Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Teória ochranného účelu ako spôsob určenia príčinnej súvislosti

V sporoch o náhradu škody je neodmysliteľným preukazovanie tzv. predpokladov vzniku zodpovednosti. Žalobca znáša dôkazné bremeno, nielenže utrpel škodu (ujmu) a že správanie žalovaného nie je v súlade s právom (protiprávnosť správania, resp. následku), ale aj to, že medzi protiprávnosťou a následkom existuje vzťah príčiny a následku. Preukazovanie príčinnej súvislosti je náročným myšlienkovým procesom, ktorý významne ovplyvňuje výsledok sporu, osobitne tam, kde sa zavinenie žalovaného pre vznik zodpovednosti nevyžaduje. Spôsob vyhodnocovania kauzality javov treba vidieť v širších súvislostiach. Pre rozhodnutie súdu o povinnosti nahradiť škodu sú dôležité len právne relevantné príčiny. Inak povedané, je vecou súdu, aby určil, ktoré príčiny považuje za významné na to, aby zaviazal žalovaného na náhradu škody.

Teória ochranného účelu ako spôsob určenia príčinnej súvislosti
doc. JUDr.
Anton
Dulak
PhD.
Fakulta práva Janka Jesenského VŠD
Teoretické pozadie rozhodovania o príčinnej súvislosti
Po dlhý čas súdna prax na zisťovanie príčiny v juristickom chápaní aplikovala pravidlá, ktoré si sama vytvorila a dlhodobo uznávala, zvyčajne bez podpory teórie. Zvyčajným bolo, že teória tieto pravidlá akceptovala a vo svojich výkladoch na ne odkazovala. Z tohto dôvodu určite zaujme, že v niektorých rozhodnutiach o príčinnej súvislosti si právna prax pomáha odkazom na teórie príčinnej súvislosti. Aj keď takéto zdôvodnenie právneho postoja by nemalo prekvapiť, predsa však zaráža, že súdna prax odkazuje na teórie, ktoré síce nie sú pre teóriu neznáme,1) ale určite sú po dlhý čas domácou teóriou vedome alebo nevedome opomínané. Medzi takéto teórie príčinnej súvislosti sa radí aj teória ochranného účelu, ktorou sa operuje v zdôvodnení rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky.2) Okrem tejto teórie sa v náleze spomína aj teória adekvátnosti kauzálneho nexu.
Značnú časť čitateľov, ktorá si osvojila vymedzenie príčinnosti v zmysle používanej frázy "
conditio sine qua non
" bez toho, aby si uvedomovala, že ide o teóriou dôkladne rozpracovanú doktrínu ekvivalencie podmienok ("
doctrine dite de l´équivalence des conditions
", "
but for test
"), môže odkaz na ďalšie dve teórie prekvapiť a zneistiť zároveň. Už z označenia sa totiž predpokladá, že všetky spomínané teórie príčinnosti sa v niečom od seba odlišujú a nemusí byť ani zrejmé, či aplikáciou jednej dochádza k vylúčeniu ďalšej z teórií. Ani názor ústavného súdu o tom, že teória ochranného účelu má prednosť pred teóriou adekvátnosti príčin, nemožno prijať bez výhrad. Všeobecne sa akceptuje, že obidve teórie sú výsledkom kritiky aplikácie konceptu ekvivalencie podmienok a hľadaním cesty, ktorou je snaha eliminovať v súkromnom práve dôsledky neodôvodnene širokého dopadu konceptu
conditio sine qua non
. Podstatu tohto problému vyjadril rakúsky súd slovami: "
Keby sa kauzalita sledovala až do krajnosti, konanie o náhrade škody by mohlo viesť k nedoziernym povinnostiam nahradiť škodu... nevyhnutne treba rozlišovať, že škodca je povinný poskytnúť náhradu len tomu, ochranu koho porušená právna norma účelovo sleduje, a len ten právny statok má byť chránený, porušeniu ktorého má porušená norma zabrániť
."3)
Teória aj prax uznávajú životnosť konceptu ochranného účelu aj teórie adekvátnosti príčin pri stanovení právnej príčinnosti s tým, že niekedy akademická obec viac preferuje teóriu ochranného účelu.4) Z hľadiska vzájomného vzťahu niektorí poukazujú, že teória ochranného účelu nahrádza teóriu adekvátnej príčinnosti, ktorá z dlhodobého hľadiska nie je spôsobilou dostatočne uspokojivo riešiť jasne a rozumne otázky súvisiace s kauzalitou.5) Niekde sa popisuje, že ide o "súperiace" teórie,6) kde sa teória adekvátnej príčiny dopĺňa teóriou ochranného účelu; tento prístup podporuje aj právna prax.7) V komplexe všetkých troch teórií sa tiež vysvetľuje, že adekvátnou teóriou sa dopĺňa ("
is complemented
") teória ekvivalencie podmienok v tom smere, že redukuje rozsah zodpovednosti. Na druhej strane, teória adekvátnosti príčin, ktorá je založená na pravdepodobnosti vzniku ujmy, sa dopĺňa, resp. obohacuje ("
is supplemented
") teóriou ochranného účelu.8) Existuje aj názor, že teória ochranného účelu nesúvisí s kauzalitou,9) ale s protiprávnosťou. Podobne Peczenik považuje "
Schutzzweck
" za ďalší z predpokladov zodpovednosti, nezávislý od kauzálnosti.10) Napokon zaujímavú myšlienku k pokusom nahrádzať teóriu adekvátnej príčinnosti teóriou ochranného účelu, resp. teóriami ekonomistov v práve (právo a ekonómia, law & economics) vyslovil Posner tvrdením, že "
to všetko nie je o odmietaní kauzality... je to odmietanie predstavy, že právo potrebuje koncept, definíciu alebo doktrínu o kauzalite
"11).
Osobitne o teórii ochranného účelu
Autorstvo teórie ochranného účelu ("
Lehre vom Schutzzweck der Norm
", tiež "
Lehre vom Rechtswidrigkeitszusammenhang
", "
scope of rule
", "
protective purpose of the norm
") sa pripisuje Ehrenzweigovi,12) iní za významného propagátora myšlienok považujú Rabela.13) Jej teoretické zdôvodnenie sa rozvinulo najmä v Rakúsku14) a v Nemecku, kde dokonca získala status normatívnej koncepcie.15) Odkazy, resp. charakteristické znaky prístupu však možno pozorovať aj v iných jurisdikciách, nevy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).