Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Jozef Zámožík, PhD.

Počet článkov autora: 3


Vianočný zázrak. O výmaze a oživení obchodných spoločností

V týchto dňoch rezonuje otázka výmazu obchodných spoločností z registra na základe § 768s OBZ. Viaceré dovtedy fungujúce obchodné spoločnosti boli v priebehu novembra 2021 vymazané z obchodného registra, najmä z dôvodu nesplnenia si povinnosti pre...

Predpoklady vzniku zodpovednosti za ujmu spôsobenú neodkladným, zabezpečovacím alebo iným opatrením súdu v civilnom procese

Každý zo subjektov súkromnoprávnych vzťahov, pokiaľ má procesnú subjektivitu, môže v civilnom procese uplatňovať alebo brániť svoje práva, predovšetkým podaním žaloby a iných návrhov, používaním prostriedkov procesného útoku a procesnej obrany a p...

Námietka nedostatku právomoci súdu z dôvodu, že spor sa má prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní, a tzv. "nútené rozhodcovské konania"

V poslednej dobe sa možno v odbornej literatúre stretnúť s názorom, že slovenský zákonodarca zakotvil do Civilného sporového poriadku tzv. negatívny účinok doktríny kompetenz-kompetenz. Tento účinok vyjadruje pravidlo, že prioritu rozhodovania o p...