Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Splnenie dlhu


Vplyv odstúpenia od zmluvy na trvanie zabezpečenia

Podľa prevládajúcej mienky odstúpenie od zmluvy spôsobuje okrem zániku záväzkov plynúcich zo zmluvy aj zánik všetkých akcesorických záväzkov vrátane tých, prostredníctvom ktorých boli zmluvné plnenia zabezpečené. Výnimku z východiska predstavuje j...

Právne účinky intertemporálnych noriem v rámci novelizácie Exekučného poriadku vykonanej zákonom č. 299/2013 Z. z.

1) V ostatnom období bola odborná literatúra obohatená o viaceré odborné príspevky týkajúce sa intertemporality právnych noriem, či už všeobecne, alebo v súvislosti s tzv. novými civilnými procesnými kódexmi.2) Súčasťou tejto odbornej tvorby sú aj...

Začiatok plynutia premlčacej doby v prípade, ak čas splnenia dlhu nie je medzi veriteľom a dlžníkom dohodnutý ani inak určený

    Predkladaný príspevok sa venuje otázke určenia okamihu začiatku plynutia premlčacej doby v prípade, ak čas splnenia dlhu nie je medzi veriteľom a dlžníkom dohodnutý ani inak ustanovený, resp. určený. Zákonné znenie nie je v tomto smere dostaču...