Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Počet článkov autora: 7


Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku pri neplatnom skončení pracovného pomeru

Príspevok za pomoci rozhodnutia Súdneho dvora EÚ kriticky poukazuje na slovenskú hmotnoprávnu úpravu i súdnu prax, v intenciách ktorej zamestnanec nemá právo na náhradu za nevyčerpanú platenú dovolenku za kalendárny rok za obdobie od rozviazania p...

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov pre prevode hospodárskej jednotky na viacerých nadobúdateľov

Príspevok sa pod vplyvom rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-344/18 zaoberá pre slovenské právo netradičným právnym riešením, ktoré spočíva v rozdelení práv a povinností vyplývajúcich z jednej pracovnej zmluvy na pracovné pomery na kratší praco...

Platobné a tankovacie karty zamestnávateľa a zodpovednosť zamestnanca za škodu

Príspevok sa zaoberá praxou zamestnávateľov a súdov pri uplatňovaní náhrady škody spôsobenej zamestnancom pri používaní firemných platobných a tankovacích kariet.

Profesionálni rodičia a pracovný čas - k návrhom generálneho advokáta vo veci C-147/17

Náhradná rodinná starostlivosť o dieťa môže mať podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov viacero podôb. Okrem výkonu v inštitucionalizovanom prostredí môže byť posk...

Pracovný posudok, potvrdenie o zamestnaní a osobný spis zamestnanca

Príspevok sa z pohľadu teórie a judikatúry venuje § 75 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej aj "Zákonník práce" alebo "ZP"), pričom zohľadňuje poslednú novelu kódexu pracovného práva účinnú od 1. mája 2018. Okrem pracovného posudku a potv...

Individuálne pracovnoprávne spory po rekodifikácii civilného procesného práva

Príspevok sa zaoberá organizáciou súdnej sústavy a vybranými odchýlkami od všeobecného sporového konania, ktoré majú prispieť k zrýchleniu a skvalitneniu práce súdov pri riešení pracovnoprávnych sporov po účinnosti zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný ...

Cestovný čas zamestnancov ako pracovný čas

Pracovný čas sa čím ďalej stáva spornejšou oblasťou pracovného práva a začína sa čoraz viac objavovať v rozhodovacej činnosti súdov. Po dlhotrvajúcich diskusiách o pracovnej pohotovosti dostal Súdny dvor Európskej únie (ďalej ako "Súdny dvor") prí...