Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kataster nehnuteľností a inštitút plomby

Aj keď inštitút "katastrálnej" plomby patrí popri inštitútoch vkladu, záznamu, poznámky a opravy chyby v katastrálnom operáte k najdôležitejším inštitútom v rámci právnej úpravy katastra nehnuteľností, odborná literatúra vzťahujúca sa na tento inštitút je mimoriadne skromná. V predmetnom príspevku autor poukazuje na niektoré nepresnosti a nedostatky v právnej úprave inštitútu "katastrálnej" plomby de lege lata. Osobitnú pozornosť venuje otázke možnosti zrušenia plomby v prípadoch, keď okresný úrad, katastrálny odbor, zistí, že na základe predloženej verejnej listiny alebo inej listiny záznam nie je možné vykonať, a nedostatky, ktoré bránia možnosti vykonania záznamu, neboli v primeranej lehote ustanovenej okresným úradom, katastrálnym odborom, odstránené.

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ A INŠTITÚT PLOMBY
Mgr.
Róbert
Jakubáč
PhD.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
1. Úvod
Inštitút1) "katastrálnej" plomby dosiaľ unikal záujmu odbornej verejnosti, a to napriek závažným dôsledkom vyznačenia plomby v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster") jednak pre osobu, ktorá je v katastri evidovaná ako vlastník, jednak pre osobu, ktorá navrhla zápis práva do katastra, alebo v prospech ktorej má byť vykonaný zápis práva do katastra, či dala návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte, alebo podnet na podanie protestu prokurátora. Tento právny inštitút by pritom mohol byť veľmi vďačným predmetom vedeckého bádania.
Právna úprava inštitútu "katastrálnej" plomby
de lege lata
vykazuje viacero nedostatkov. Naša pozornosť v tomto príspevku bude zameraná najmä na vyznačenie plomby v katastri a hlavne otázku možnosti zrušenia plomby v prípadoch, keď okresný úrad, katastrálny odbor, zistí, že na základe predloženej verejnej listiny alebo inej listiny ani po ustanovení primeranej lehoty na odstránenie jej nedostatkov nie je možné vykonať záznam. Uvedomujeme si, že ide o problematiku veľmi citlivú a že odpoveď na načrtnutú otázku má ďalekosiahle dôsledky. Aplikačná prax však ukazuje, že je potrebné, aby sa odborná verejnosť touto otázkou napriek - a možno práve kvôli jej závažnosti, zaoberala. V závere sa potom budeme ešte venovať úvahám
de lege ferenda
o možnostiach doplnenia a úpravy inštitútu "katastrálnej" plomby.
2. Právna úprava inštitútu plomby
Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "katastrálny zákon") upravuje inštitút plomby v § 44. Na túto právnu úpravu nadväzuje stručná právna úprava obsiahnutá v § 25 vyhlášky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška č. 461/2009 Z.z."). Pokiaľ ide o niektoré dôsledky vyznačenia plomby v katastri, nemožno opomenúť § 69 ods. 4 katastrálneho zákona.
Pokiaľ ide o právnu úpravu inštitútu plomby v katastrálnom zákone, zákonodarca v jeho § 44 najprv ustanovil právne skutočnosti, na základe ktorých sa má vyznačiť plomba, a lehotu na jej vyznačenie, následne ustanovil právne skutočnosti, na základe ktorých sa má plomba zrušiť, a okamih zrušenia plomby; zákonodarca taktiež upravil poradie, v akom sa vyznačujú plomby. Zo znenia § 44 katastrálneho zákona je zjavné, že táto právna úprava je nepresná a nedostatočná, ako sme to už vyššie naznačili, v dôsledku čoho spôsobuje v praxi viaceré problémy.
Podľa § 44 ods. 1 katastrálneho zákona okresný úrad, katastrálny odbor, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď mu bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora, vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti alebo o začatí katastrálneho konania o oprave chyby, alebo o začatí konania o proteste prokurátora na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe, alebo v železničnej knihe; túto plombu zruší vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad, alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania, alebo právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte, alebo právoplatným rozhodnutím, ktorým sa nevyhovuje protestu prokurátora.
Podľa § 44 ods. 2 katastrálneho zákona plomba sa vyznačí v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili návrhy na zápis do katastra.
Uvedená právna úprava je v zásade výsledkom novely katastrálneho zákona vykonanej zákonom č. 173/2004 Z.z. - pôvodné znenie § 44 ods. 1 katastrálneho zákona bolo totiž nasledovné: "
Katastrálny úrad najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď mu bola doručená verejná listina alebo iná listina na zápis, vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti v liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe, alebo v železničnej knihe, že právo k nehnuteľnosti evidované v katastri je dotknuté zmenou; túto plombu zruší vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania o povolení vkladu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí vkladu.
"
Podľa dôvodovej správy k § 44 návrhu katastrálneho zákona (t.j. k pôvodnému zneniu § 44 katastrálneho zákona) "
vklad údajov o právach k nehnuteľnostiam do katastra nie je možné vždy vykonať ihneď po doručení vkladuschopnej listiny. Až do vykonania vkladu je však v katastri operatívne vyznačené plombou, že právo k nehnuteľnosti bolo dot­knuté zmenou.
2)
Plomba má preventívny význam v prípade, ak by katastrálny úrad mal vyhotoviť potvrdený výpis z katastrálneho operátu alebo identifikáciu parcely v čase, keď ku zmene práva k nehnuteľnosti zapísaného v katastri už došlo, ale vklad ešte vykonaný nebol. V prípade, že právo k nehnuteľnosti na liste vlastníctva zapísané nie je, plomba sa nevyznačí
."
Podľa dôvodovej správy k novelizačnému bodu v zákone č. 173/2004 Z.z., ktorým bolo upravené znenie § 44 ods. 1 katastrálneho zákona, "
v uvedenom ustanovení sa rozširuje vyznačenie plomby na liste vlastníctva i z dôvodu podania protestu prokurátora. Z dôvodu doručenia listiny určenej na zápis poznámky sa list vlastníctva neplombuje
."
Dôvodová správa k pôvodnému zneniu § 44 katastrálneho zákona, ako aj k jeho novele vykonanej zákonom č. 173/2004 Z.z. je príznačne "slovenská", t.j. verejnosť sa z nej takmer nič nedozvie o zmysle, resp. účele tohto inštitútu, ani o úvahách zákonodarcu spojených s formuláciou príslušnej právnej normy. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj na znenie § 44 katastrálneho zákona potom vznikajú nejasnosti pri výklade a aplikácii právnej úpravy inštitútu "katastrálnej" plomby.
Pri výklade právnej úpravy inštitútu plomby v katastrálnom zákone túto nie je možné vnímať izolovane, t.j. bez prihliadnutia na iné právne normy obsiahnuté v katastrálnom zákone. Pri výklade právnej úpravy obsiahnutej v § 44 katastrálneho zákona je tiež potrebné prihliadať aj na zmysel a účel inštitútu "katastrálnej" plomby, ako aj na dôsledky vyznačenia plomby. Taktiež je potrebné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).