Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 CDO 154/2018 z 25.9.2018, R 27/2019 (peňažná náhrada za nedodržanie výpovednej doby)

Najvyšší súd SR vyslovil v glosovanom uznesení zásadné závery k výkladu § 62 ods. 8 Zákonníka práce (ďalej aj "ZP"), podľa ktorého ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná. Vzhľadom na to, že glosované uznesenie bolo zverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, zaslúži si väčšiu pozornosť.

GLOSA I
Najvyšší súd SR vyslovil v glosovanom uznesení zásadné závery k výkladu § 62 ods. 8 Zákonníka práce (ďalej aj "ZP"), podľa ktorého ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná. Vzhľadom na to, že glosované uznesenie bolo zverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, zaslúži si väčšiu pozornosť.
Peňažná náhrada za nedodržanie výpovednej doby dohodnutá v zmysle § 62 ods. 8 ZP je vo svojej podstate
paušalizovanou náhradou škody
. Inými slovami, ide o kompenzáciu zamestnávateľa, ktorej výška sa odvíja od dĺžky výpovednej doby, počas ktorej zamestnanec nezotrval u zamestnávateľa. Zákonodarca touto úpravou reagoval na problémy v aplikačnej praxi, keď zamestnanci počas výpovednej doby nemali záujem pracovať u zamestnávateľa a v mnohých prípadoch okamžite prechádzali k inému zamestnávateľovi, často i do zahraničia. Porušenie pracovnoprávnych povinností bolo zrejmé, zamestnávatelia však už len s ťažkosťami preukazovali škodu a najmä príčinnú súvislosť medzi nedodržaním výpovednej doby a škodou. Predmetná právna úprava garantujúca paušalizovanú náhradu tak čiastočne odstraňuje tento problém a pôsobí voči zamestnancom nielen ako sankcia, ale i prevenčne.
Podľa znenia § 62 ods. 8 ZP musí byť peňažná náhrada
dohodnutá v pracovnej zmluve
. Aj pri najprísnejšom výklade môžeme tvrdiť, že nemusí ísť o prvú pracovnú zmluvu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ale môže byť platne dohodnutá aj v druhej či ďalšej pracovnej zmluve (napr. v prípade opätovne dohodnutého pracovného pomeru na dobu určitú), prípadne dodatkom k existujúcej pracovnej zmluve tak, ako tomu bolo vo veci, ktorá vyústila v glosované uznesenie.
Nad rámec toho je ale možné položiť si otázku, ako nahliadať na samostatnú dohodu o peňažnej náhrade, ktorá je uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom počas trvania pracovného pomeru, ale formálne sa nejaví ako dodatok k pracovnej zmluve alebo jej súčasť. Znenie Zákonníka práce
"dohodli v pracovnej zmluve"
nabáda k formálnemu výkladu, ktorý by dojednanie o peňažnej náhrade mimo znenia pracovnej zmluvy nepovažoval za platné. Avšak zmluvná vôľa subjektov by mala mať prednosť pred prísne formálnym výkladom, dohoda o peňažnej náhrade by sa mala považovať za platnú, aj keby neobsahovala formálne znenie, že ide o súčasť pracovnej zmluvy (napr. slovami "dodatok k pracovnej zmluve" a pod.). Celkovo sa žiada vysloviť, že požiadavka Zákonníka práce, aby dvojstranná dohoda
1)
bola obsiahnutá iba priamo v pracovnej zmluve, nie je zakaždým rozumná a bolo by nesprávne
a priori
tvrdiť, že samostatné dohody, oddelené od pracovnej zmluvy, sú len z toho dôvodu samé osebe neplatné.
2)
Na tieto úvahy môžeme nazerať inak, ak ide o dohodu, ktorá musí byť uzavretá priamo pri založení pracovného pomeru a následne je
ex lege
neprípustná (napr. dohoda o skúšobnej dobe).
Najvyšší súd SR sa v glosovanom uznesení vyjadril k dvom zásadným otázkam. Po prvé, posudzoval platnosť dohody, v ktorej sa strany nedohodli na presnej výške peňažnej náhrady, ale túto určili len odkazom na pracovnoprávne predpisy. Po druhé, z právnej úpravy odvodil moderačné právo súdu vo vzťahu k výške peňažnej náhrady.
Platnosť dohody o výške peňažnej náhrady iba s odkazom na § 62 ods. 8 ZP
V pracovnej zmluve sa pomerne často vyskytuje dohoda o peňažnej náhrade v nasledujúcom alebo obdobnom znení
"v prípade ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v zmysle § 62 ZP".
Z takejto dohody, ktorá je súčasťou pracovnej zmluvy, je síce zrejmá vôľa účastníkov smerujúca k vzniku povinnosti zamestnanca zaplatiť zamestnávateľovi peňažnú náhradu, ak zamestnanec nezotrvá počas výpovednej doby u zamestnávateľa (strany aj výslovne odkázali na § 62 ZP), no absentuje určenie samotnej sumy, ktorú bude zamestnanec povinný zamestnávateľovi zaplatiť. V teórii i praxi sa viedol spor, či je takáto dohoda dostatočne určitá,
ergo
platná.
3)
Rozhodovacia prax bola v danej veci nejednoznačná a rovnaké skutkové okolnosti vykladala často opačne. Vec napokon zhodnotil Najvyšší súd SR v glosovanom uznesení.
V ňom konštatoval platnosť takejto dohody, pričom uviedol, že
"sama skutočnosť, že dohoda [. . .] o peňažnej náhrade uzavretá v zmysle § 62 ods. 8 ZP nestanovila konkrétnu výšku tejto náhrady, nezakladá jej neplatnosť (lebo dohoda o výške peňažnej náhrady nie je podstatnou náležitosťou uvedenej dohody) a bez ďalšieho neopodstatňuje záver, že žalobkyni nepatrí žiadna peňažná náhrada"
.
Najvyšší súd SR odôvodnil svoj záver v prvom rade odkazom na postupnú zmenu právnej úpravy. Podľa § 62 ods. 8 ZP účinného pred 1. januárom 2013 (pred účinnosťou novelizácie zákonom č. 361/2012 Z.z.) platilo, že
"ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac".
Zákonník práce v znení účinnom pred 1. januárom 2013 dohodnutie výšky p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).