Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Vláda schválila novelu Občianskeho zákonníka

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

 Navrhovaná právna úprava výrazne posilní ochranu spotrebiteľov na Slovensku. Rieši predčasnú splatnosť úveru v kontexte proporcionality porušenia zmluvy spotrebiteľom. Koriguje možnosť požadovať úhradu celej dlžnej sumy za podmienok, ktoré zohľadňujú nielen počet omeškaných splátok, ale aj ich celkovú výšku vo vzťahu k poskytnutému úveru.

Vláda Slovenskej republiky schválila novelu Občianskeho zákonníka z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Nová legislatíva reaguje na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie vo vzťahu k uplatneniu predčasnej splatnosti úveru v kontexte proporcionality nesplnenia zmluvných povinností zo strany spotrebiteľa a možnosti mimosúdneho predaja jeho obydlia.

„Predložený návrh novely sa inšpiroval nemeckou právnou úpravou,“ informuje minister spravodlivosti SR Boris Susko.

Novela dáva dodávateľovi úveru možnosť žiadať jeho vrátenie, ak je spotrebiteľ v omeškaní aspoň s troma splátkami a dlžná suma predstavuje najmenej desať percent poskytnutej sumy, pokiaľ je doba trvania spotrebiteľskej zmluvy dohodnutá najviac na tri roky. V prípade zmluvy na tri až desať rokov sa výška dlžnej sumy, pri ktorej môže dodávateľ žiadať vrátenie úveru, znižuje na päť percent. Možnosť žiadať vrátenie plnenia zo strany dodávateľa bude v prípade zmlúv dohodnutých na dlhšiu dobu ako desať rokov pri omeškaní vo výške dve a pol percenta poskytnutej sumy úveru.„Dodávateľ bude zároveň povinný vo výzve na vrátenie omeškanej sumy splátok poskytnúť spotrebiteľovi dodatočnú lehotu na plnenie,“ dodal štátny tajomník ministerstva spravodlivosti SR Milan Hodás. Ak Národná rada SR schváli navrhované znenie, novela vstúpi do platnosti 1. novembra 2024.