Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pri skončení pracovného pomeru

Príspevok je zameraný na lekársky posudok, ktorý je podkladom pre posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v pracovnoprávnych vzťahoch. Autor porovnáva lekárske potvrdenie kontra lekársky posudok, popisuje formálne náležitosti posudku a na podklade rozhodovacej činnosti všeobecných súdov poskytuje výklad správneho formálneho postupu pri uplatnení zákonných dôvodov skončenia pracovného pomeru pre dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti, resp. pre vážne ohrozenia zdravia.

Úvod
Bezpečnosť
1)
a ochrana zdravia pri práci by sa nemala pretavovať len do jedného rýchleho školenia zamestnancov a vyplňovania formulárov či testov ročne, ale malo by ísť o prioritu každého zamestnávateľa a v širšom meradle o jednu z hlavných úloh pracovnoprávnej legislatívy. Bez pochýb sa má na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci dbať pred uzatvorením pracovného pomeru a po celý čas jeho trvania. V rámci predzmluvných vzťahov Zákonník práce (ďalej aj "ZP") zdôrazňuje, že zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na prácu, ak osobitný právny predpis vyžaduje takéto predpoklady. Úzke vnímanie zdravotnej spôsobilosti cez požiadavky osobitných predpisov, napríklad pre práce zaradené do tretej či štvrtej kategórie rizikovosti, by bolo nesprávne. Každý jeden zamestnanec, bez ohľadu na druh ním vykonávanej práce alebo jeho status (mladistvý, tehotná zamestnankyňa a pod.), je povinný vykonávať prácu a plniť si svoje pracovné povinnosti len do chvíle, keď je na to zdravotne spôsobilý. Po strate zdravotnej spôsobilosti musí dôjsť k okamžitej úprave pracovných podmienok a ak to nie je možné, ku skončeniu pracovného pomeru. Tento príspevok sa zameriava na postup pri strate zdravotnej spôsobilosti zamestnanca a pri skončení pracovného pomeru z tohto dôvodu.
1. Strata zdravotnej spôsobilosti zamestnanca
Podľa § 55 ZP je zamestnávateľ povinný
preradiť zamestnanca na inú prácu
, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Zamestnávateľ je povinný postupovať rovnako, t.j. preradiť zamestnanca na inú prácu, aj v prípade, ak zamestnanec pracujúci v noci je na základe lekárskeho posudku uznaný za nespôsobilého na nočnú prácu, a napokon taktiež, ak je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami (tzv. karanténne opatrenie).
Strata zdravotnej spôsobilosti musí byť
dlhodobá
. Zákonník práce nedefinuje ani bližšie nevymedzuje, čo sa rozumie pod dlhodobou stratou zdravotnej spôsobilosti. Pri výklade sa možno oprieť len o zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorý (v súvislosti so vznikom nároku na invalidný dôchodok) za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav považuje taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
2)
To neznamená, že zamestnanec musí mať celý kalendárny rok prekážku v práci z dôvodu dočasnej práceneschopnosti. Pri niektorých poškodeniach zdravia je okamžite zrejmé, že strata spôsobilosti bude dlhodobá až nezvratná.
Pri dlhodobej strate zdravotnej spôsobilosti Zákonník práce vyžaduje od zamestnanca predloženie lekárskeho posudku. Na prvý pohľad triviálna povinnosť spôsobuje v praxi a aj v pracovnoprávnej akademickej sfére nemalé vrásky. Exaktná požiadavka
lekárskeho posudku
sa spája s preradením na inú prácu (§ 55 ZP), s okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca [§ 69 ods. 1 písm. a) ZP], s výpovedným dôvodom zamestnávateľa [§ 63 ods. 1 písm. c) ZP], s úpravou pracovných podmienok tehotných žien (§ 161 ZP) a inými povinnosťami, naproti tomu, pre finančný príspevok na stravovanie (§ 152 ods. ZP) alebo pre preukázanie tehotenstva zamestnávateľovi (§ 40 ods. 6 ZP) postačuje
lekárske potvrdenie.
Etymologické porovnanie pojmov
posudok vs. potvrdenie
naznačuje, že pôjde o odlišné listiny s prísnejšou formou na strane posudku.
Zaznievajú však podstatné akademické hlasy, ktoré hodnotia, že
"napriek odlišne používaným pojmom v oblasti pracovného práva, t.j. lekárskeho posudku a lekárskeho potvrdenia, obsahovo oba nadobúdajú pre účely pracovného práva rovnaký význam, preto aj ich vydanie a následný obsah by mal zodpovedať požiadavkám na objektívne posúdenie zdravotného stavu pacienta - zamestnanca
".
3)
Prihliadajúc na materiálnu stránku veci, ktorou je ochrana zdravia zamestnanca, možno s vysloveným v zásade súhlasiť. Formálne požiadavky by nemali byť na ujmu práv zamestnanca, čo znamená, že o splnení povinnosti preradiť zamestnanca na inú prácu by nemala rozhodovať forma lekárskej správy, resp. posudku, ale jej obsahová stránka. V súčasnosti však ide skôr o úvahu
de lege ferenda
, ktorá nezodpovedá praxi ani rozhodovacej činnosti súdu. Lekárske potvrdenie alebo lekárska správa o nespôsobilosti vykonávať prácu, ktorá nespĺňa formálne požiadavky a ktorú v mnohých prípadoch zamestnanci predkladajú zamestnáva
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).