Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Aktívna legitimácia spotrebiteľa ako leasingového nájomcu na náhradu škody vzniknutú v dôsledku krátenia poistného plnenia pri súčasnej vinkulácii poistného plnenia a uzavretí zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva

Zmluva o zabezpečovacom prevode práva musí obsahovať všetky nevyhnutné obsahové a formálne náležitosti uvedené v § 553a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") a ako právny úkon musí tiež vyhovovať normám upravujúcim všeobecné náležitosti právnych úkonov ustanovených v § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ak chýba čo i len jedna z podstatných náležitostí zmluvy o zabezpečovacom prevode práva ustanovených zákonom, má to za následok neplatnosť takejto zmluvy. Podstatnou náležitosťou zmluvy o zabezpečovacom prevode práva je ocenenie predmetu zabezpečenia v peniazoch (§ 553a ods. 2 Občianskeho zákonníka). V zmluve o zabezpečovacom prevode práva absentuje ocenenie predmetu zabezpečenia vyjadrené v peniazoch, čo má za následok absolútnu neplatnosť takejto zmluvy. Na tento účel nemožno ustálenie podstatných náležitostí zmluvy o zabezpečovacom prevode práva nahradiť ani s poukazom na klauzulu uvedenú v čl. 1, podľa ktorej je dotknutá zmluva o AutoKredite prílohou a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zabezpečovacom prevode práva. Je neobhájiteľné, aby spotrebiteľská zmluva mala podstatné náležitosti ustálené v inej, súvisiacej, vzájomne závislej spotrebiteľskej zmluve. Spracované podľa uznesenia Krajského súdu v Prešove zo 16. apríla 2015, sp. zn. 17 Co 220/2014-126.

Aktívna legitimácia spotrebiteľa ako leasingového nájomcu na náhradu škody vzniknutú v dôsledku krátenia poistného plnenia pri súčasnej vinkulácii poistného plnenia a uzavretí zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
JUDr. Ing.
Milan
Budjač
PhD.
Ministerstvo spravodlivosti SR, Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich
JUDr.
Dominika
Vokálová
Krajský súd v Prešove
Rozhodnutie súdu prvého stupňa
Okresný súd Vranov nad Topľou napadnutým rozsudkom zamietol žalobu na náhradu škody spotrebiteľa proti poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Groupe (ďalej aj "poisťovňa"). O trovách konania rozhodol tak, že o nich rozhodne do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.
Z obsahu spisu vyplynulo, že žalobca so spoločnosťou Volkswagen finančné služby Slovensko, s. r. o. (ďalej aj "leasingová spoločnosť" alebo "veriteľ") uzavrel 6. júla 2011 zmluvu o AutoKredite. Zo zmluvy je zrejmé, že veriteľ poskytuje na základe žiadosti klienta zo 6. júla 2011 klientovi účelový úver vo výške 6 240 eur (187 986,24 Sk) s dobou splatnosti 60 mesiacov a výškou ročnej percentuálnej miery nákladov 19,65% p. a. a klient sa zaväzuje veriteľovi poskytnuté peňažné prostriedky včas a riadne vrátiť v splátkach, ktorých výška a splatnosť je uvedená v splátkovom kalendári, zaplatiť úroky, spracovateľský poplatok pri uzavretí zmluvy vo výške 1,50% z výšky úveru, t.j. 93,60 eur, spracovateľský poplatok pri ukončení zmluvy vo výške 0% z výšky úveru, t.j. 0 eur a ďalšie prípadné poplatky v zmysle aktuálneho sadzobníka veriteľa. Predmetom financovania na základe tejto zmluvy je motorové vozidlo Škoda Octavia. Na zabezpečenie predmetnej pohľadávky žalobca a Volkswagen finančné služby Slovensko, s. r. o. uzavreli 6. júla 2011 zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva. Dňa 6. júla 2011 žalobca so žalovaným uzavreli poistnú zmluvu pre havarijné poistenie motorového vozidla Škoda Octavia. Ako poistník/poistený je v zmluve uvedený žalobca. V zmluve v bode II. Zvláštne údaje je uvedený údaj o vinkulácii/leasingu v prospech Volkswagen finančné služby Slovensko, s. r. o. Zo žiadosti o vinkuláciu/potvrdenie o vinkulácii zo 7. júla 2011 vyplýva, že akékoľvek plnenie z poistnej zmluvy sa vinkuluje v prospech spoločnosti Volkswagen finančné služby Slovensko, s. r. o.
Na základe vykonaného dokazovania mal súd za to, že nárok žalobcu nie je dôvodný. Súd predmetný žalobný nárok zamietol z dôvodu nedostatku aktívnej vecnej legitimácie žalobcu v tomto konaní. Žalobca sa ako poistník/poistený z titulu poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorového vozidla uzavretej 6. júla 2011 domáhal od žalovaného plnenia vo výške 2 090,10 eur spolu s úrokom z omeškania ako doplatenia poistného plnenia za odcudzené motorové vozidlo. Z návrhu poistnej zmluvy, ako aj z poistky vyplývalo, že bolo poistené motorové vozidlo Škoda Octavia, kde ako poistník a poistený je uvedený žalobca, no zároveň bolo aj preukázané, že medzi žalobcom a poisťovňou Kooperativa, teda žalovaným a spoločnosťou Volkswagen finančné služby Slovensko, s. r. o., bola dohodnutá aj vinkulácia poistného plnenia, a to v prospech Volkswagen finančné služby Slovensko, s. r. o. Zákon dovoľuje, aby vec poistil aj ten, kto nie jej vlastníkom. Zo žiadosti o vinkuláciu zo 7. júla 2011, ktorú podpísal sám žalobca, vyplývalo, že vinkulácia bola dojednaná v prospech akéhokoľvek poistného plnenia v prospech Volkswagen finančné služby Slovensko, s. r. o., a to až do riadneho splatenia pohľadávok zo Zmluvy o AutoKredite týkajúcej sa predmetov financovania Škoda nová Octavia. Vinkulácia poistného plnenia v prospech leasingovej spoločnosti ako majiteľa motorového vozidla bola založená v Zmluve o AutoKredite.
Prvostupňový súd skonštatoval, že v danom prípade je síce v poistnej zmluve označený ako poistený žalobca, no zároveň bolo aj preukázané, že vinkulácia bola dojednaná, a to až do doby riadneho splatenia pohľadávok zo Zmluvy o AutoKredite. Dohodou a uznaním záväzku uzatvorenej medzi žalobcom a Volkswagen finančné služby Slovensko, s. r. o. a čiastočným splatením uznanej dlžnej sumy však nedošlo k riadnemu splateniu pohľadávok zo Zmluvy o AutoKredite. Uznanie dlhu je len formou zabezpečenia záväzku. Nemá za následok zánik pôvodného záväzku a jeho nahradenie novým záväzkom. Preto vinkulácia je naďalej platná a jediným oprávnením na podanie žaloby o doplatenie kráteného poistného plnenia je teda Volkswagen finančné služby Slovensko, s. r. o. Žalobca taktiež nepreukázal ani zmocnenie Volkswagen finančné služby Slovensko, s. r. o., že odstupuje od vinkulácii, prípadne, že splno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).