Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trnavské právnické debaty: predbežné posúdenie sporu a prekvapivé súdne rozhodnutia

Dňa 22. marca 2024 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konalo tradičné podujatie, ktoré organizuje Katedra občianskeho a obchodného práva, a to Trnavské právnické debaty, tentokrát na tému predbežné posúdenie sporu a prekvapivé súdne rozhodnutia, ktorá rezonuje nielen v právnej vede,
1)
ale aj v súdnej praxi.
Pozvanie do diskusného panelu prijali
JUDr. Robert Šorl, PhD.
, sudca Ústavného súdu SR,
Mgr. Miroslav Hromada, PhD.
, z Právnickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni a sudca Najvyššieho súdu ČR,
JUDr. Martina Valentová
, sudkyňa Najvyššieho súdu SR, a
Mgr. Jakub Obert
, sudca Mestského súdu Bratislava IV.
Debata bola rozdelená do štyroch blokov, pričom diskusia ku každému bloku začala vyjadrením pozvaných hostí a následne sa do diskusie zapojili názorom alebo otázkou účastníci podujatia. Možno konštatovať, že podujatie bolo veľmi zaujímavou výmenou názorov a debata sa niesla v podnetnom a príjemnom duchu.
JUDr. Martina Valentová z Najvyššieho súdu SR a Mgr. Miroslav Hromada, PhD. z Najvyššieho súdu ČR si pripravili sumár aktuálnej rozhodovacej činnosti v rámci svojich súdov v tejto oblasti a tento prehľad rozhodnutí bol následne zaslaný účastníkom podujatia.
Tematické rozdelenie debaty a nosné myšlienky jednotlivých blokov možno zhrnúť nasledujúco.
1. Rozsah predbežného posúdenia
Účelom predbežného posúdenia sporu je dosiahnutie predvídateľného a nie prekvapivého súdneho rozhodnutia. Predvídateľnosť súdneho rozhodnutia je súčasťou právnej istoty strán a garantuje aj právo strany relevantne sa v konaní vyjadriť.
Predbežné posúdenie môžeme rozdeliť na predbežné skutkové posúdenie, teda určenie, ktoré skutkové tvrdenia sú medzi stranami sporné, ktoré skutkové tvrdenia považuje za nesporné, ktoré dôkazy vykoná a ktoré dôkazy nevykoná, a na predbežné právne posúdenie, kedy súd stranám uvedie, ako sa mu predbežne vec javí po právnej stránke (§ 171 ods. 1 alebo § 181 ods. 2 CSP).
V tejto súvislosti boli položené tieto otázky:
  1. Ako a v akom rozsahu má súd uskutočniť toto predbežné posúdenie?
  2. Môže alebo musí súd uskutočniť predbežné posúdenie aj s viacerými alternatívnymi možnosťami? Napríklad v konaní o zaplatenie kúpnej ceny vzniesol žalovaný námietku premlčania. Má sa súd vyjadriť predbežne len k otázke premlčania alebo aj k otázke dôvodnosti nároku vo veci samej?
  3. Má túto povinnosť aj odvolací súd? V praxi sa vyskytujú protichodné názory Najvyššieho súdu SR (sp. zn. 7 Cdo 17/2021 z 29. 4. 2021) a Ústavného súdu SR (sp. zn. III. ÚS 205/2022 z 12. 4. 2022, bod 15 ako
    obiter dictum
    ).
V rámci diskusie zaznel názor, že právnemu posúdeniu má predchádzať skutkové posúdenie. Preto je potrebné najskôr ustáliť, čo je medzi stranami sporné a čo nesporné. Tento názor mal aj oponentúru, podľa ktorej v určitých prípadoch musí právne posúdenie predchádzať skutkovému, pretože niekedy je to právne posúdenie, ktoré určuje, aké skutočnosti sú relevantné a čo je potrebné dokazovať.
Vo vzťahu k rozsahu predbežného skutkového a právneho posúdenia bolo zhodne konštatované, že predbežné skutkové a právne posúdenie by hlavne malo splniť svoj účel. Mnohí zastávali názor, že strany by mali vedieť, na čom sú.
V záujme naplnenia účelu predbežného posúdenia je vhodné uviesť aj to, aké dôkazy súd vykoná a ktorá strana nesie dôkazné bremeno ohľadom tej-ktorej skutočnosti. Pokiaľ k určitému tvrdeniu strana nenavrhla dôkaz, súd to môže strane oznámiť podľa § 181 ods. 4 CSP, nie však uviesť presne, aký konkrétny dôkaz to má byť.
V praxi vzniká dilema, do akej miery, teda v akom rozsahu je potrebné predbežné právne posúdenie uvádzať. V praxi možno vnímať minimalistický prístup - len uvedenie ustanovení, ktoré súd mieni aplikovať. Tento prístup nebol v rámci diskusie preferovaný. Druhým, preferovaným spôsobom je také predbežné posúdenie, kde súd aj vopred uvedie, ako sa mu vec javí, resp. či sa mu žaloba javí ako dôvodná.
V rámci diskusie zaznela otázka, či by bolo vhodné, aby bol postup súdu pri poskytovaní predbežného právneho posúdenia metodicky upravený, napríklad v rámci činnosti Ministerstva spravodlivosti SR. Z radov sudcov však zazneli oponujúce názory s tým, že táto problematika sa musí vyriešiť v rámci sudcovskej činnosti, teda súdnou praxou a prípadne tvorbou judikatúry v tejto oblasti. Sudcovský stav sa snaží odolávať metodickým usmerneniam ich rozhodovacej činnosti zvonku.
Takisto odznelo stanovisko, že je potrebné rozlišovať skutkové sporné otázky (kedy ustálenie skutkového stavu bude závisieť od výsledkov dokazovania) a právne sporné otázky. Toto rozlišovanie má význam v tom, že pri skutkových sporných otázkach sa veľmi ťažko dáva predbežný právny názor na začiatku pojednávania. Nie je vylúčené, že súd ho v tomto prípade poskytne stranám neskôr - po dokazovaní (najmä po výsluchoch svedkov, strán, znaleckom dokazovaní, obhliadke). Takisto bol doplnený názor, že aj právne posúdenie sa môže zmeniť, a to aj po viacerých pojednávaniach, napríklad až z dokazovania vyplynie, že nejde o pracovnoprávnu zodpovednosť, ale o občianskoprávnu zodpovednosť.
V rámci diskusie bola zjavná snaha pomenovať obsah zásady zákazu prekvapivých rozhodnutí
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).