05.2009, keďže žalovaný cestoval bez cestovného lístka 02.05.2008. Žalobný návrh bol však na súd podaný až 21.04.2010.
V zákonnej lehote podal proti rozsudku súdu prvého stupňa odvolanie žalobca. Súd prvého stupňa podľa neho dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a nesprávne právne posúdil vec. Odvolateľ poukázal na ustanovenie § 760 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok, právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas. Vzniká tak právny vzťah medzi dopravcom a cestujúcim. Na takýto vzťah medzi účastníkmi sa vzťahuje zákon o cestnej doprave, podľa ktorého [§ 9 ods. 1 písm. b)] môže revízor uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).