Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 V CDO 1/2019 z 26. 11. 2019 (prípustnosť dovolania, ak sa odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe, hoci sa podľa dovolacieho súdu odkloniť mal)

Veľký senát Najvyššieho súdu SR sa v glosovanom uznesení zaoberal otázkou, či prípustnosť dovolania v zmysle § 421 ods. 1 písm. a) CSPje daná aj vtedy, keď sa síce odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR, ale podľa dovolacieho súdu sa od tejto praxe odkloniť mal. Pritom dospel k záveru, že z § 421 ods. 1 písm. a) CSP nevyplýva ani len náznak toho, že by bolo v naznačenom prípade dovolanie prípustné.

GLOSA
Veľký senát Najvyššieho súdu SR sa v glosovanom uznesení zaoberal otázkou, či prípustnosť dovolania v zmysle § 421 ods. 1 písm. a) CSP
1)
je daná aj vtedy, keď sa síce odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR, ale podľa dovolacieho súdu sa od tejto praxe odkloniť mal. Pritom dospel k záveru, že z § 421 ods. 1 písm. a) CSP nevyplýva ani len náznak toho, že by bolo v naznačenom prípade dovolanie prípustné.
Hmotnoprávna otázka riešená senátom 6 C, pre ktorú postupoval vec veľkému senátu, sa týkala toho, či v rámci dobrovoľnej dražby možno nadobudnúť vlastnícke právo aj od nevlastníka, a teda či sa tu prelamuje princíp
nemo plus iuris
. Senát 6 C v tejto otázke dospel k opačnému právnemu názoru, ako bol vyjadrený v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR R 61/2014, a teda bol toho názoru, že je možné nadobudnúť vlastnícke právo aj od nevlastníka, t.j. že tu ide o prelomenie princípu
nemo plus iuris
. Z tohto dôvodu predložil vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu. Zároveň senát 6 C uviedol, že hoci sa odvolací súd v uvedenej otázke neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR (R 61/2014), podľa názoru senátu 6 C sa v tejto otázke od spomínanej ustálenej rozhodovacej praxe odkloniť mal, pričom poukázal na § 421 ods. 1 písm. a) CSP, ktorý je potrebné interpretovať extenzívne, a to tak, že toto ustanovenie zakladá prípustnosť dovolania aj v prípade, ak sa odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, no podľa názoru dovolacieho súdu sa odkloniť mal. Iný výklad, podľa názoru senátu 6 C, odporuje zmyslu a účelu dovolania a znamená
denegatio iustitiae
.
Veľký senát v glosovanom rozhodnutí poukázal na princíp právnej istoty ako na jeden z nosných princípov, na ktorých stojí Civilný sporový
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).