Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Jozef Zámožík, PhD.

Počet článkov autora: 2


Predpoklady vzniku zodpovednosti za ujmu spôsobenú neodkladným, zabezpečovacím alebo iným opatrením súdu v civilnom procese

Každý zo subjektov súkromnoprávnych vzťahov, pokiaľ má procesnú subjektivitu, môže v civilnom procese uplatňovať alebo brániť svoje práva, predovšetkým podaním žaloby a iných návrhov, používaním prostriedkov procesného útoku a procesnej obrany a p...

Námietka nedostatku právomoci súdu z dôvodu, že spor sa má prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní, a tzv. "nútené rozhodcovské konania"

V poslednej dobe sa možno v odbornej literatúre stretnúť s názorom, že slovenský zákonodarca zakotvil do Civilného sporového poriadku tzv. negatívny účinok doktríny kompetenz-kompetenz. Tento účinok vyjadruje pravidlo, že prioritu rozhodovania o p...