Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Adam Petrušek

Katedra občianskeho právaPrávnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Počet článkov autora: 2


Potreba predbežného konštatovania nesprávneho úradného postupu ako nevyhnutná podmienka úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody

Príspevok sa zaoberá problematikou potreby, resp. až nevyhnutnosti prejudiciálneho konštatovania porušenia práva na prejednanie veci v primeranej lehote a/alebo práva na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov na účely úspešného uplatnenia nárok...

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonnými rozhodnutiami, ktoré nenadobudli právoplatnosť

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou vymáhania nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Autor v ňom hodnotí možnosť kompenzácie škody alebo nemajetkovej ujmy v prípadoch nezákonných rozhodnutí orgánov verejnej moci, kt...