Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa novela poplatkových predpisov - v PK do 22. 5. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je:

- v prechodnom období zavedenie duálnej úhrady správnych poplatkov a súdnych poplatkov prostredníctvom technického vybavenia Štátnej pokladnice a prostredníctvom prevádzkovateľa systému (Slovenská pošta, a. s.) a s cieľovým riešením úhrady správnych poplatkov a súdnych poplatkov len prostredníctvom technického vybavenia Štátnej pokladnice,

- úprava režimu vedenia centrálnej evidencie poplatkov Ministerstvom financií SR,

- zrušenie režimu delenia správnych orgánov, súdov, orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry na orgány zapojené a orgány nezapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov (všetky dotknuté orgány budú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, pokiaľ v zákone nie je ustanovené inak),

- úprava vykonávania úhrad cez ústredný portál verejnej správy a špecializovaných portálov tak, aby sa zabezpečilo preklopenie súčasného riešenia na konsolidované riešenie s využitím platobnej brány a účtov vedených v Štátnej pokladnici,

- úprava výkonu kontroly včasnosti a úplnosti úhrady správnych poplatkov a súdnych poplatkov,

- primeraná úprava pôsobnosti Štátnej pokladnice v zákone č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 22.5.2024 v procese PI/2024/113. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.

Zdroj: Predbežná informácia