Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zastúpenie notárom a advokátom v "elektronickom" katastrálnom konaní a spôsob realizácie elektronických právnych úkonov pri nakladaní s nehnuteľnosťami

Ak listinu o právnom úkone vyhotovili fyzické alebo právnické osoby (účastníci právneho úkonu) samostatne, tzv. "súkromná" listina, je pre splnenie podmienky, aby išlo o spôsobilú listinu na zápis do katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronického vkladového konania nevyhnutné, aby takúto listinu o právnom úkone v elektronickej podobe podpísali účastníci právneho úkonu svojím vlastným zaručeným elektronickým podpisom, navyše čo sa týka prevodcu, tak zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Ak však listinu o právnom úkone (zmluvu) vyhotovil notár vo forme notárskej zápisnice alebo advokát vo forme autorizovanej zmluvy, tak postačuje, ak túto listinu o právnom úkone v elektronickej podobe podpíše konkrétny vyhotoviteľ (notár alebo advokát) svojím vlastným zaručeným elektronickým podpisom. Takáto listina o právnom úkone v elektronickej podobe opatrená zaručeným elektronickým podpisom konajúcej osoby (resp. osobou oprávnenou na spísanie a vydanie listiny o právnom úkone) je spôsobilou listinou na zápis práva do katastra nehnuteľností. Nevyhnutnou skutočnosťou na zastupovanie účastníkov právneho úkonu v elektronickom vkladovom konaní fyzickou, resp. právnickou osobou, notárom alebo advokátom je udelenie plnomocenstva, ktoré musí byť prílohou v elektronickej podobe k elektronickému návrhu na začatie konania o povolení vkladu. Plnomocenstvo musí byť podpísané konajúcou osobou (splnomocniteľom), pričom pri elektronickej forme sa vyžaduje, aby plnomocenstvo bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, a v prípade prevodcu, zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, inak ide o absolútne neplatný jednostranný právny úkon. Ak účastníci právneho úkonu majú v úmysle uskutočniť vkladové konanie elektronickou formou, no nedisponujú zaručeným elektronickým podpisom, je, podľa názoru súdu, možné na zastupovanie účastníkov právneho úkonu v elektronickom vkladovom konaní udeliť plnomocenstvo v písomnej forme notárovi, pričom opäť nie je rozhodujúce, kto listinu o právnom úkone vyhotovil. V takom prípade notár podľa okolností legalizuje podľa § 58 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "Notársky poriadok") podpis prevodcu na plnomocenstve, ďalej prostredníctvom vidimácie podľa § 57 Notárskeho poriadku notár osvedčí správnosť odpisu plnomocenstva a nakoniec vyhotoví z plnomocenstva v listinnej podobe plnomocenstvo v elektronickej podobe, ktoré môže výnimočne opatriť vlastným zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, čím dochádza k platnému a účinnému zastúpeniu účastníkov právneho úkonu v elektronickom vkladovom konaní na základe plnomocenstva.

Zastúpenie notárom a advokátom v "elektronickom" katastrálnom konaní a spôsob realizácie elektronických právnych úkonov pri nakladaní s nehnuteľnosťami
JUDr.
Jana
Mitterpachová
PhD.
advokátka
Spracované podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z 24. marca 2015, sp. zn. 1 Sžr 72/2014.
Predmet konania
Žalobcovia sa žalobou domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, Okresného úradu Banská Bystrica, ktorým zamietol odvolanie žalobcov a potvrdil prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu. Prvostupňový správny orgán (Správa katastra Brezno) vydal dňa 01.07.2013 rozhodnutie, ktorým zastavil vkladové konanie podľa § 31b ods. 1 písm. f) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len "katastrálny zákon") vo veci návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe zmluvy uzavretej dňa 01.02.2013 medzi darcami a obdarovanou. Návrh na vklad, ako aj darovacia zmluva boli doručené elektronicky. Po oboznámení sa s návrhom na vklad a darovacou zmluvou správa katastra zistila, že zmluva je v rozpore s § 23 katastrálneho zákona, a preto vyzvala účastníkov konania na doloženie originálu darovacej zmluvy v počte 2 kusy a originálu návrhu na vklad podaného oprávnenou osobou v zmysle § 30 a nasl. katastrálneho zákona a zároveň vyzvala na doplatenie kolkovného v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 33 euro, pretože podaný návrh na vklad nemožno považovať za elektronické podanie. Správny orgán najprv katastrálne konanie prerušil, následne však účastníci doručili správnemu orgánu opätovne elektronický návrh na vklad a darovaciu zmluvu. Následne správny orgán vkladové konanie zastavil v zmysle § 31b ods. 1 písm. f) katastrálneho zákona. Prvostupňový správny orgán odôvodnil rozhodnutie o zastavení vkladového konania tým, že návrh na vklad bol doručený dňa 12.03.2013 elektronicky, pričom prvostupňový správny orgán vo svojom prerušení vytkol nedostatky podania, keď v zmysle § 23 katastrálneho zákona je oprávnený na podanie elektronickej formy zmluvy notár a advokát za predpokladu, že advokát vyhotoví zmluvu formou autorizovanej zmluvy, prípadne notár formou notárskej zápisnice, v ostatných prípadoch je možné podať elektronické podanie za predpokladu, že účastníci majú všetci zaručený elektronický podpis. Prvostupňový správny orgán žiadal o doručenie dvoch úradne overených rovnopisov zmluvy a doplatenie kolkovného, pričom účastníci v poskytnutej lehote vytknutý nedostatok neodstránili, preto konanie zastavil.
Rozhodnutie krajského súdu
Krajský súd postup správneho orgánu potvrdil. V odôvodnení rozsudku uviedol, že z právnej úpravy vyplýva, že náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Elektronickým podaním je podanie urobené elektronickými prostriedkami. Ustanovenie § 23 ods. 2 katastrálneho zákona predpokladá, že pri elektronickom podaní musia byť aj všetky prílohy podané v elektronickej podobe a zároveň podpísané zaručeným elektronickým podpisom (ZEP-om). Aby katastrálny odbor okresného úradu mohol akceptovať podanie za elektronické podanie, musia byť splnené zákonom predpokladané požiadavky. Požiadavka, aby boli podpísané zaručeným elektronickým podpisom aj prílohy, sleduje zabezpečiť kontrolu pravosti príloh. Správny orgán pri rozhodovaní môže vychádzať len z takých listín, o pravosti ktorých nemôže mať pochybnosti. Písomná forma právneho úkonu urobená elektronickými prostriedkami je dodržaná, ak je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom toho, kto tento úkon uskutočnil. Keďže darovacia zmluva nebola vyhotovená notárom formou notárskej zápisnice, nepostačoval pre splnenie požiadavky riadneho podania podaného elektronicky zaručený elektronický podpis notára, pretože tento nemôže nahradiť podpis vyhotoviteľa darovacej zmluvy, na čo správne poukázal žalovaný v odôvodnení svojho rozhodnutia. Súd sa plne stotožnil so správnym orgánom, že ak ide o právny úkon, ktorý nie je vyhotovený formou notárskej zápisnice, resp. advokátom formou autorizovanej zmluvy, k akceptovaniu elektronického podania sa vyžaduje, aby všetci účastníci právneho úkonu disponovali zaručeným elektronickým podpisom, navyše u prevodcov (v prípadoch, kde sa vyžaduje v písomnom podaní osvedčený podpis) by muselo ísť o zaručený elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou, keďže v zmysle právnej úpravy platí, že ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou. Podľa názoru krajského súdu, správa katastra postupovala správne, ak prerušila konanie a vyzvala účastníkov na odstránenie vád prvotného elektronického podania, ktoré nebolo vykonané správne. Súd sa stotožnil so stanoviskom správneho orgánu, že v prípade podania, ktoré pre predmetné vady nebolo možné považovať za elektronické podanie, nemožno zhojiť následným podaním v elektronickej podobe takým spôsobom, ako k tomu došlo v danej veci. Keďže neboli splnené podmienky platného elektronického podania návrhu na vklad a jeho príloh, bolo možné pokračovať v konaní už len formou konania vedeného písomne. Preto požiadavky správy katastra v rozhodnutí o prerušení konania boli oprávnené. Postup správneho orgánu, ktorý zas
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).