Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kataster nehnuteľností a právo na prístup k informáciám

Materiálna publicita katastra nehnuteľností, ktorej posilnenie by malo byť jedným zo základných cieľov rekodifikácie občianskeho práva hmotného, je prakticky nemožná bez formálnej publicity katastra nehnuteľností. Napriek tejto skutočnosti je problematika formálnej publicity katastra nehnuteľností prakticky mimo záujmu odbornej verejnosti. Autori v predmetnom príspevku upriamujú pozornosť na problémy, ktoré aplikačnej praxi spôsobuje právna úprava práva na prístup k informáciám katastra nehnuteľností de lege lata. Autori si všímajú vzťah právnej úpravy verejnosti katastrálneho operátu v katastrálnom zákone a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Kataster nehnuteľností a právo na prístup k informáciám
Mgr.
Róbert
Jakubáč
PhD.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
JUDr.
Odeta
Poldaufová
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
"Keby kataster nebol verejný, nemohol by plniť svoju úlohu, ktorá je spojená s uvedením zásady materiálnej publicity ... do života."
Mgr. Ing. Petr Baudyš
1)
Úvod
Kataster nehnuteľností (ďalej len "kataster") je v súčasnosti vnímaný ako jeden z najvýznamnejších verejných zoznamov, resp. verejných registrov.2) Zároveň možno konštatovať, že kataster predstavuje jeden z obsahovo najbohatších informačných systémov verejnej správy obsahujúci (okrem iných)3) údaje o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam a osobách oprávnených, resp. povinných z práv k nehnuteľnostiam, a to vrátane osobných údajov týchto osôb (napr. rodné číslo).4) Orgány štátnej správy na úseku katastra teda majú k dispozícii rozsiahlu bázu údajov atraktívnych z komerčného hľadiska - údaje katastra môžu napríklad poskytnúť obraz o majetnosti určitej fyzickej osoby alebo právnickej osoby a v istom zmysle aj informáciu o jej záväzkoch, keďže v katastri sa eviduje aj záložné právo ako inštitút zabezpečenia záväzkov.5) Kým vývoj v oblasti informačných technológií umožňujúcich strojové, resp. automatizované vyhľadávanie a spracovávanie údajov v posledných rokoch značne pokročil, zákonodarca v podstate na zmeny vyplývajúce z tohto technologického pokroku vo vzťahu ku katastrálnemu zákonu vôbec nereagoval.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné, aby sa v rámci odbornej diskusie sformovali určité stanoviská, ktoré by mohli byť podkladom pre prijatie rozhodnutí z oblasti právnej politiky vo vzťahu k eventuálnym novelizáciám právnej úpravy prístupu k informáciám, resp. údajom katastra alebo vo vzťahu k príprave novej právnej úpravy katastra a miery verejnosti jeho údajov. Tento článok predstavuje náš príspevok do predmetnej odbornej diskusie.6) V tomto článku ďalej poukážeme aj na vzťah právnej úpravy formálnej publicity katastra nehnuteľností a hmotnoprávnej problematiky materiálnej publicity katastra nehnuteľností.7) Inak povedané, upozorňujeme, že právnu úpravu prístupu k informáciám, resp. údajom katastra nemožno vnímať len v rovine procesnej, resp. v rovine administratívneho vzťahu medzi žiadateľom o poskytnutie údajov katastra a správnym orgánom.
Kataster, katastrálny operát a verejnosť katastrálneho operátu
V zmysle zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "katastrálny zákon") kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.8) Katastrálny zákon zároveň ustanovuje, že katastrálny operát je verejný, a ďalej upravuje, čo sa má rozumieť verejnosťou katastrálneho operátu.9)
Zásada verejnosti katastrálneho operátu premietnutá najmä do § 68 katastrálneho zákona je historickým dedičstvom vývoja právnej úpravy verejných kníh10) v oblasti strednej Európy.11) Už v 19. storočí sa v odbornej literatúre uvádzala ako jedna zo zásad, na ktorých bola postavená právna úprava pozemkovej knihy ako verejnej knihy, zásada publicity.12) V súvislosti so zásadou publicity verejných kníh sa rozlišovala materiálna publicita a formálna publicita verejných kníh. Z hľadiska tohto príspevku sú zaujímavé stanoviská prezentované v odbornej literatúre vo vzťahu k formálnej publicite verejných kníh.
Zásada formálnej publicity verejných kníh predstavuje zásadu, ktorá úzko súvisí s poňatím verejnej knihy ako verejného zoznamu, resp. verejného registra, do ktorého má právo každý nahliadnuť, aby zistil, aké právne vzťahy sa viažu k určitej nehnuteľnosti, ako aj to, aké ťarchy na nej viaznu. V zmysle tejto zásady má mať každý právo nahliadnuť do verejnej knihy a robiť si z nej výpisy, náčrty, kópie, pričom vôbec nemusí preukazovať právny záujem na nahliadnutí do verejnej knihy. Princíp formálnej publicity je, ako píše Antonín Randa,
"praktickým postulátom materiálnej publicity".
13)
Podľa katastrálneho zákona, katastrálny operát je verejný a každý má právo doň nahliadať a robiť si z neho odpisy alebo náčrty.14) Právny záujem na nahliadnutí do katastra nie je potrebné preukazovať, na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností15), podľa ktorej robiť si náčrty, odpisy alebo výpisy z evidencie nehnuteľností mohol len ten, kto preukázal oprávnený záujem, pričom ďalšou podmienkou bola skutočnosť, že nazeraniu do evidencie nehnuteľností nebránil záujem spoločnosti.
Verejnosť zbierky listín katastrálneho operátu je však obmedzená a umožňuje sa len obmedzenému, v katastrálnom zákone presne špecifikovanému okruhu osôb.16) Podobne podľa českého katastrálneho zákona má každý právo do katastra nahliadať, robiť si z neho pre svoje potreby odpisy, výpisy alebo náčrty a získavať z neho údaje zo zbierky listín, ak nie je ustanovené inak.17) Český zákonodarca teda ustanovil verejnosť katastra širšie ako slovenský zákonodarca.
Pokiaľ ide o maďarské knihovné právo, priamo Občiansky zákonník ustanovuje, že evidencia nehnuteľností je verejná.18) Takisto lichtenštajnský zákon o vecných právach výslovne ustanovuje, že pozemková kniha je verejná.19) Považujeme za otázne, či má byť verejnosť katastra nehnuteľností (resp. evidencie nehnuteľností alebo pozemkovej knihy) zakotvená priamo v Občianskom zákonníku. V tomto smere je potrebné diskutovať v súvislosti s prípravou návrhu nového Občianskeho zákonníka. Aj keď formálna publicita verejných kníh zjavne úzko súvisí s ich materiálnou publicitou, predbežne sa nám javí vhodnejším upraviť problematiku formálnej publicity katastra nehnuteľností ako verejnej knihy mimo Občianskeho zákonníka.
Právo na prístup k informáciám
Právo na informácie je jedným zo základných práv garantovaných Ústavou SR.20) Právo vyhľadávať a šíriť informácie možno podľa Ústavy SR obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).