Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ďalšia novela zákona o obecnom zriadení

Ďalšia novela zákona o obecnom zriadení
JUDr.
Ján
Filko
CSc.
dôchodca.
FILKO, J.: Ďalšia novela zákona o obecnom zriadení. Právny obzor, 94, 2011, č.3, s.278 - 289.
Autor článku venuje pozornosť niektorým otázkam územnej samosprávy, najmä pokiaľ ide o zákon o obecnom zriadení. Pozitívne hodnotí úpravu vykonanú zákonom č.102/2010 Z.z. Kladie dôraz na vzťahy medzi starostom a obecným zastupiteľstvom, zároveň zdôrazňuje, aby sa v budúcom období neprijala ďalšia novela zákona ale bol prijatý nový zákon o obecnom zriadení.
Významné miesto pri rozvíjaní a prehlbovaní demokratického charakteru našej spoločnosti patrí orgánom územnej samosprávy, a to tak na úrovni obcí, ako aj na úrovni vyšších územných celkov.
Zmeny, ktoré v našej spoločnosti nastali po novembri 1989, si vyžiadali aj prijatie potrebných zákonných úprav. Preto v roku 1990 schválila Slovenská národná rada zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Bol to prvý zákon po novembri 1989, ktorý položil právne základy územnej samosprávy na úrovni obcí. Od prijatia uvedeného zákona do konca decembra 2010 bol tento zákon 40-krát novelizovaný. Ostatná novela sa uskutočnila zákonom č.102/2010 Z.z. z 2. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Základné otázky postavenia a organizácie územnej samosprávy upravuje štvrtá hlava Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava").
Bližšia úprava tejto problematiky je obsiahnutá najmä v zákone Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len "zákon").
Novela zákona o obecnom zriadení (zákon č.102/2010 Z.z.) upravuje najmä tieto otázky:
a)
spresnenie vzťahov medzi obecným zastupiteľstvom a starostom obce v záujme ďalšieho prehĺbenia vyváženosti kompetencií oboch orgánov obce,
b)
podrobnejšiu úpravu organizácie miestneho referenda,
c)
upresnenie problematiky zvolávania a vedenia zasadnutia obecného zastupiteľstva so zámerom zabezpečiť jeho plynulý priebeh,
d)
riešenie postavenia starostu obce pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Platná právna úprava neumožňovala starostovi obce preniesť časť svojej kompetencie na odborného zamestnanca obce,
e)
novým spôsobom ustanovuje do funkcie zástupcu starostu obce,
f)
sprísnenie podmienok odvolania hlavného kontrolóra obce z funkcie,
g)
spresnenie otázok spolupráce obcí formou združenia obcí.
Pokiaľ ide o články II až VII zákona sú novelami niektorých zákonov, ktoré súvisia s otázkami samosprávy obcí v článku I.
Novela zákona sa nedotkla § 10, ktorý ustanovuje, že orgánmi obce sú a) obecné (mestské, miestne) zastupiteľstvo, b) starosta obce.
Súčasne zákon umožňuje, aby si obecné zastupiteľstvo zriadilo alebo zrušilo podľa svojej potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň ich práce; môže zriadiť alebo zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Hoci zákon č.102/2010 Z.z. z 2. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa týka mnohých zákonov, nedotkol sa zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ani zákona č.401/1990 Zb. o meste Košice.
Teraz platná právna úprava znamená, že primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a primátor mesta Košice majú užší rozsah pôsobnosti ako primátori v ostatných mestách. Tento problém je potrebné čo najskôr riešiť.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, je mu vyhradené najmä
a)
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
b)
schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny,
c)
schvaľovať územný plán obce,
d)
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e)
vyhlasovať miestne
referendum
o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce,
f)
uznášať sa na nariadeniach,
g)
určiť plat starostu podľa osobitného predpisu (zákon č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov),
h)
voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce,
i)
schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenia spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.
Zákon o obecnom zriadení ustanovuje, že samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obcí
a)
orgánmi obce, t.j. starostom obce a obecným zastupiteľstvom,
b)
miestnym referendom,
c)
zhromaždením obyvateľov obce.
Žiada sa zdôrazniť, že ostatná novela zákona je značne rozsiahla. Pri príprave návrhu novely zákona viacerí odborníci z oblasti verejnej správy neodporúčali v súčasnosti riešiť problémy územnej samosprávy ďalšou novelou zákona o obecnom zriadení, ale prijatím nového zákona.
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obcí
a)
orgánmi obce, t.j. starostom obce a obecným zastupiteľstvom,
b)
miestnym referendom,
c)
zhromaždením obyvateľov obce.
Zákon súčasne ustanovuje, že obec pri výkone samosprávy najmä
a)
vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom,
b)
zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c)
usmerňuje ekonomickú činnosť v obci,
d)
rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov,
e)
utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky, na jeho nezávislý výkon,
f)
zabezpečuje verejný poriadok v obci.
Zákon spresňuje bod 10 § 4 ods. 2, písm. b), § 4 ods. 3 písm. f) a odseku 3 písm. m), § 11a ods. 2 až 5, § 13c ods.1 písm. f) a ods. 3 písm. a) a b) tak, že sa slová "hlasovanie obyvateľov obce" nahrá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).