Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vladár, Vojtech, Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji.

Vladár, Vojtech, Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r. o., 2009, 220 strán
JUDr.
Ján
Puchovský
PhD.
V roku 2009 sa na našom knižnom trhu v ponuke právnickej vedeckej literatúry objavila monografia
Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji.
Jej autorom je dr. Vojtech Vladár, mladý vysokoškolský pedagóg, pôsobiaci na Katedre rímskeho a cirkevného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojej vedeckej činnosti sa špecializuje na problematiku kánonického práva a dejín cirkevného práva.
Recenzovaná monografia predstavuje súhrnné vedecké spracovanie témy dejín prameňov práva Katolíckej cirkvi, ktoré v súčasnej slovenskej právnej vede absentovalo. Autor v jej predhovore upozorňuje na pôvod a význam titulu JUDr. -
iuris utriusque doctor
, teda doktor práva svetského aj cirkevného, a v tejto súvislosti upozorňuje na potrebu znalostí z kánonického práva u všetkých nositeľov tohto titulu. Zdôrazňuje tiež fakt, že právny systém Katolíckej cirkvi je aj neodmysliteľnou súčasťou európskej právnej kultúry. V tomto kontexte teda možno recenzovanú monografiu jednoznačne označiť za prínosnú prácu. Autor pri jej tvorbe vychádzal z historických prameňov práva Katolíckej cirkvi, slovenskej, českej a inej cudzojazyčnej odbornej literatúry, vrátane internetových zdrojov. Keďže v prípade cirkevného práva ide o hraničný odbor medzi právom a teológiou, možno v spektre použitej literatúry nájsť diela vedcov pôsobiacich tak na právnických, ako aj na bohosloveckých fakultách.
Autor v úvode monografie za jej najdôležitejší cieľ označil podanie komplexného syntetického prierezového pohľadu na vývoj prameňov práva Katolíckej cirkvi, ako aj na podstatné legislatívne zmeny, ktoré v kánonickom práve v priebehu jeho histórie nastali. V súlade s týmto cieľom autor témou prameňov katolíckeho kánonického pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).