Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v MPK do 20.5.2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je zakotviť právnu úpravu elektronického hlasovania do zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Inštitút elektronického hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových a nebytových domoch bol do právneho poriadku zavedený zákonom č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 31. marca 2021.

Po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, počas ktorej bolo vlastníkom bytov a nebytových priestorov umožnené hlasovať aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, sa uvedené opatrenie uplatňuje najdlhšie do 31. decembra 2024 v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 366/2023 Z. z., ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Bez prijatia novej právnej úpravy elektronického hlasovania táto možnosť pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov zanikne.

Vychádzajúc z § 36f zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov vlastníci bytov a nebytových priestorov svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní môžu uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie (elektronické hlasovanie). Tento model sa v praxi počas trojročného používania osvedčil bez toho, aby boli voči nemu výhrady, preto sa navrhuje zavedenie elektronického hlasovania aj pre mimopandemické obdobie.

Zavedenie právnej úpravy elektronického hlasovania do právneho poriadku ako stabilného prvku (inštitútu), ktorým vlastníci bytov alebo nebytových priestorov v dome môžu uplatňovať svoje hlasovacie právo v rámci rozhodovania o správe spoločného majetku sa javí ako vhodné a žiadúce aj z dôvodu jeho doterajšej aplikácie a zjednodušenia procesu rozhodovania.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 20.5.2024 v procese LP/2024/191. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.